Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
PÈELAR - Mart 2006

<<< Pogledajte ostale èlanke lista PÈELAR

Dipl. ing. Mladen Krstiæ
ul. Ace Milojeviæa br. 28 a
18220 Aleksinac
++381 18 801-280
++381 64 196-4010
++381 18 847-523, pèelinjak

FORMIRANJE PAKETNIH ROJEVA U KOMERCIJALNE SVRHE

Reprodukcija (razmnožavanje) je proces neprekidnog stvaranja novih generacija èime se obezbeðuje opstanak vrsta. Taj instinkt je prisutan kod svih živih biæa pa i pèela. Umnožavanje pèela možemo pratiti sa dva aspekta: a) kao umnožavanje jedinki unutar zajednice; b) kao odvajanje dela pèela iz zajednice i formiranje roja.
Za opstanak vrste je znaèajno rojenje, odnosno dobijanje novih zajednica, a umnožavanje jedinki unutar zajednice je prethodnica i neophodan uslov za rojenje.
Baveæi se pèelarstvom èovek je pèelama nametao mnoge stvari (stanište, pokretne ramove…), pa i to kako æe se one umnožavati. Savremeno pèelarenje ne prihvata prirodni naèin (rojenje), veæ teži da se on potpuno kontroliše. Posle pronalaska košnica sa pokretnim saæem, izrojavanje se obavljalo prebacivanjem nekoliko okvira u novu košnicu. Takvo veštaèko rojenje zadržano je i do danas. Savremeno pèelarstvo je razvilo novi naèin formiranja veštaèkog roja koji ima niz prednosti u odnosu na roj koji je na okvirima. To su paketni rojevi. Pèele se stavljaju u namensku kutiju, odnosno paket, pa mu otuda naziv. Takav roj podrazumeva samo pèele i maticu bez ramova i saæa. Ovo omoguæava laku manipulaciju i transport do novog mesta. Pèelinje bolesti koje se mogu preneti leglom i saæem su skoro iskljuèene. Tretiranjem samo pèela bez legla, po smeštanju roja, varoa se svodi na minimum. Prema tome, prednosti paketnih rojeva u odnosu na one koji su na ramovima su sledeæe: – Manja je moguænost pojave bolesti koje se prenose saæem;
– Transport je znatno lakši, jer je masa ovih rojeva oko 5 puta manja nego da su na ramovima u košnici;
– Gubici pri transportu usled ugušenja u dobrim paketima su mnogo manji, a srozavanje saæa nemoguæe, jer ga nema;
– Paketni roj se može smestiti u svaki tip košnice, što je nemoguæe sa rojem na ramovima. Sve je veæi promet pèela u paketnim rojevima u svetu, a i kod nas.

Potrebna oprema
Da bi formirali paketni roj moramo da imamo odreðeni pribor koji nam je potreban za ovu radnju, a on podrazumeva sledeæe:
– Ravna podloga
– Vaga
– Kavez za roj
– Kavez za maticu
– Levak za stresanje pèela
– Tegla za sirup

Ravna podloga nam omoguæuje precizan rad vage na terenu pèelinjaka koji nikad nije idealno ravan. Za tu svrhu najbolje služi krov košnice koji nam je pri ruci.
Za merenje mase roja nije potrebna nikakva specijalna vaga, veæ najobiènija kuhinjska koja se nalazi u skoro svakom domaæinstvu. Mora da bude proverene ispravnosti.

Kavez za paketni roj je najbitniji za bezbedno putovanje roja do njegovog novog staništa. U upotrebi su i kartonske kutije, ali to nije najsreænije rešenje. Ventilacija je oskudna, jer bi se pravljenjem veæeg ventilacionog otvora narušila èvrstina kutije. Otežano je, pa èak i nemoguæe staviti pèelama sirup za duže putovanje. Kartonska kutija ponekad ne bude idealno zatvorena, pa pèele èesto naðu prorez i izlaze van. Za kraæe putovanje manjeg broja rojeva, kvalitetno zatvorene (namenske) kartonske kutije za jednokratnu upotrebu su izuzetno jeftino i praktièno rešenje.
Neuporedivo su bolji namenski kavezi za pakete izraðeni od èvrstog materijala i žice koja zauzima celokupne boène strane. U ovom sluèaju ugušenje je iskljuèeno (pri pravilnom transportu), a dodavanje sirupa pèelama jednostavno u kavezu koji vidite na slici. Napravljen je po uzoru na amerièki kavez, i apsolutno mu odgovara po dimenzijama. U njemu roj živi do pet dana. To je sasvim dovoljan period da može da stigne gde god želimo, i u najudaljenije krajeve. Njegove dimenzije su 15×25×30 cm.
[to se tièe kaveza za matice, nebitno je kog je tipa. Njegova svrha je da spreèi eventualno ubijanje matice od strane pèela u toj, za pèele, dosta stresnoj situaciji. Stavljanjem matice u kavez omoguæavamo kupcu da pre smeštaja roja ima moguænost da se uveri u prisutnost matice u paketu. Potrebno je staviti i malo šeæerno-mednog testa, kako bi pèele po smeštaju roja postepeno oslobodile maticu. Takoðe, treba staviti i èepiæe da se oslobaðanje ne bi desilo za vreme transporta, veæ nakon njega.


Kavez za transport roja sa hranilicom

Sa gornje strane kaveza nalazi se otvor koji nam služi da umetnemo levak tako da pri stresanju okvira sa pèelama, one bez problema skliznu u unutrašnjost kaveza.
Ovaj otvor nam služi i za postavljanje plastiène tegle sa sirupom, sa poklopcem okrenutim na dole. Tako teglom zatvaramo kavez i ujedno obezbeðujemo pèelama hranu za put. Tegla na poklopcu ima rupice, a pošto se unutra stvori vakuum izaæi æe onoliko sirupa koliko pèele budu konzumirale.


za stresanje pèela

Planiranje
Da bi formirali paketni roj pored pribora potreban nam je i živi materijal: dobro razvijena društva sa puno pèela i mlade oploðene matice. U ovom tekstu opisujem formiranje paketnih rojeva u komercijalne svrhe. To podrazumeva veæu brojnost pri formiranju i unapred poznate rokove isporuke. Ukoliko želimo da to bude kako valja moramo da imamo odreðeni plan. Planiranje podrazumeva razvoj društava i obezbe- ðenje dovoljnog broja mladih oploðenih matica. Na razvoj društava treba obratiti posebnu pažnju kod formiranja ranih paketnih rojeva (pre cvetanja bagrema) i u periodima nepovoljnih pašnih prilika. Pažnju treba obratiti na to da društva treba hraniti više od dvadesetjednog dana pre dana zakazane isporuke. Time obezbeðujemo da se iz jaja koja je matica zalegla stimulacijom hranjenjem izlegne dovoljno pèela pre dana stresanja rojeva.
Plan odgoja matica koje æe biti oploðene na dan formiranja roja, je izuzetno znaèajan. Razlog je jednostavan. Paketni roj bez matice je samo grupa pèela osuðena na sigurnu propast, jer nemaju nikakvog legla za odgajanje matice. Zbog toga broj matica mora biti dovoljan, a vreme za njihovu oplodnju u skladu sa biološkom potrebom. Evo jednog primera planiranja odgoja matica za 100 paketnih rojeva. Pretpostavimo da je isporuka rojeva 1. juna. Matice moraju biti oploðene 31. maja, matiènjaci zreli èetrnaest dana ranije, znaèi 17. maja, odnosno presaðeni 7. maja. Takoðe moramo paziti i na broj presaðenih larvica, jer neæe biti 100% primljene, kao što ni svi dodati matiènjaci neæe biti oploðene matice. U ovom primeru presaðivanjem oko 150 larvica imali bi oko 130 zrelih matiènjaka što bi nam obezbedilo 100 oploðenih matica.
Dva do tri dana pre stresanja rojeva obavlja se brzi pregled društava otvaranjem košnice odozgo, uz eventualno vaðenje jednog do dva okvira. Tada utvrðujemo trenutno stanje društava na sledeæi naèin. Najpre treba eliminisati slaba dru- štva, jer nema svrhe stresati ih. Društva koja brojèano zadovoljavaju treba evidentirati. Pored toga što ih upisujemo kao društva za stresanje, treba upisati i šta od njih oèekujemo, tj. da li æemo dobiti pola, jedan, jedan ipo ili izuzetno èak dva roja. Ukoliko su nam društva jaka pa oèekujemo od njih u proseku roj ipo, za sto paketa biæe dovoljno 70–80 društava. Nasuprot ovome, ako su društva slabija moraæemo obeležiti 120–130 društava.
[ta je još veoma bitno uraditi? To je privremeno zatvaranje veæ postojeæih matica u društvima koja nam daju materijal za rojeve. Zašto? Ovom pripremom izbegavamo radnju koja æe nas usporiti na dan pravljenja paketa i obièno se obavlja dan do dva pre isporuke. Matice se mogu hvatati i neposredno pre punjenja paketa, ali to je nepredvidiv posao. Posebno ovo preporuèujem kod veæeg broja rojeva. Kupci èesto dolaze iz udaljenijih mesta pa je nezahvalno držati ih do mraka na svom pèelinjaku, tražeæi matice kojih baš tada „nigde nema“. Matica se hvata, stavlja u kavez i ostavi preko satonoša u košnici. Te matice se odmah nakon uzimanja pèela, sutradan, vraæaju u košnicu.
Ovakvim planiranjem i pripremnim radnjama omoguæavamo da nam isporuka protekne idealno i u što kraæem roku. Naveo bih još jednu stvar u vezi pripreme na koju treba obratiti pažnju. To je obeležavanje i stavljanje mlade matice u kavez. Ova radnja takoðe zahteva dosta vremena, pogotovu kod gore navedenog primera od stotinu paketa. Zavisno od naših organizacionih moguænosti i broja pèelara koji uèestvuju u celokupnom radu možemo ovo prilagoditi na nekoliko naèina.
Matice možemo hvatati i obeležavati rano ujutru, na dan isporuke dok kupac stigne do našeg pèelinjaka. Ovo je varijanta za manji broj rojeva ili u sluèaju kada nam je na raspolaganju veæi broj pèelara, pa jedna osoba može da nastavi sa tim radom i za vreme stresanja pèela za pakete. U kavez matici ne dodavati pèele pratilje, jer æe matica vrlo kratko biti sama van košnice. Smeštaj i obeležavanje matica može se obaviti i popodne na dan pre isporuke. Ovim naèinom matice æe nas ujutru èekati spremne. Ne treba zaboraviti u ovom sluèaju i pèele pratilje koje æe hraniti maticu.
Hvatanje matica možemo potpuno da izbegnemo u vremenu neposredno pre isporuke i za vreme isporuke rojeva. I za to postoji rešenje, a sve u cilju maksimalnog smanjenja posla pri samom pravljenju rojeva. Naime, matice možemo staviti u kavez i smestiti u banku matica. Banku predstavlja obezmatièeno društvo koje æe nam èuvati matice više dana.


Banka matica

U ovom sluèaju odgoj matica možemo prilagoditi tako da one budu oploðene na, recimo, nedelju dana od dana kada su nam potrebne. Odmah po oplodnji matice se mogu smestiti u banku, tako da nas èekaju potpuno spremne. Kako god matice pripremili, kavez mora sa obe strane biti zatvoren èepovima kako pèele ne bi oslobodile maticu u roju. Ovo samo iz razloga da bi kupac bio uveren da je ona tu kada bude prebacivao roj u košnicu. Kavez zakaèiti komadom žice, koja omoguæuje da matica visi u centru kaveza. Ovo parèe žice, kada se kavez spusti, viri napolje. Tako æemo moæi maticu da izvuèemo neposredno pred smeštaj roja.
Sada je sve idealno pripremljeno. Znamo konkretno iz kojih društava uzimamo pèele za roj. U tim društvima su matice u kavezu pa nema gubljenja vremena oko njih, veæ se odmah ram iz košnice koristi za pravljenje roja. Mlada matica za roj je spremna, pa izostaje njeno vaðenje iz oplodnjaka.

Formiranje rojeva
Prvo treba nivelisati podlogu na kojoj stoji vaga i postaviti vagu. Zatim vagu poravnati. Na vagu se stavlja kavez za smeštaj paketnog roja sa maticom, a u njegov otvor umeæe levak za stresanje pèela. Ovako postavljena oprema na vagi iznosi oko 3,5 kg. Pošto je kod nas ustaljena masa paketnog roja 1,2 kg, sada vagu treba pomeriti do 4,7 kg. Iz košnica se vade ramovi i stresanjem u levak pèele padaju kroz levak u kavez. Pèele za paketni roj se stresaju sa ramova sa leglom. Zabluda je da pèele u jednom paketu moraju biti samo iz jednog društva. Kada vaga skoèi iz donjeg polož aja i poravna se, to je znak da naš roj teži 1,2 kg. Prekida se sa stresanjem pèela. Zatim levak treba nekoliko puta stresti udaranjem o kavez. Tako æe sve pèele iz levka (koje su i ušle u masu roja) spasti u kavez. Ujedno æe i roj pasti na dno kaveza što nam daje vremena za brzo dodavanje tegle sa sirupom i zatvaranje kaveza. Pravljenje roja ovim je završeno.
Nakon završetka, a pre transporta, za roj je bitno da nikako ne bude na suncu. Idealan je što dublji hlad.Transport rojeva
Važi opšte pravilo, kao i za transport pèela: izbegavati velike vruæine, odnosno najtopliji deo dana, prevoziti kasno popodne i uveèe. Pri re- ðanju paketa njihove zamrežene strane ne smeju biti pribijene jedna uz drugu, veæ se mora ostaviti razmak od nekoliko centimetara. Tada je ventilacija nesmetana. Transport se najèešæe obavlja automobilom. Kod modela koji imaju peta vrata i moguænost obaranja zadnjeg sedišta, može se smestiti 40 paketa kakve vidite na slikama. Jedan prozor na zadnjim vratima treba odškrinuti radi ventilacije. U takvoj varijanti vozio sam 40 rojeva na relaciji Peæinci–Aleksinac (275 km) za formiranje sopstvenog pèelinjaka. Vreme je bilo jako toplo, ali je sve prošlo u najboljem redu.


Roj odmah nakon formiranja

Smeštaj rojeva
Smeštajem roja završava se poslednja faza celokupnog ciklusa. I ovde je bitno pridržavati se odreðenih pravila. Nepravilnim smeštajem roja mogu da se naprave greške koje æe nepopravljivo uticati na njegovu jaèinu, pa èak i opstanak.
Dogaða se da kupac èesto nije svestan svoje greške pa sumnja u masu roja. U ekstremnim sluèajevima nesporazuma, završi se i na sudu. Prvo šta treba uraditi kada sa rojem stignemo na pèelinjak je da ga ne stavljamo u pripremljenu košnicu, veæ ga ostavljamo da prenoæi, a to obavimo naredne veèeri. Ovo zato što je roj neposredno posle transporta dosta uzbuðen i „nervozan“. Pored toga, treba dati vreme pèelama da „shvate“ da su u novonastaloj situaciji i da moraju da funkcionišu kao prirodan roj na grani. Bolje æe primiti i novu maticu kada su duže sa njom. Znaèi, osnova leži u tome da se pèele smire i funkcionišu kao prirodni roj. Mesto gde stoje ne sme biti pretoplo.
Sutradan moramo imati pripremljene košnice sa pet ramova u njima. Prazan prostor je za paket. Paketni roj se može odnegovati na golim satnim osnovama. Bolje je ako imamo i koji ram sa izgraðenim saæem, a još bolje ako sadrži i nešto meda.
Najveæu grešku æemo napraviti ako paket želimo da smestimo u toku dana. To je uglavnom razlog gore navedenih sporova na relaciji prodavac-kupac. Pèele smeštene u košnicu tokom dana, lete oko košnice i pošto nisu imale vremena za preciznu orijentaciju dobar deo njih æe nam napraviti nalet u susedne košnice. Ukoliko nema drugih košnica u okolini rojevi æe nam biti izrazito neujednaèeni po snazi. Praviæe nalet izmeðu sebe. Ovo su nepotrebne situacije, koje mogu dosta da utièu na snagu i opstanak naših rojeva. To æemo lako izbeæi ako se pridržavamo pravila da paketni roj nikada ne smeštamo po danu. To treba obaviti nakon 2000 sati uveèe.
Roj u košnicu prebacujemo tako što ga stavljamo sa paketom u košnicu. Pri ruci treba imati malu baštensku prskalicu napunjenu vodom. Njom æemo pèele malo poprskati kako bi lakše manipulisali njima. Ceo paket par puta lagano udarimo o zemlju, usled èega æe pèele spasti na dno paketa. To nam daje vremena da podignemo teglu na kratko i izvadimo kavez sa maticom, a teglu odmah vratimo na svoje mesto. Roj ne može van, a mi imamo vremena da bez žurbe kavez sa maticom smestimo izmeðu okvira. Ne smemo zaboraviti da uklonimo èep na strani gde je testo. Tako æe pèele postepeno osloboditi maticu i primiti je. Ostaje još da paket sa pèelama spustimo pored okvira u košnicu, izvadimo teglu i odmah poklopimo košnicu. Pèele æe iz kaveza preæi u košnicu, okupiti se oko kaveza sa maticom i tako otpoèeti svoj novi život. Ukoliko još nije poèelo da se smrkava nije loše zatvoriti leto, dok se to ne desi. Ovakvim postupkom pèele iz roja æe ostati u košnici i ujutru krenuti sa radom.

Nega rojeva
Kod nege paketnog roja najvažnije je hranjenje, kako bi ga podržali i omoguæili mu da se razvije u društvo. Posebno je prihranjivanje bitno ako je roj smešten na satne osnove, a pašne prilike su oskudne. Kada se stvore odreðene zalihe hrane treba izvršiti manipulaciju okvirima, kako ne bi dozvolili blokadu matice.
Tek smešten roj je idealan za uklanjanje varoe, jer nema legla. Treba saèekati par dana da roj uspostavi životni ritam, ali tretiranje izvršiti pre poklapanja legla.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu