Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 13-14

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

Kozarstvo

Muzna koza proizvodi mleko najboljeg kvaliteta, pod uslovom da joj pru¾ite potrebnu negu. Njoj je potreban dobar i èist sme¹taj, hrana visokog kvaliteta kao i pravilna mu¾a. Koze, po pravilu, nemaju lo¹ miris, izuzetak su jarèevi tokom sezone parenja.
Mleko ima prijatan ukus ukoliko sa njim postupate pravilno. Mleko koze sadr¾i sitnije kapljice masti i vi¹e je nalik homogenizovanom, nego sirovom kravljem mleku. Kozije mleko se lak¹e vari od kravljeg i èesto ga piju deca i invalidi. Kozije mleko se mo¾e dalje preraditi da bi se dobili ukusni proizvodi (sirevi, puter, itd) visokog kvaliteta.

Prvi koraci

Izbor rase

©to se tièe izbora rase, odgajivaèi obièno biraju neku od 5 rasa bitnih za kozarstvo u Sjedinjenim Amerièkim Dr¾avama. Tih 5 rasa su: alpska, la manca, nubijska, sanijska i togenberg. Va¹ izbor rase zavisi od toga koja rasa vama najvi¹e odgovara, cene i dostupnosti te rase na va¹em tr¾i¹tu. Kod odabira rase, takoðe treba uzeti u obzir dostupnost jarèeva za parenje u va¹em regionu kao i buduæe tr¾i¹nu potra¾nju za muznim kozama u va¹oj oblasti. Pre odabira rase, trebalo bi konsultovati domaæe eksperte za eventualne savete i preporuke.


Rase:
Alpska koza vodi poreklo sa francuskih Alpa. Krupne je graðe koja pomalo podseæa na graðu jelena. U¹i stoje uspravno, boja varira od bele, sive, smeðe, crne, do crvene, ali moguæa je pojava kombinacija ovih boja na istoj jedinki. Minimalna visina odrasle koze iznosi 75 cm, dok je minimalna te¾ina oko 61 kg.
La manca je nedavno dobijena nova rasa u Americi koja je nastala ukr¹tanjem kratkouhe ¹panske rase sa vodeæim èistokrvnim rasama. Koze ove vrste mogu biti bilo koje boje, ali se razlikuju od ostalih rasa po tome ¹to nemaju spoljne u¹i, ili su one veoma slabo razvijene. Minimalna visina ovih koza je 70 cm, dok je minimalna te¾ina ne¹to ispod 60 kg.
Nubijska koza je krupne graðe i odaje utisak ponosne i dostojanstvene ¾ivotinje. Ova rasa je dobijena u Engleskoj ukr¹tanjem ¾ivotinja iz Indije i Egipta sa britanskim muznim kozama. Fizièke osobine koje razlikuju ovu kozu su duge u¹i koje vise i izboèena nju¹ka. Mogu biti bilo koje boje ili kombinacije boja, jednobojne ili ¹arene. Minimalna visina odrasle jedinke je 75 cm, dok minimalna te¾ina iznosi 61 kg.
Sanska koza je bele ili svetlo kremaste boje koja vodi poreklo iz ©vajcarske. Ona je srednje krupne ili krupne graðe, èvrstih kostiju i ¾ivotinja puna energije. U¹i kod ove koze stoje uspravno, dok je po¾eljna boja bela. Minimalna visina odrasle koze je 75 cm, a minimalna te¾ina je 61 kg.
Togenberg koza je srednje velièine, èvrsta i energièna. Vodi poreklo iz ©vajcarske. Obièno je jednobojna, a boja varira à od svetlo smeðe do tamno èokoladne sa uoèljivim belim belezima. Iako nijanse smeðe boje mogu varirati, beli belezi imaju ustaljen izgled. Minimalna visina odrasle koze iznosi 63 cm, a te¾ina 54 kg.

Da li je potrebno da va¹a koza bude registrovana?
Ukoliko gajite koze samo za mleko, odgovor na ovo pitanje je à ne. Meðutim, ako planirate da vodite svoju kozu na sajmove i izlo¾be onda je odgovor, u tom sluèaju à da.

Kako odabrati kozu
Kada kupujete koze, obratite naroèito pa¾nju na:
(1) podatke o njenoj proizvodnji;
(2) dokumentaciju o zdravlju i
(3) fizièki izgled grla.

Prilikom kupovine odrasle koze, obavezno tra¾ite dokumentaciju o proizvodnji mleka i jarenju te koze. Ukoliko je koza mlada i nije jo¹ poèela da daje mleko, tra¾ite dokumentaciju koze koja je ojarila tu kozu, tj. njene majke. Odrasla koza koja daje dosta mleka, ima proseènu produkciju od 815 litara mleka u mleènom periodu od 10 meseci (vreme kada koza daje mleko). Ovo je jednako proizvodnji od 2,7 litara mleka dnevno. Meðutim, dnevna proizvodnja mleka mo¾e da ima velike oscilacije tokom laktacionog perioda od 10 meseci.
Zbog toga ¹to su koze ¾ivotinje koje daju mleko, one moraju imati odlike te vrste ¾ivotinja. Zbog toga proverite da li koza ima oblik koji bi ¾enka koze trebalo da ima à tanak vrat, dobro oblikovanu kièmu i osnovu, uske butine i, uop¹te, pravilno izgraðene kosti. Koza bi trebalo da bude tanka i mekana kod rebara.
Takoðe, proverite da li koza ima gipka rebra i prostran grudni ko¹. U isto vreme, pregledajte kopita i noge, kao i naèin na koji koza hoda. Konstitucija ili graða je vrlo bitna i pokazuje se dubinom i ¹irinom grudnog ko¹a. Veoma je bitno pogledati i vime. Kada je puno, trebalo bi da bude krupno i èvrsto prièvr¹æeno za telo koze i da ne pada ispod kolena. Veliko vime ne znaèi i visoku proizvodnju mleka.
Ukoliko primetite da u va¹em regionu postoji velika potra¾nja za jarèevima, ili ako imate veliki broj koza, jarac bi mogao predstavljati dobru kupovinu. Ukoliko to nije sluèaj, nemojte nabavljati jarca.


Sme¹taj
Nije vam potrebna komforna staja za va¹e koze. Neka vrsta manjeg skloni¹ta velièine 1,5 m x 2 m koji je mora za¹tititi od ki¹e i lo¹eg vremena je sasvim prigodan sme¹taj za jednu kozu. Deo sme¹taja mo¾e biti nedostupan kozi i u taj deo se mogu smestiti hrana i ostala oprema. Prostorije gde se nalaze koze bi trebalo da imaju dobru ventilaciju da bi se smanjio rizik od respiratornih infekcija. Dajte va¹im kozama dosta mesta da se slobodno kreæu. Dvori¹te je obavezno i trebalo bi da bude barem 20 m x 2 m, ukoliko imate jednu kozu. Dvori¹te mo¾e biti ograðeno ili ¾icom ili tarabom, i trebalo bi da bude visine izmeðu 120 i 135 cm. Nauèite kozu da po¹tuje ogradu, dok je jo¹ sasvim mlada. Koristite kapiju kad je izvodite napolje i nemojte je podizati preko ograde dok je jare, zato ¹to æe ubrzo nauèiti da treba da preskaèe ogradu kada ¾eli da izaðe napolje. Ukoliko koza ipak nastavi da preskaèe ogradu trebalo bi da ¾icom ogradite veoma mali obor u kojem je dr¾ite, sve dok ne nauèi da je nemoguæe preskoèiti ogradu.

Oprema
Od opreme vam je potrebna ¹erpa, neka tkanina za pranje i muzilica. Dobra ideja je imati platformu za mleko, iako nije neophodna. Napravite platformu koju æete postaviti tako da je mo¾ete lako èistiti. Obezbedite mesto gde æete vr¹iti mu¾u, a koje æe biti odvojeno od mesta gde su koze sme¹tene. Ovo poma¾e da mleko ostane sanitarno ispravno.
Operite vime pre mu¾e. Posle mu¾e pobrinite se da mleko ostane kvalitetno. Sva oprema koja se koristi za mu¾u, kao i posude za odlaganje mleka moraju biti detaljno oèi¹æeni i isprani sanitetskim sredstvima. Prljava oprema mo¾e veoma lako upropastiti mleko.

Ishrana koze
Tek po¹to ste izabrali va¹u kozu i kada ste joj obezbedili dobar sme¹taj i dvori¹te, poèinje va¹ posao. Va¹oj kozi je potrebna pravilna ishrana da bi postala vrhunski prizvoðaè mleka.
Obezbedite va¹em jaretu dobar poèetak. Potrebno mu je barem dva dojenja majèinim mlekom à kolostrumom, ¹to je pre moguæe posle jarenja. Tim putem jare dobija vitamin A i smanjuje se moguænost oboljenja. Ovo prvo, gusto i ¾uto mleko nije pogodno za ljudsku ishranu.
Mo¾ete da dozvolite kozi da doji jare posle jarenja, ili da ga sami hranite uz pomoæ boèice. Dozvolite prirodno dojenje 3 dana, a posle toga sami hranite jare. Boèice sa cuclama su sasvim dobre za hranjenje jariæa. Bez obzira koji metod koristite, obavezno dobro oèistite kori¹æenu opremu. Operite opremu za dojenje posle svakog kori¹æenja. Mleko mora da se zagreje na pribli¾no 38 stepeni C, jer ukoliko je mleko hladnije, jare æe ga odbiti.


Menjajte ishranu polako
Punomasno kozije mleko predstavlja odliènu hranu za jariæe, mada i punomasno kravlje mleko mo¾e biti kori¹æeno kao zamena.
Svi jariæi poènu da grickaju lisnato seno veæ sa par dana starosti. Visokoproteinska starter hrana za telad trebalo bi da se daje jaretu èim ono poène da ga prihvata, mada tu vrstu hrane jare neæe jesti u velikim kolièinama sve dok ne napuni 3 nedelje. Èim jare napuni 2 do 3 nedelje, poèeæe da pije vodu iz èinije, bez obzira da li je prethodno bilo ruèno hranjeno. U ovo doba jare æe, takoðe, poèeti da jede li¹æe zelenih biljaka, ¾bunje, itd. Pod uslovom da jare poène da jede ¾itarice i seno krajem osme nedelje ¾ivota, hranjenje mlekom mo¾e da se prekine. Va¹a koza æe ubrzo zavoleti korenje, sila¾u, lucerku, i verovatno joj neæe dosaditi takva ishrana.

Ispa¹a
Ispa¹a je odlièan naèin ishrane za koze, ali imajte na umu da navodnjavani pa¹njak predstavlja odliènu sredinu za razvoj crva, metilja i ostalih parazita. Koze se dobro snalaze na pa¹njaku lucerke, kao i na pa¹njacima obiène trave. I po¹to koze vole raznovrsnu ishranu, obezbedite va¹im kozama ¹to je moguæe veæi pa¹njak. Takoðe, uvek proverite da li su hrana i voda èista. Va¹e koze æe davati najbolje rezultate samo ukoliko im obezbedite èistu hranu, pitku vodu i dobar pa¹njak.

ÒReady-MixÓ ishrana
®itarice za potrebe va¹ih koza mo¾ete me¹ati sami. Meðutim, nekoliko firmi za proizvodnju stoène hrane proizvode kvalitetan koncentrat. Koncentrat je sitniji i mo¾e biti jeftiniji u zavisnosti od kolièine koju kupujete. Obezbedite va¹oj kozi èistu vodu za piæe, minerale i so.
Koza koja daje manje od jednog litra mleka dnevno, dobija sve hranljive materija koje su joj potrebne iz kvalitetne lucerke. Kozi koja daje vi¹e mleka, trebalo bi davati i vi¹e od lucerke. Takvoj kozi je potreban kilogram koncentrata za svaka dva litra datog mleka. Kozi dajte polovinu dnevne doze posle jutarnje mu¾e, dok drugu polovinu dajte posle veèernje mu¾e.
Sjarena koza obièno ima period od dva meseca pred jarenje kada ne daje mleko. Tokom ovog perioda, koza bi trebalo da dobija dobro seno od trava u zamenu za lucerku. Poveæanje kolièine hrane bi uvek trebalo da se vr¹i postepeno.


BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu