Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 09-10

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

Prof. dr V.A. Pogodajev, šef katedre Poljoprivrednih tehnologija Karaèajevo èerkeske Državne tehnološke akademije
E.A.Morenko – nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj
E.A.Kic – mlaði nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj
PRODUKTIVNOST I SMANJENI MORTALITET NERCA TIPIÈNE RASE PRI KORIŠCENJU BIOLOŠKOG STIMULATORA KIM

Gajenje divljih životinja sa skupocenim krznom je jedna od najmlaðih grana poljoprivrede koja postoji manje od 100 godina.
Gajene u kavezima životinje sa skupocenim krznom su potomci divljih životinja, koje i danas slobodno žive u divljini. Za vreme pripitomljavanja osnovni fiziološki parametri, veæina eksterijernih i interijernih osobina divljih životinja gajenih u kavezima se delimièno promenila. Ovde se mora reæi da se najveæe promene zapažaju u boji i strukturi krzna, velièini tela, reproduktivnoj funkciji. Na primer, zabeleženo je mnogo mutacija boje krzna, što je bilo iskorišæeno za dobijanje takvih varijanti koje ne postoje u prirodi.

Tehnologija gajenja životinja u kavezima je, takoðe, pretrpela dosta izmena. Dok se u prvo vreme stremilo stvaranju uslova gajenja sliènih onima u prirodi, u poslednje vreme se životinje gaje u kavezima sa vrlo ogranièenom kvadraturom. Takoðe, detaljna istraživanja u oblasti njihovih nutricionistièkih potreba su dovela do uprošæavanja i pojeftinjenja procesa ishrane.

Gajenje nerca predstavlja osnovnu granu krznarstva, ali razvoj te grane se koèi èestim infekcijama i problemima sa imunitetom, koji se veoma èesto sreæu kod mladunèadi ovih životinja. Kao što pokazuju rezultati epizootoloških istraživanja i analiza, skoro sve ženke nerca su zaražene plazmocitozom. Takoðe, široko rasprostranjeni problemi varenja i narušenog delovanja respiratornih organa u uzgajanju nerca su, u stvari, samo posledica imunopatoloških problema. A glavni uzrok je ovde, u suštini – delovanje uslovno-patogenih bakterija iz razlièitih taksonomiènih grupa. Jedan od najefikasnijih naèina borbe sa takvim imunodeficitnim stanjima su BIOMODULATORI. Upravo biomodulatori širokog spektra dejstva su u ovoj situaciji najefikasniji, zato što se prilikom imunodeficitnih stanja blokiraju ne samo gumoralni i æelijski sistem imuniteta, veæ se inhibiraju i parenhimske æelije i drugih funkcionalnih sistema. A to znaèi da preparat koji obnavlja imune sposobnosti mora, u najmanju ruku, da bude biofunkcionalan: da stimuliše imunitet i aktivizira blokirane æelije i funkcije parenhimskog tkiva (Emeljanenko P.A., 1997).

Sve te uslove ispunjava Kompleksni imunostimulator (KIM), jer on reguliše imunitet i poveæava otpornost organizma ka stresovima povezanim sa štetnim delovanjem sredine, kao i sa nekim osobenostima uslova gajenja divljih životinja.
Mi smo razradili i eksperimentalno ispitali novi kompleksni biološki aktivan preparat (KIM), koji poseduje sve osobine imunomodulatora, a napravljen je po tehnologiji zaštiæenoj patentom, od oploðenog kokošijeg jajeta (Patent na pronalazak ? 224221).
Ovaj preparat se najèešæe koristi u uzgoju krznenih životinja, radi smanjenja imunodeficitnih stanja povezanih sa rastom i linjanjem šteniæa.

Sastav preparata
100 ml datog preparata sadrži:
– 20 ml biološki aktivne jajèane mase;
– 79,7 rastvora hlorida natrijuma 0,9%;
– 0,3 ml konzervansa

Ovaj pronalazak, u poreðenju sa svojim prototipovima i drugim poznatim tehnièkim rešenjima ima sledeæe prednosti:
– biostimulator, koji se dobija predloženim pronalaskom, ima efekat terapije tkiva, hidrolizoterapije, organoterapije, nespecifiène proteinoterapije, a takoðe ima i baktericidni efekat;
– naèin pripreme daje moguænost dobijanja preparata ne samo sa terapijskim efektom, veæ koji u sebi ima saèuvane korisne osobine jaja: visok nivo aminokiselina, vitamina i hormona, visoke pokazatelje imuniteta, aktivizaciju nivoa metabolizma;
– jeftiniji naèin proizvodnje;
– osnovne metode, preparati i oprema korišæena prilikom dobijanja preparata KIM su veoma dostupni.

Prvi put u sluèajevima imunopatologija kod nerca, izuèena je specifièna aktivnost biomodulatora – oni ne izazivaju odstupanja od fizioloških normi funkcionisanja osnovnih sistema, ne narušavaju proces imunogeneze kod životinja posle imunizacije, poboljšavaju usvajanje hranljivih materija i pozitivno utièu na ubrzano poveæanje telesne težine životinja.
Na osnovu podataka dobijenih prilikom prouèavanja uticaja preparata KIM na rast, razvoj i interijerne parametre nerca razlièitih polnih i uzrasnih grupa, dati su predlozi i rekomendacije o sprovoðenju leèenja i preventivnih mera razlièitih oboljenja krznara.
Nauèno-proizvodni eksperiment je sproveden na krznarskoj farmi „Šumski kljuèevi“ Špakovskog rejona Stavropoljske oblasti Rusije.
Cilj tog eksperimenta je bio – prouèavanje uticaja novog biogenog stimulatora na reproduktivne osobine i pokazatelje otpornosti organizma mužjaka nerca. Zadaci istraživanja su bili sledeæi: odrediti optimalne doze i kolièinu dnevnih davanja preparata, prouèiti pokazatelje otpornosti organizma mužjaka prilikom korišæenja biogenih stimulatora, proanalizirati rezultate parenja nerca i kvalitet sperme mužjaka pod uticajem stimulatora. Rezultati analiza reproduktivnih sposobnosti nerca pod uticajem upotrebe KIM-a pokazuju da postoji velika razlika izmeðu eksperimentalne i kontrolne grupe. Primena KIM-a je pozitivno uticala na aktivnije uèešæe u parenju, ranijem poèetku i završetku sezone parenja i štenjenja, smanjenju procenta besplodnih ženki, poveæanju broja uspešno oštenjenih ženki, poveæanju plodnosti, smanjenju smrtnosti i nerazvijenosti kod šteniæa. Najbolji rezultati su postignuti prilikom davanja životinjama injekcije KIM-a u dozi od 0,1 ml na 1 kg žive mase.
Primena preparata na šteniæima razlièitih polnih i uzrasnih grupa dovela je do sledeæih rezultata: mladunèad je dobro rasla i razvijala se, smanjili su se sluèajevi smrtnosti, kao i oboljenja organa za varenje i pluæa.
Posle presaðivanja, telesna težina šteniæa koji su koristili KIM je bila veæa nego težina šteniæa iz kontrolne grupe; i to, kod mužjaka veæa za 21%, a kod ženki za 13,1%. Šteniæi-mužjaci iz eksperimentalne grupe su šezdesetog dana eksperimenta bili teži za 16% više nego šteniæimužjaci iz kontrolne grupe, a ženke za 10,3% teže nego one iz kontrolne grupe.
Na kraju eksperimenta izvršena je vizuelna ocena stanja krznenog pokrivaèa životinja i ustanovljeno je da je procenat životinja sa poremeæajima u formiranju krzna u kontrolnoj grupi bio za 47–59% veæi nego u grupi koja je koristila KIM!
U eksperimentalnoj grupi poveæanje prirasta je bilo od 12 do 55% veæe nego u kontrolnoj grupi, dok je smrtnost bila veæa u kontrolnoj grupi èak za 18–20%.
Najbolji rezultati su dobijeni prilikom davanja injekcije KIM-a tri puta dnevno u dozi od 0,05ml na 1kg žive mase. Šteniæi su prestizali svoje vršnjake iz kontrolne grupe po rastu i razvoju, kao i po kvalitetu krznenog pokrivaèa.

Korišæenje kompleksnog imunomodulatora KIM je, takoðe, ekonomski rentabilno. Godišnja dobit, preraèunata na jednu ženku, iznosi 486 rubalja, to jest oko 16 eura.

Prof. dr V.A. Pogodajev, šef katedre Poljoprivrednih tehnologija Karaèajevo èerkeske Državne tehnološke akademije
E.A.Morenko – nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj
E.A.Kic – mlaði nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu