Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK - Br. 14

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

Dr Marko Injac
Dipl. ing. Petar Bursaæ
Chemical Agrosava
Tel: (011) 321 93 556
SUZBIJANJE BAŠTENSKE GRINJE (Tetranychus ulmi Koch) SELEKTIVNIM AKARICIDIMA NA PAPRICI U PLASTENICIMA


Jajašca i odrasla grinja - Tetranychus urticae

Paprika, paradajz, a posebno krastavac su veoma atraktivni za baštensku grinju (Tetranychus urticae Koch) pri uslovima gajenja u polju, a posebno u plastenicima. U uslovima visokih temperatura, grinje imaju kratak ciklus razviæa, veliki potencijal razmnožavanja, a prirodni neprijatelji nisu u stanju da spuste brojnost grinja ispod pragova štetoèine, tako da u letnjim mesecima redovno dolazi do prenamnoženja.
Prema preporukama IRAC-a (Meðunarodni komitet za rezistenciju insekticida i akaricida) u suzbijanju grinja treba koristiti što selektivnije akaricide razlièitih mehanizama delovanja. Cilj ispitivanja je bio da se utvrdi efekat alternacija dva uskoselektivna akaricida u uporeðenju sa alternacijom uskoseletkivnog akaricida sa insektoakaricidom. U ispitivanja smo ukljuèili sledeæe preparate:
1. Envidor 240 SC sa aktivnom materijom spirodiklofen. Deluje na inhibiranje sinteze masti i za sada radi se o posebnom mahanizmu delovanja. Envidor 240 SC deluje kontaktno na jaja i pokretne forme grinja. Preparat se nalazi u procesu registracije za suzbijanje crvenog pauka na jabuci. Radi se o selektivnom akaricidu. Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina, Evidor 240 SC se u svetu najviše koristi u zaštiti cveæa i povræa od grinja.
2. Omite 570 EW sa aktivnom materijom propargit. Nalazi se veæ 25 godina na tržištu. Propargit inihibira disanje grinja, a deluje kontaktno na pokretne forme. Radi se o selektivnom akaricidu.
3.Talstar EC 10, piretroid sa aktivnom materijom bifentrin. Deluje na kanale prenošenja impulsa na centralnom nervnom sistemu. Po naèinu delovanja radi se o kontaktnom preparatu. Spada u insektoakaricide sa širokim spektrom delovanja na insekte i grinje.


Tipièna slika pauèine nastala od grinje T. urticae

Za utvrðivanje delovanja akaricida koristili smo binokular i pregled sluèajno uzetih 25 listova. Ogled je postavljen u plasteniku na sortama „Kameleon“ koja se pokazala atraktivnom za Tetranychus urticae. Pri gajenju paprike, nije korišæena folija ispod biljaka zbog neubièajene dužine plastenika. Prisutni su i korovi domaæini crvenog pauka, a u blizini utvrðena je i veæa brojnost Tetranychus urticae na koprivi.
Prvi simptomi ishrane naðeni su na donjim listovima sorte „Kameleon“. Lišæe žuti izmeðu nerava, prvo na donjim listovima, a kasnije i na vršnim. Ovi simptomi podseæaju na simptome nedostatka magnezijuma, jer grinje sišu hlorofil u kojem centralno mesto zauzima magnezijum. Razlike izmeðu simptoma ishrane grinja i nedostatka magnezijuma se uoèavaju po sledeæem:
Magnezijum je pokretan elemenat i u fazi nalivanja plodova dolazi do povlaèenja iz donjih listova da bi se ugradio u plodove. Simptomi nedostatka magnezijuma se vide žuæenjem izmeðu nerava poèev od krajeva lišæa.
Simptomi ishrane baštenske grinje se pojavljuje na mestu ishrane koja je obièno blizu glavnih nerava. Grinje se brzo sele sa donjih listova na vršne tako da se simptomi ishrane pojavljuju na celoj biljci. Kod jaèe ishrane dolazi do potpune nekroze tkiva.
U neposrednoj blizini plastenika rasla je kopriva (Lamium purpureum) koja je bila izvor širenja u plastenike.


Mrtva kopriva (domaæin T. urticae)


Simptomi ishrane na vršnom lišæu


Simptomi nekroze listova paprike


Simptomi nedostatka magnezijuma

Delovanja Omite EW u alternaciji sa Envidor 240 SC
Pre prskanja utvrðenje prisustvo T. urticae na donjim listovima. Na 25 listova sorte „Kameleon“ bilo je 1211 pokretnih formi.
Deset dana posle 2. prskanja, simptomi ishrane grinja i su bili na istim listovima kao i pre prskanja. Na vršnim listovima nije bilo grinja. Na 25 donjih listova listova naðene su samo 2 žive larve T. urticae, ali i veliki broj uginulih larvi, a posebno odraslih ženki. Ovo pokazuje da su ova dva preparata pokazala visoku efikasnost. Od predatora naðenu su 3 jaja A. andersoni. Pokretne forme nismo našli (nije bilo hrane za njih).
U toku pregleda listova naðena je kolonija lisnih vaši M. persicae što pokazuje da su ova dva akaricida selektivni.

Delovanje Omite 570 EW u alternaciji sa Talstar 10 EC
Pregledom je utvrðeno da je T. urticae proširio i naselio vršne listove. Na 25 ovih listova sorte „Kameleon“ našli smo 1185 pokretnih formi kao i 483 jaja. Manji broj jaja je položen zbog smanjenje uslova za ishranu. Od predatora, našli smo 1 larvu tripsa (T. tabaci), 2 larve L5 Stetorus punctilum (Coccinelidae), 3 prazna horiona od jaja zlatooke (Chrysopa carnea, Neuroptera).
Na nekim listovima došlo je do potpune nekroze lišæa i do sušenja i opadanja. Na mladjim listovima dolazi do znaèajnijih deformacija i lišæe pokazuje simptome sliènih virozama.

Predatori - èistaèi kao S. punctillum insektofagne stenice (Anthocoriidae) i tripsi se hrane Tetranychidama i doleæu u plastenik samo, ako je odreðena brojnost grinja. To je kod S. punctillum, stenica i tripsa 4-5 pokretnih formi na listu, što se smatra pragom doletanja. Imaga predatora nastavlaju ishranu i kada se poveæa brojnost grinja u proseku 8-10 pokretnih formi po listu ženke polažu jaja. Ova brojnost je oznaèena kao prag polaganja jaja. Kada se brojnost smanji do 4-5 pokretnih formi zbog ishrane ili delovanja selektivnih akaricida, imaga predatora kao što su i S. punctlilum i Anthocoridae odleæu iz plastenika pa se ova brojnost zove prag odletanja. Larve predatora ne mogu da lete i u nedostatku grinja dolazi do predatorstva izmeðu njih. Zbog manje pokretljivosti, larve S. punctillum prve stradaju od drugih predatora. Kako se vidi selektivnost akaricida je bitna jer se predatori hrane preživelim grinjama. Time se "poveæava" efikasnost akaricida. Ovde izuzetnu ulogu igra Envidor 240 SC jer, deluje sporo i ženke uginjavaju za 7-10 dana èime omoguæuju ishranu larvi predatora i posle spuštanja brojnosti grinja ispod praga odletanja. U tretmanu selektivnih akaricida, listovi su bili relativno èisti.
Ovako velike razlike u delovanju izmeðu ove dve kombinacije prema našem mišljenju su proizašle iz uslova u plasteniku jer su temperature bile izuzetno visoke (u toku dana i iznad 400C) i ciklus razviæa T. urticae je bio kraæi od 7 dana odnosno došlo je do polaganja jaja pre drugog tretiranja. Envidor je dobro delovao na novopoložena jaja i na manji broj preživelih pokretnih formi pa nije moglo doæi do obnavljanja brojnosti populacije. Ovako niska brojnost T. urticae nije stvarala uslove i za masovnije naseljavanje predatora.
U drugoj alternarciji, Talstar je delovao samo na pokretne forme, a osim toga smanjio je moguænost masovnijeg naseljavanja predatora, pa je došlo do naglog poveæanja brojnosti T. urticae. Ovi rezultati pokazuju znaèaj skraæivanja perioda izmeðu dva prskanja u plastenièkoj proizvodnji kod preparata koji deluju samo na pokretne forme.
Neki autori navode da posle ishrane T. urticae dolazi do smanjenja sadržaja hlorofila, znaèajnijih mineralnih hraniva (N, P, K i Ca) usvajanja CO2 a mehanizam rada stoma je poremeæen. Takoðe dolazi do smanjenja formiranja broja cvetova, opadanja plodova i poremeæaja u hormonima kod biljaka što dovodi do smanjenja prinosa ili do sušenja biljaka.

U plastenicima je sve ovo naglašeno i za kratko vreme dolazi do pojave oaza sa simptomima isharne grinja koje se šire i paprika se suši.
Takoðe neki autori daju razliku u osetljivosti razvojnih stadijuma T. urticae iz kojih se vidi da su jaja stara 4 dana najosetljivija na delovanje spirodiklofena (Envidor 240 SC) (0,33 LD 95% mortaliteta), zatim larve (0,38) pa se osetljivost smanjuje do imaga, (LD 95% je 3,5) odnosno, 10 puta otpornija u odnosu na jaja. Spirodiklofen deluje na inhibiranje sinteze lipida (masti) pa T. urticae uglavnom uginjava u fazi presvlaèenja. Uginjavanje u vreme presvlaèenja je prourokovano zbog uloge koju ima mast. Najsporije uginjavaju ženke koje oformljena jaja ne mogu da izbace iz sebe.
Mast je znaèajna za èuvanje rezervi glikogena i proteina, urea acid i kalcijuma. Ali, masno tkivo ima znaèajnu ulogu u meðumetabolizmu. Masno tkivo je bogato razlièitim enzimima slièno kao i jetra kod životinja: igra najznaèajniju ulogu u sintezi trehaloze, formiranje i èuvanje amino kiselina i sintezu proteina: ima enzime za oslobaðanje hidrogena kao goriva za sistem citohroma, u mastima su transaminaze koje konvertuju jednu amino kiselinu u drugu. Masti mogu da sadrže ribonukleinsku kiselinu i sintetizovani protein za cirkulaciju krvi i za snabdevanje i razvoj jaja i formiranje vitelogeneze. Iz ovoga se vidi da spirodiklofen deluje najbolje ovicidno, a da otpornost raste sa starošæu T. urticae. Efikasnost ovog akaricidea treba odreðivati posle 7 -10 dana.
Korišæenje dva seletivna preparata kao što su propargit i spirodiklofen pokazalo je koliko je važno da se alterniraju ovi akaricidi razlièitih mehanizma delovanja, ali i u širini delovanja na T. urticae.
Ako se koristi Omite 570 EW kao selektivni akaricid i posle toga Talstar, kao piretroid i kao insektoakaricid dolazi do uginjavanja korisnih organizama. Ova dva preparata deluju na pokretne forme, ali ne na jaja.


Stetorus punctilum - predator baštenske grinje


Stetorus punctilum - predator baštenske grinje


Zlatooka - Chrysopa carnea u napadu na grinju

POJAVA NEMATODNIH GALA NA KORENU KRASTAVCA U ZAšTIÆENOM PROSTORU
Utoku zime 2005. godine proizveden je rasad krastavca salatara „Adrian“ koji je 3. februara rasaðen u plastenik sa grejanjem. Na ovoj površini povræe se gaji veæ 12 godina, a prethodni usev bila je paprika.
Odmah posle rasaðivanja, prvi listovi su ispoljavali manje simptome, netipiène, ali bliske simptomima nedostatka kalijuma i tipiène za nedostatak magnezijuma. Prema analizama Katedre za agrohemiju, Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu (Prof. Jakovljeviæ) zemljište je bilo blago alkalno i u vodi pH je iznosila 7,48. Analiza je pokazala da je sadržaj P2O5 u zemljištu iznosio 280,0 mg/100 g zemlje što je 10 puta više od potrebne kolièine. Takoðe je naðeno je 50.0 mg K20/100 g zemlje što je isto nekoliko puta više od potrebnog. Sadržaj Ca i Mg iznosio je 1091 mg/100 g zemlje, odnosno 106 mg/100 g zemlje, pa je zemljište imalo visoke sadržaje Ca i Mg i nije se oèekivalo da krastavac pokaže simptome nedostatka ovih elemenata. Imajuæi poverenje u odgovor biljaka i na eventualni antagonizam izmeðu hraniva na nivou usvajanja od strane korena, dodavali smo Ferticare II (sa veæom kolièinom K i folijarno Wuxal Suspensija Calcijum sa 2% Mg).
Krastavac je obilno cvetao, ali je bilo i abortiranja tek formiranih plodova, jer biljke nisu mogle da ih ishrane. Od bolesti uglavnom se javljala siva trulež (Botrytis cinerea) na krajevima plodova gde su bili ostaci krunice cvetova. Bilo je teško održati proizvodnju. Za suzbijanje Botrytis cinerea koristili smo specifiène botricide kao što su Sumilex i Teldor SC 500 i to u veæim kolièinama od registrovanih, jer su noæi bile hladne i povoljne za kondezaciju. Osim ishrane i zaštite, krastavac je redovno zalivan.
Rod je bio visok i svake nedelje je ubrano od 100 do 200 kg/na 25 m2. Ukus plodova je bio naglašen i veoma tražen na pijaci, ali kada je cena krastavca na pijaci pala biljke su poèupane, a na svim korenima biljaka naðen je veliki broj gala od nematoda Meloidogyne spp. Postavilo se pitanje štetnosti, ili još bolje, koje bi prinose dao „Adrian“ bez prisustva nematoda u zemljištu?


Nematode gala na korenu krastavca

U preseku gala korena mogu se naæi poreðana u redu sitna bela okrugla telašca. Kada se stave pod mikroskop uoèavaju se kruškolike forme ženki Meloidogyne spp. Pod mikroskopom se mogu naæi i juvenilne ženke razlicitih formi ali i dugaèke forme larvi.


Infektivne forme Meloidogyne spp.


Prelazne forme Meloidogyne spp.


Ženka Meloidoigyne spp.


Sistem za ishranu Meloidogyne spp.

U literaturi nalazimo da su nematode Meloidogyne spp. vrlo destruktivne za krastavce. U poljskim uslovima Meloidogyne spp. se javljaju samo u tropskim i subtropskim reonima. Javlja se više vrsta razlièite agresivnosti, ali determinacija do vrste je prilièno složena i obavljaju je samo specijalisti. Radi se o obligatnim endoparazitima.

SIMPTOMI ISHRANE NEMATODA
Infekcije Meloidogyna spp. dovodi do formiranja gala i do oticanja delova korena. Patogen uznemirava sprovodni sistem i izaziva proliferaciju jedara koja se dele amitotièki pa se formiraju giganske æelije, a na nivou tkiva gale u kojima se hrane nematode. Ove gale su prilièno mekane (dele se samo jedra, a ne æelije, pa je uzajamna slaba povezanost izmeðu "novih" æelija) i posle nekoliko dana držanja u vlažnim uslovima poèinju se raspadati, a posebno korenèiæi sa velikim brojem nematoda nekrotiraju.
Na nadzemnom delu kratavaca simptomi ishrane nematoda na korenu odražavaju se žuæenjem lišæa, smanjenjem broja listova i njihove velièine, venjenjem pri visokim temperaturama (teže je snabdevanje vodom) i kao u našem sluèaju pokazuju nedostatke kalijuma (kalijum reguliše vodni sistem). Pri veæem broju nematoda, može doæi i do odbacivanja plodova zbog smanjene ishrane. Prisustvo nematoda na korenu i nekroze korena stvaraju povoljne uslove za razviæe patogena tipa bakterija i gljiva (Fusarium spp.). U toku razviæa imali smo samo 4 biljke sa simptomima uvenuæa

ZIVOTNI CIKLUS
Prvi stupanj larvi se razvija u jajetu. Posle piljenja, drugi stupanj juvenilnih koje su dužine oko 0,3-0,5 mm kreæe se kroz zemlju i ulazi u vršni deo korena. U korenu se kreæu kroz korteks (deo tkiva izmeðu parenhima i floema) i dolaze do primarnog floema ili parenhima. Juvenilne probijaju æelijske zidove, a hitiziranim stiletom i ubacivanjem hormona rasta izazivaju razviæe gala. Crvolike juvenilne forme bujaju u formu viršli, prestaju sa ishranom, presvlaèe se tri puta i postaju odrasle ženke ili mužjaci. èetvrti stupanja juvenila se izdužuje i dobija crvoliku formu 1,0 - 1,5 mm dužine, napuštaju koren i ne hrane se.
Ženka lagano poprima kruškoliki oblik dimenzija 0,44 - 1,30 mm, nastavlja sa ishranom i ostaje u korenu. Ženka položi 600 - 1000 jaja u gelatinosnu jajnu masu, koja je obièno locirana na površini korena. Ciklus razviæa zavisi od temperature zemljišta. Na temperaturi od 25 - 300C ciklus razviæa traje od 21 do 28 dana. Jaja i juvenilne forme prezivljavaju u zemlji u ostacima korena. Mnogi korovi, a posebno širokolisni (Tatula spp.) su domaæini i mogu biti rezervoar jaja, juvenilnih formi i ženki u toku sezone.
štete na usevima koje prouzrokuju nematode Meloidogyna su veæe na dobro dreniranim i peskovitim zemljištima jer teže nadoknaðuju nedostatak vode i usvajanje hraniva. U stvari, štete od Meloidogyne spp. se svode na uznemiravanju usvajanja hrane i vode.

ZIVOTNI CIKLUS
U zatvorenom prostoru se može koristiti fumigacija zemljišta Basamidom ili primenom nekih od teènih nematocida kao što je oxamil (Vidate). Preparat se koristi zalivanjem u vreme presaðivanja. Iako je sistemik, ne ulazi u plodove, pa se posebno preporuèuje za plodovito povræe kao što su krastavci. Meðutim, smanjenje šteta od Meloidogyne spp. se može izvesti, kao u našem sluèaju, ishranom preko korena i folijarno na osnovu simptoma nedostatka hraniva, redovnim zalivanjem i zaštitom od B. cinerea. To se obièno obavlja primenom specifiènih botricida posebno tipa fenhexamida (Teldor 500 SC) koji u evropskoj zajednici ima kratku karencu, od 3 dana, što omoguæuje branje plodova svakih nedelju dana.
O otpornosti sorata ili hibrida proizvoðaèi krastavaca obièno ne nude podatke. Sorta „Adrian“ je oèigledno veoma osetljiva, kao i veæina krastavaca sa izraženom osetljivosti formiranjem gala. Treba voditi raèuna da su Meloidogyne spp. polifagne i razvijaju se na korenu drugog povræa ali simptomi u vidu gala nisu tako izraženi kao kod krastavaca. Meloidogyne spp. koja se javila u našem sluèaju uglavnom izaziva poremeæaje u ishrani što se može prevaziæi.


Simptomi ishrane nematoda na donjem lišæu krastavca


Simptomi nedostatka magnezijumana donjem lišæu krastavca


Abortiranje plodova krastavca i pojava B. cinerea na mrtvom delu cvetne latice krastavca

Dr Marko Injac
Dipl. ing. Petar Bursaæ

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu