Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 09-10

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

Lokteva I.N., nauèni saradnik laboratorije Patologija metabolizma Nauènoistraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj
E.A.Morenko – nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj Rusija
ANALIZA UTICAJA RAZMENE MATERIJE NA STANJE ZAŠTITNIH FUNKCIJA ORGANIZMA ŽIVOTINJA UZ POMOC CITOHEMIJSKIH REAKCIJA

Citohemijske metode istraživanja u današnje vreme se, veæ uveliko, primenjuju prilikom prouèavanja oboljenja, koja zahtevaju produbljene analize. Enzohemijski pokazatelji periferijske krvi nalaze primenu u dijagnostici i prognostici, kao i prilikom ocene efektivnosti primene odreðenih lekarskih preparata.

Neutrofilni leukociti predstavljaju prvu zaštitnu barijeru prilikom prodiranja bakterija i drugih patogenih faktora u unutrašnju sredinu organizma.

leukocit mnogofunkcionalna aktivna æelija koja, u sluèajevima upale, ostvaruje hemotaksis, fagocitoz, degranulaciju i lizosom (luèenjem sadržaja granula) – procese koji aktiviziraju metabolièke i baktericidne procese. Do sada su u neutrofilnim granulocitima otkrivena i izuèena èetiri baktericidna sistema: mieloperoksidazni sistem, lizocim, laktoferin i nefermentni kationi proteini. Funkcija neutrofilnih leukocita povezana je sa prisistvom znaèajnih kolièina fermenata i osnovnih belanèevina, koji se sadrže u azurofilnim i specifiènim granulama. Biološki znaèaj nefermentnih kationih belanèevina (NKB), po savremenim predstavama, dosta je širok. Hajznaèajnije njihovo delovanje, mada daleko od jedinstvenog je – baktericidno.
Tokom procesa fagocitoza, NKB prelaze u fagolizisom leukocita i apsorbuju se na slobodnoj površini fagocitovanih bakterija koje, pod takvim uticajem, prestaju da deluju i ginu.

Prema podacima niza istraživaèa (Janoff i Zweifach; Ranadive i Cochrane, 1964) NKB u malim koncentracijama stimuliše, a u velikim – potiskuje osnovne biohemijske procese u æelijama ognjišta upale, što nam daje osnove da NKB klasifikujemo kao mediatore upale. Postoje i podaci (Pigarevski V.E.,1978) o uèešæu NKB u iniciranju mehanizma aktivacije polimorfnonuklearnih leukocita, formiranju leukocitarnog pirogena, o antikoagulantnom i antikomplementarnom delovanju NKB. U eksperimentima na zeèevima otkrivena je i osvetljena uloga NKB u sluèajevima aseptièke upale, kandidoze i pseudotuberkuloze, ornitoze, meningopneumonije i drugih infekcija (Ašmarin I.P. i koautori, 1972; Kokrjakov V.N. 1990; Pigarevski, 1978).

Citohemijske metode su veoma dostupne i relativno jednostavne u primeni. One imaju prednost nad biohemijskim metodama istraživanja, jer njihov objekat prouèavanja nije tako heterogena populacija kao prilikom biohemijskih istraživanja. Osim toga, u uzorcima analizirane krvi može se, istovremeno, ocenjivati stanje katabolièkih i anabolièkih procesa u odgovarajuæim æelijskim elementima.

Mi smo postavili pred sobom zadatak: razjasniti kako se odvijaju reakcije u lizosomima granulocita odreðenih domaæih životinja. Prilikom analize krvi koza sa razlièitim patologijama na prisustvo kationih belanèevina, citohemijslke reakcije su dale pozitivan rezultat, što nam je omoguæilo da izraèunamo citohemijske koeficijente, karakteristiène za razne stepene upala, koji dovode do abortusa i prevremenog poraðanja.

Paralelno su bile korišæene i klasiène biohemijske metode. Zapažena je njihova velika zavisnost od sadržaja kationih belanèevina u neutrofilnim leukocitima.

Zadatak sledeæeg eksperimenta je bilo odreðivanje citohemijskog koeficijenta aktivnosti kationih belanèevina u krvnim æelijama uslovno zdravih ovnova, i ovnova, kojima je veštaèki ubrizgan biološki hidrolizat KIM. Trebalo je istražiti uticaj KIM-a na stanje rezistentnosti po slici promene aktivnosti kationih belanèevina, unutaræelijske alkalne fosfotaze i mieloperoksidaze. Mieloperoksidaza je jedan od osnovnih komponenata najjaèeg baktericidnog sistema organizma. Taj enzim, zajedno sa vodonikovim peroksidom i jonima haloida sastavlja moæan antibakterijalni sistem u aerobniom uslovima. Za bakterije, viruse, gljivice, mikoplazme i hlamidije taj sistem deluje poražavajuæe toksièno.

Mi smo imali moguænost da proanaliziramo leukocitarne reakcije u krvi mladih ovaca dve razlièite sorte (Stm i Str).

Iz dijagrama se jasno vidi da, uz minimalnu razliku u koeficijentima alkalne fosfotaze (AF) i kationih belanèevina (KB), imamo skoro dvostruku razliku u citohemijskom koeficijentu mieloperoksidaze.

U sluèaju neophodnosti, pod uticajem spoljašnjih faktora (mikroorganizmi, prašina, itd.), a takoðe u sluèaju promene unutrašnjih uslova organizma (pojava zloæudno transformisanih ili odumiruæih u procesu starenja æelija), neutrofili obavljaju upravo te funkcije koje su najpotrebnije u datoj situaciji. Imajuæi to u vidu, može se izvuæi zakljuèak da nedovoljna funkcionalna aktivnost neutrofila se može tumaèiti kao faktor rizika patoloških pojava.

Uzimajuæi sve do sada reèeno u obzir, mi smatramo svrsishodnim prouèiti uticaj razlièitih patogenih faktora na metabolizam leukocita periferijske krvi domaæih životinja i ustanoviti citoenzimohemijske pokazatelje u normalnom stanju, obolelom i prilikom leèenja kod životinja svih vidova, uzrasta i u svim godišnjim dobima.

Lokteva I.N., nauèni saradnik laboratorije Patologija metabolizma Nauènoistraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj
E.A.Morenko – nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj Rusija

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu