Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 09-10

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

MANJE MASTITISA VIŠE MLEKA

MASTITIS UTIÈE NA KRAVU I PROIZVODNJU
Životinja sa mastitisom je obolela životinja, tako da vi morate da se pobrinete za njeno zdravlje. Interakcija izmeðu imunog sistema krave i patogenih bakterija koje napadaju ima za rezultat ošteæenja tkiva vimena. Ukoliko je sekretivno tkivo zamenjeno tkivom sa ožiljkom, onda je ošteæenje trajno. Oba mastitisa - i klinièki i subklinièki utièu na proizvodnju mleka, privremeno ili trajno, zavisno od tipa infekcije. Slika ispod pokazuje da, ukoliko se poveæava broj somatskih æelija kod krave, njena proizvodnja mleka opada.
SLIKA – Kako se poveæava broj somatskih æelija, tako proizvodnja mleka opada. Dole su pokazani gubici za kravu koja daje 9,000 kg (19,842 Ibs.) mleka.

U osnovi, za svako dupliranje broja somatskih æelija, vi gubite 2% kravine proizvodnje mleka. Za kravu koja proizvodi 9,000 kg (19,800 Ibs.), polazeæi od broja somatskih æelija 50,000 do 100,000, vi gubite 180 kg (400 Ibs.); broj somatskih æelija je 1,600,00, vi ste izgubili 10%, ili 900 kg (skoro 2,000Ibs.).

MASTITIS UTIÈE NA KVALITET I SIGURNOST MLEKA
Tokom mastitisa, poveæava se propustljivost krvnih sudova i razlièite krvne komponente mogu da preðu direktno u mleko. Ove komponente ukljuèuju enzime koji menjaju sastav mleka raspadom kasina i masti.
Mastitis ne utièe mnogo na totalnu kolièinu proteina, ali utièe na njihov kvalitet. Kasin, najvažniji protein za proizvodnju sira se smanjuje, dok se proteini u krvi koji nemaju istu vrednost poveæavaju. Kalcijum se takoðe smanjuje za dve treæine u mleku sa velikim brojem somatskih æelija, dok se sastav soli poveæava. Razlièite promene u sastavu mleka smanjuju održivost teènog mleka na rafu i kvalitet sira. Na sledeæoj slici æete videti da broj somatskih æelija ne mora da bude veoma visok da bi se smanjio kvalitet mleka.

Tabela 2 – Mastitis i veliki broj somatskih æelija

Iako nema dokaza da se veliki broj somatskih æelija odražava na ljudsko zdravlje, mastitis je ponekad odgovoran za probleme ispravnosti i sigurnost hrane. Prisustvo patogenih bakterija koje se stvaraju u hrani kao što su Salmonela, Listeria ili E. Coli u sirovom mleku je ponekad prouzrokovano jednom ili više intra-mleènih infekcija. Mastitis je, takoðe, i glavni uzrok velikog broja Staph. Aureus u mleku, što je još jedna briga više za sigurnost mleènih proizvoda.
Ostaci antibiotika se, takoðe èešæe pojavljuju u mleku sa farmi sa velikim brojem somatskih æelija.

MASTITIS UTIÈE NA REPRODUKCIJU
Klinièki ili subklinièki, mastitis utièe na reproduktivni uèinak mleènih krava. On poveæava dane do traženja prve pomoæi i pomoæi za zaèeæe. Klinièki mastitis tokom prvih 45 dana trudnoæe, takoðe poveæava moguænost pobaèaja.

MASTITIS UTIÈE NA RENTABILNOST FARME
Iako nije lako proceniti troškove mastitisa, kao kod svakog oboljenja, oni su uvek viši nego što se oèekuje. Troškovi mastitisa treba da ukljuèe troškove klinièkog mastitisa, gubitak proizvodnje prouzrokovan subklinièkim mastitisom, trošak poveæanog uništavanja i smrti i posledice kazne i izgubljenih premija.

Tabela 1 – Mastitis poveæava neželjene sastojke u mleku.

Tabela 2 - Subklinièki mastitis prouzrokuje do 6% gubitka proizvodnje.

Troškovi klinièkog mastitisa – Najnovija studija je pokazala da je krajnji gubitak mleka prouzrokovan klinièkim mastitisom preko laktacije varirao izmeðu 110 i 550 kg/laktaciji. Troškovi klinièkog mastitisa treba da ukljuèe mleko izbaèeno zbog neupotrebljivosti, terapiju, dodatni rad i preuranjeno uništavanje. Totalni gubici po klinièkom sluèaju su procenjeni na 107 US$, sa 88% troškova koji su nastali zbog smanjenog dobijanja mleka i izbaèenog mleka. Ukoliko se uzme u obzir jaèina mastitisa, troškovi slabog do umerenog klinièkog sluèaja su procenjeni na 62 US$, dok su troškovi jakog klinièkog sluèaja 182 US$.
Ne treba zaboraviti da je sa veæim obimom klinièkog mastitisa, takoðe veæi rizik od ostataka antibiotika i kazni.

Troškovi subklinièkog mastitisa – U veæini stada, subklinièki mastitis zadaje jaèi ekonomski udarac. Veæina troškova nastaje zbog gubitka proizvodnje: veæi broj somatskih æelija – veæi gubitak proizvodnje. Gubitak proizvodnje krave zavisi od mnogih faktora, prvenstveno od stepena laktacije, ukoliko se javi infekcija i ukoliko su umešani mikroorganizmi.

Prosek linearnog rezultata daje bolju procenu nego prosek broja æelija mleka koje gubite. Grubo reèeno, svaki proseèni linearni rezultat koji prelazi 2, prouzrokuje gubitak proizvodnje od 2%. Tako, tipièno stado sa proseènim linearnim rezultatom 3 gubi 2% svoje proizvodnje. Problematièno stado sa proseènim linearnim rezultatom 4 gubi 4% svoje proizvodnje. Koliko biste novca izgubili?

Posledice od smrti i stope uništenja – Klinièki mastitis èesto prouzrokuje smrt i uništenje mleène krave. Subklinièki mastitis poveæava broj somatskih æelija i smanjuje proizvodnju, što su dva glavna uzroka za uništavanje. Stopa uništenja usled mastitisa treba da ukljuèi nisku proizvodnju krave sa velikim brojem somatskih æelija i može da varira od 3 do 15% stada godišnje.

Posledice od kazni i gubitka premija – Mastitis je, takoðe, skup za industriju mleka. On smanjuje održavanje teènog mleka na rafu i proizvodnju i kvalitet sira. Veæina mleènih oblasti se kažnjava zbog stada sa velikim brojem somatskih æelija. U nekim oblastima, kazne i premije zbog somatskih æelija imaju mnogo veæi ekonomski udarac nego bilo koji drugi faktori.

„Ukoliko jednom rešite problem mastitisa, zaradiæete dovoljno novca da kupite robota za mužu.“

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu