Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
PÈELAR - Oktobar 2006

<<< Pogledajte ostale èlanke lista PÈELAR

Prof. dr Jovan Kulinèeviæ
Beograd
UTICAJ VELIÈINE OPLODNJAKA NA SPARIVANJE I PRONOŠENJE MATICA

Da bi se dobile kvalitetne matice, veoma je važno da potièu od selekcionisanog materijala, odnosno da su genetski predisponirane za veæu produktivnost u odnosu na one koje nisu selekcionisane. Sem porekla, od osobitog znaèaja su uslovi odgajanja matiènjaka kao i uslovi u kojima æe se matica spariti i poèeti sa regularnim polaganjem jaja.
Da bi se utvrdio uticaj velièine oplodnjaka na sparivanje i pronošenje matica, još pre petnaest godina u Kardifu (Cardiff) u Engleskoj, Hassan L. A. M. (1990) je u okviru svoje magistarske teze postavio ogled sa tri razlièite vrste oplodnjaka: 1) normalni nukleusi sa èetiri britanska standardna okvira (unutrašnja zapremina nukleusa 16 500 cm3, što iznosi 39,2% zapremine LR tela), 2) bejbi oplodnjaci (Kirchain od polisterina, unutrašnja zapremina nukleusa 2 640 cm3, što iznosi 6,3% zapremine LR tela) i 3) mikrooplodnjaci (Atkinson mikro nukleusi, unutrašnja zapremina nukleusa 224 cm3, što iznosi 0,5% zapremine LR tela). Maticama koje su dodate u sve tri vrste oplodnjaka izmerena je širina glave na osnovu èega je utvrðena njihova sliènost u pogledu velièine.
Merenjem srednjih temperatura unutar oplodnjaka utvrðeno je da su iste iznosile 32,65 °C, 32,12 °C i 29,09 °C za oplodnjake pod 1, 2 i 3. Naðeno je da postoji negativna korelacija izmeðu potrebne dužine vremena da bi došlo do sparivanja i pronošenja matica. Srednje vrednosti vremena da bi došlo do sparivanja matica iznosile su 8,67, 9,33 i 11,00 dana u oplodnjacima pod 1, 2 i 3. Odgovarajuæe srednje vrednosti perioda do pronošenja bile su 3,24, 4,06 i 6,79 dana.Zapremine spermateka kod 1 i 2 su bile sliène i relativno veæe nego kada su bili u pitanju mikronukleusi. Srednji broj spermatozoida u spermatekama sparenih matica kod oplodnjaka 1, 2 i 3 bio je 4,90, 3,98 i 2,86 miliona. Na kraju je zakljuèeno da je uspeh sparivanja i pronošenja bio najbolji u jakim oplodnjacima sa normalnim okvirima, a najgori u mikrooplodnjacima.
Sparivanje u Kirchain oplodnjacima se može smatrati zadovoljavajuæim.Ako spojimo period od izvoðenja preko sparivanja i pronošenja matica, videæemo da kada su u pitanju oplodnjaci sa normalnim okvirima, isti iznosi oko 12 dana, dok je to kod mikronukleusa skoro 18 dana. Znaèi, maticama u mini oplodnjacima trebalo je 50% više vremena za sparivanje i pronošenje. Još više se to odnosi na kolièinu sperme u spermateci.
Oèigledno je da je u pitanju èista zabluda da se sa šakom pèela može obezbediti kvalitetno sparivanje i pravovremeno pronošenje matica. Istina, sparivanje matica u mikro i sliènim oplodnjacima može izgledati jeftinije, ali kada se uzme u obzir nestabilnost i dužina trajanja takvog oplodnjaka, teško da ta metoda ima bilo kakvog opravdanja.


Unutrašnjost Kirchain oplodnjaka

Kada se radi o bejbi oplodnjacima gde imamo više prostora sa više pèela, legla i hrane, kao srednje rešenje nešto su prihvatljiviji, ali u svakom sluèaju rezultati su nepovoljniji nego kada se radi sa normalnim okvirima, kakvi se od poèetka osamdesetih godina koriste na sparivališ tima Apicentra i kod kooperanata. Ova vrsta nukleusa koji se sastoji od normalnog LR nastavka podeljenog na tri ili èetiri dela omoguæ ava nam da pod normalnim uslovima sparivanja 97% matica pronese i dosta ih ima i larvice do èetrnaestog dana kada su spremne za otpremu pèelarima, dok je u Nemaèkoj gde su dugo korišæeni mikronukleusi taj dvadesetogodišnji prosek bio tek nešto preko 60%.Ram legla iz troramnog LR oplodnjaka

Uzimajuæi sve ovo u obzir, da bi se odgajile visokokvalitetne matice koje æe obezbediti maksimum u pèelarskoj proizvodnji, neophodno je u procesu odgajanja pružiti najbolje tehnološke uslove. Naravno, to podrazumeva i superioran genetski materijal.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu