Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
ZOO HOBBY MOJ PAS - IZBOR TEKSTOVA

<<< Pogledajte ostale èlanke lista ZOO HOBBY MOJ PAS

KAVKASKI OVÈAR
Polina Simiæ

Kavkaski ovèar je jedna od najstarijih pasmina, koja, kao i mnoge druge velike rase vodi poreklo od molosoidnih pasa sa Tibeta. Pretpostavlja se da je predak svih molosa - tibetski pas, rasa stara nekoliko hiljada godina. Po prvi put u literaturi tibetski pas se spominje 1121. godine.
Preci današnjih molosa su stigli iz Azije sa mnogobrojnim nomadskim plemenima, vojskama, trgovaèkim karavanima. Osvajali su nove regione, a potomci ovih pasa su ukrštani sa domaæim psima. Tako su menjali svoj oblik i sticali karakteristiène rasne osobine.

Da su preci kavkaskog ovèara stigli iz Azije potvrðuje i karakteristièna graða azijskih pasa - masivna glava, moæan kostur, a takoðe izuzetne borbene osobine i hrabrost u borbi sa zverima.
Tradicionalno, ova rasa se koristila za èuvanje stada od divljih zveri. Psi ove rase su uspešno korišæeni i kao èuvari. U literaturi se prvi put sreæe opis rada ovih pasa u turskoj vojsci na èuvanju tvrðava i lagera 1765. - 1774. godine. Za vreme osvajanja Kavkaza od strane Rusije, bio je izdat i specijalni ukaz koji je nareðivao korišæenje ovih pasa za èuvanje svih tvrðava. Poèetkom tridesetih godina prošlog veka kavkaski ovèari su sa uspehom poèeli da se primenjuju i u sovjetskoj vijsci i kao èuvari na industrijskim i državnim objektima u Rusiji.
Sam naziv kavkaski ovèar govori o regionu nastanka i širenja ove rase, ali u stvari, ovaj region je bio mnogo veæi. Od davnina ovi psi su pratili i èuvali stoku na teritoriji od kavkaskih planina do samog iranskog zagorja. Zbog geografske izolovanosti pojedinih delova, velièine te ogromne teritorije, razlika u reljefu i klimi, formirano je nekoliko tipova kavkaskih ovèara koji se dosta razlikuju izmeðu sebe. U stepskim predelima Azerbejdžana i stepama oko Volge, uslovi života ljudi i naèini korišæenja ovih pasa su potpuno drugaèiji nego uslovi Centralnog Kavkaza i Gruzije. Psi koji prate i èuvaju stoku na stepskim ravnicama, morali su da budu krupni i snažni da bi pobedili u borbi sa zverima - a sa druge strane, nešto lakše graðe, dužih nogu, kraæe dlake i vrlo izdržljivi, zbog suve i žarke klime, velikih suvih prostranstava koji su zahtevali od gonièa stoke svakodnevne dugotrajne seobe.
U planinskim predelima, gde pašnjaci imaju relativno malu površinu, a pronalaženje vode nije problem, formirao se drugi tip kavkaskog ovèara. To su psi snažnog i snažno grubog tipa konstitucije sa masivnim kosturom, teške glave, sa dobro razvijenom dlakom i podlakom. Uglovi ekstremiteta su dosta otvoreniji, kosti udova kraæe, grudni koš obimniji a telo izduženije.

Kroz vekove, ova rasa je bila izložena i prirodnoj i takozvanoj narodnoj selekciji. Time se objašnjava bezbroj vrsta i povrsta, karakteristiènih za odreðeno mesto ili èak i selo. Prvi pokušaji ruskih kinologa da opišu i sistematizuju tipove i podtipove kavkazaca su bili sprovedeni uskoro posle završetka graðanskog rata i nastavljene poèetkom tridesetih godina. Tada je zapoèela ozbiljnija selekcija.
A. P. Mazover (1954) piše: - Najbolji kavkaski ovèari se nalaze u Gruziji, njih odlikuje moæan kostur i najkrupniji su izmeðu svih tipova kavkaskih ovèara. Glava pravilna, tipièna. Jednobojni su i dugodlaki što daje tim psima efektan izgled i lepotu. Index velièine oko 104-106. U Azerbejdžanu se razlikuju dva tipa kavkaskih ovèara: prvi je nalik gruzijskim psima i nije nastao bez njihovog uèešæa. Može da se sretne u planinskim predelima Azerbejdžana. Drugi u stepskim krajevima: snažne ali lakše graðe, viših nogu, kratkodlake, sa izduženom suvom glavom. Boja riða sa tamnijom maskom, retko viðenom u drugim regionima. Index velièine isti, u stepama je 100-102.

U Jermeniji, psi su slièni gruzijskim, ali sitniji i nešto lakše graðe, nisu toliko jakih kostiju. Više su kvadratièni (102-105), boja siva ili mrka, dlaka duga. Postoje tigrasti i šareni (sa flekama tamnijih boja na osnovnoj beloj boji) pasa.
Psi Dagestana - snažne, ponekad grube graðe. To su krupni psi sa pravilnim oblikom glave i dobro razvijenim kosturom, po tipu graðe bliži su stepskim psima. Nadvlaðuju kvadratiène pse (100-103) sa kratkom ili srednje dugom dlakom. Razlièite su boje, oko 35 odsto su šareni i tigrasti, što je više nego u drugim oblastima.
Osim veæ spomenutih tipova postojali su još i drugi lokalizovani na teritoriji Osetije, ^eèeno-Ingušetiji i dr. Za sve ove tipove karakteristièna je gruba graða, snažna konstitucija, velika fizièka snaga i izdržljivost, odsustvo straha u borbi sa zverima, neprobirljivosti prilagodljivost uslovima držanja, dobra sposobnost ka dresuri i ispunjenju obaveza èuvara stada i imovine.

U naše vreme je gotovo nemoguæe govoriti o deljenju rase kavkaski ovèar na odreðene tipove zbog toga što je u mestima istorijskog nastanka ove rase ostalo vrlo malo èistokrvnih primeraka koji su saèuvali najbolje kvalitete svog tipa. Naravno, ostala su još mesta gde se još mogu naæi primeri kavkaskog ovèara gajeni u èistoj rasi u uslovima njihovog prirodnog života, ali takvih mesta ostaje sve manje. Ali, bez obzira na to, što danas rasa kavkaski ovèar ima status kulturne rase, tj. njenim odgojem se bave odgajivaèi i klubovi, ona ipak sa lakoæom može da bude svrstana u prelazne forme (izmeðu izvornih rasa sa Kavkaza i kulturnih rasa koje je èovek stvorio). Za prelazne forme karakteristièna je neujednaèenost strukture rase: jedan njen deo se održava selekcijom, a drugi se još uvek nalazi u izvornom stanju. Kulturne rase opstaju zahvaljujuæi iskljuèivo radu èoveka i degradiraju se ako taj selektivan rad prestaje. Uzgoj tih rasa baziran je na unapred planiranoj selekciji. Izvorni psi su se formirali spontano uglavnom prirodnom i tzv. narodnom selekcijom i èesto je bio prisutan vrlo tesan inbreeding (incest). Oni nisu toliko zavisni od èoveka kao psi kulturnih rasa, nego samo orijentisani na njega i kod njih je vrlo izražen polni demorfizam (razlika izmeðu mužjaka i ženke). Analiza savremenog stanja rase kavkaski ovèar govori o stabilnom porastu popularnosti ovih pasa. Kavkaski ovèari su zaslužili poštovanje - kako profesionalaca, tako i ljubitelja ove rase i nesumnjivo zauzeli prvo mesto u Rusiji u rejtingu pasa èuvara i zaštitnika. Njihova popularnost stalno raste i u Evropi i u SAD. Specifiènosti ove rase su stabilan karakter, uravnotežen temperament i dosad neprevaziðene èuvarske odlike.
Vlasnici kavkaskog ovèara nikad ne treba da zaborave kako su ovi psi vekovima vodili nezavistan èak i poludivlji naèin života ispunjavajuæi zadatke èuvara i borca sa zverima. Za osnovu selekcije nije služila lojalnost prema èoveku što je sluèaj kod civilizovanih rasa, veæ sposobnost ka samostalnom obavljanju svojih obaveza u prirodi (pod otvorenim nebom). Takva sredina diktirala je žešæe kriterijume, od kojih je glavni bio potpuno i konaèno odrastanje i sazrevanje jedinki istovremeno sa dostignuæem polne zrelosti. Za razliku od veæine rasa pasa koje stasavaju uz èoveka i doživotno iskazuju elemente juvenilnog ponašanja (karakteristièno za štene), kavkasci kad sazre, izgraðuju svoj odnos sa èovekom po zakonu èopora pasa. Taj mentalitet èopora mora da postane osnovni pojam za shvatanje i upravljanje ponašanjem odraslog kavkasca. Vlasnik kavkasca mora da zna da on sam postaje èlan èopora i zauzima u hijerarhijskoj lestvici odreðeno mesto koje mora da bude samo prvo tj. mesto lidera. Svako drugo mesto za vlasnika je nedopustivo. Svi struènjaci koji su se više godina više bavili ovom rasom, tvrde da kavkasci poseduju skoro neverovatnu sposobnost da razlikuju situacije realne opasnosti prema sebi, èlanovima èopora, ili njihovoj teritoriji od lažne uzbune i razlièitih imitacija i demonstracija. Životna potreba za oèuvanjem snage u prirodnim uslovima njihovog života zajedno sa sigurnošæu u sebe i oseæajem sopstvene snage dovodi do toga da psi retko prelaze granicu neophodne zaštite.
Kod pravilno formiranog odnosa izmeðu psa i èoveka, kavkasci pokazuju veliku privrženost i odanost vlasniku. To su psi jednog gospodara, provereni zaštitnici i èuvari. Oni teško podnose promenu vlasnika, a nove ljude nerado prihvataju. Ali, èak i u odnosu prema voljenom èoveku oni ostaju nezavisni vole slobodu i ne pokazuju preterane emocije. Njihova odanost je suzdržana pa èak i surova. Ali èoveku koji zauzima prvo mesto u hijerarhiji, èoveku lideru, ovi psi uzvraæaju najvišim dokazom svoje odanosti - spremnošæu da ga brane do kraja života.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu