Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
PÈELAR - Mart 2006

<<< Pogledajte ostale èlanke lista PÈELAR

Momèilo Konèar
ul. Mihajla Pupina br. 62
23217 Aleksandrovo
++381 63 717-63-32
++381 23 81-77-11
++381 23 81-71-92

VREME JE ZA SETVU FACELIJE

Povoljne vremenske prilike omoguæile su blagovremenu pripremu površina namenjenih za setvu facelije. Ako se priprema obavi do kraja januara, stvaraju se objektivni uslovi da se setva obavi u najpovoljnijim rokovima. Time je uèinjeno mnogo za potpuni uspeh u gajenju ove medonoše. Februar je najpovoljniji mesec za setvu i nicanje semena, ali neæete zakasniti ni ako to uradite do polovine marta. Facelija ima dosta sitno seme i ne sme se sejati duboko, ne dublje od 2 cm. Znaèi, mora doæi u dobro usitnjeno zemljište u kome u to doba ima uvek dovoljno vlage za klijanje i nicanje. Mlade iznikle biljèice podnose dosta niske temperature, tako da ne postoji bojazan od izmrzavanja sve do –10 °C. Iznikle biljke se u februaru ili poèetkom marta sporo razvijaju, ali vrše pripreme ukorenjavanjem, kako bi uspešno prebrodile i ceo mart.
Suša i vetrovito vreme ne omoguæavaju nicanje, koje se odlaže èak i do aprila, što ne ide u prilog ravnomernom nicanju i razvoju. Samo snažne biljke su sposobne da u narednom periodu izdrže kraæe i sušne periode. Kasno iznikle biljke slabije se granaju, kraæe cvetaju i daju manje nektara. Zbog svega toga treba izvršiti sve pripreme da se setva obavi prvog povoljnog dana poèev od poèetka februara pa do polovine marta.
Setvu treba obaviti žitnim sejalicama tako što æemo svaku drugu lulu zatvoriti, pa æe se u zavisnosti od tipa sejalice dobiti meðuredni razmak od 25–30 cm. Pre poèetka setve seme pripremiti tako što æemo odmerenoj kolièini dodati istu kolièinu pšeniènog griza, sve to dobro izmešati i uneti u sejalicu. Pšenièni griz ima istu specifiènu težinu kao i seme facelije, tako da se bez problema preko setvenih aparata izuzima i ravnomerno ulaže u zemlju. Optimalna kolièina semena je 7 kg po jednom hektaru pri mašinskoj setvi, a ako se seje ruèno, kolièina se poveæava najmanje za 30%. Pri postrnoj setvi, kolièina bi trebalo da se poveæa za oko 50%. Veoma je važno napomenuti da treba nabaviti kvalitetno seme najboljih sorata. Iz liènog iskustva predlažem za sada sortu „Julija“ koja se pokazala najnektarnijom. Ako se seje ova sorta, uz uslov da je površina dovoljno velika, dnevni unosi se kreæu i do èetiri, pa i više kilograma. Pèelari treba da nastoje i da se udružuju, da seju na jednom lokalitetu samo jednu sortu kako ne bi došlo do ukrštanja što sigurno ne vodi željenom uspehu. Na tržištu semena facelije u Srbiji nema skoro nikakvog reda, pa je uputno kod nabavke semena povesti raèuna da se nabavi kvalitetno i sortno seme. U protivnom su moguæa razoèarenja.
Na površinama zasejanim u februaru, pri povoljnim uslovima, nicanje æe se obaviti za nekoliko dana. Dalji razvoj useva zavisiæe pre svega od temperaturnih prilika. Normalno je oèekivati da polovinom aprila facelija postigne porast od oko 10 cm. To je pravo vreme za preduzimanje mera na zaštiti useva od korova. Pri ranoj setvi, usevu facelije jedino mogu naneti veæe štete gorušac i veliki viušac. Veæinu ostalih korova, zbog ubrzanog porasta, facelija preraste i praktièno ih uguši.
U fazi porasta od 10 cm usev se tretira preparatima èija je aktivna materija linuron, a to su Afalon WP (Bayer), Linurex 50–WP (Makhteshim), Afalon teèni SC (Bayer), Liron teèni SC (Župa) i Hemolin 450–SC (Hemofarm) (ovaj herbicid je praktièno netoksièan za pèele i kišne gliste – primedba urednika). Koristi se u dozi od 0,7 litara po hektaru ili 0,5 litara po katastarskom jutru. U odnosu na ranije preporuke predlažem smanjenje doza, jer se postiže zadovoljavajuæi efekat i smanjuju ožegotine na lišæu pri veæim dozama. Kod izvoðenja ove operacije povesti raèuna da ne doðe do preklapanja poprskanih površina, jer se na taj naèin mogu izazvati ozbiljna ošteæenja useva. Pri okretanju na krajevima parcela treba iskljuèiti prskalicu. Na nekoliko dana pre prskanja ili kasnije treba obaviobaviti prihranjivanje ureom u kolièini od 150 kg po hektaru.
Ako smo sve obavili na vreme, usev æe se normalno razvijati, a negde u drugoj polovini maja, pojaviæe se i prvi cvetovi. Krajem maja uæi æe u fazu punog cvetanja koja æe se produžiti do kraja druge dekade juna. To je period u kome u veæini krajeva nema dovoljno paše i tada nam je ona najpotrebnija. Pašni kapacitet facelije je veoma visok (teoretski do 1 000 kg po hektaru), a u zavisnosti od nege i setvenih površina unos æe biti veæi ili manji. U svakom sluèaju biæe prilike da uživamo u intenzivnoj poseti pèela, lepom razvoju društava, bogatom unosu polena, a ako bude dosta nektara, i u vrcanju ukusnog i lekovitog meda.

MOJE ISKUSTVO
Facelija jako privlaèi pèele. Veæ na poèetku cvetanja pèelar æe uoèiti ispunjenu stranu rama u košnici cvetnim prahom violet boje. Na jednom kvadratnom metru zasada facelije u punom cvetu može se izbrojiti od 30 do 80 pèela. U sušnom periodu, facelija je više polenarica nego medarica. Profesionalni i udruženi pèelari koji je seju na veæim površinama, samo za svoje košnice, ne mogu da proðu bez dobrih ekonomskih rezultata i u najnepovoljnijim godinama.
Faceliju sejem ruènom baštenskom sejalicom (SEVER, Subotica), koja sada ko- šta oko 10 000 dinara, na rastojanju izme- ðu redova od 25 do 30 cm, koja je sasvim svrsishodna, ali zahteva ulog fizièkog rada. Pre sejanja, uvek proveravam klijavost semena. U jednu tacnu utabam zemlju u sloju od jednog centimetra, pa rasporedim 100 semenki. Redovno ih prskam prskalicom za veš pri peglanju, i držim je pokrivenu hartijom. Za 6 do 9 dana brojim iznikle biljèice, èiji je broj zapravo procenat klijavosti.

Milisav Nikoletiæ
++381 11 150-965
facelija@ntmilnik.co.yu

OD INTERESA ZA CELO DRUŠTVO
Facelija je leguminozna biljka i na njenom korenu razvijaju se bakterije azotofiksatori sposobne da vezuju elementarni azot iz vazduha. Koren facelije prodire do dubine od 70 cm u gustom sklopu popravljajuæ i strukturu zemljišta i nakon završene vegetacije izumire, ostavljajuæi znaèajne kolièine organske materije i vezanog azota u zemljištu. Ako se facelija zaore u fazi precvetavanja, efekat na obogaæenje zemljišta hranljivim materijama je isti kao da smo na hektar zemljišta rasturili 25 tona stajnjaka. Facelija nema poznatih parazita i bolesti, a njen koren jako toksièno deluje na nematode koje su prenosioci virusa. Zato je ova kultura nesumnjivo od interesa za poljoprivrednike, jer se zemljište popravlja, obogaæuje i odmara, kao i za državu, koja meðutim, nije ovu biljku uvrstila èak ni na semensku listu, tako da se ona ne može zvanièno uvoziti i prodavati na tržištu. Facelija se lako mehanièki uklanja i u narednoj godini ne predstavlja ni najmanje ozbiljan korov gajenim kulturama. Takoðe se može sejati više godina u monokulturi.

Branimir Šošiæ
11261 Mala Moštanica
++381 11 8750-688
++381 64 22-04-600

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu