Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 17

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

KUKURUZ ŠEÆERAC (Zea mays L. saccharata)


OPLEMENJIVANJE KUKURUZA ŠEÆERCA

Kukuruz šeæerac se koristi za ljudsku ishranu u mleènoj fazi razvoja endosperma, kada je zrno nežno, soèno i slatko. Šeæerac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde postoji tradicija proizvodnje i potrošnje, a potrošnja se iz godine u godinu poveæava u veæini zemalja širom sveta.
Najveæi broj komercijalnih hibrida kukuruza šeæerca se zasniva na jednom ili više recesivnih alela koji menjaju ugljenohidratni sastav endosperma. Tridesetak godina unazad sugary (su) alel gena na hromozomu 4 je služio za definiciju šeæerca. Ali homozigotni recesivni gen (sugary, su) ima nedostataka, a osnovni je u tome što je relativno kratak period u toku koga zrno zadržava visok tehnološki kvalitet. Prepoznavanje dodatnih gena endosperma koji bi uslovili viši nivo šeæera, kao i produžen period prihvatljivog kvaliteta zrna je vodio korišæenju tih gena (sh2, fl1, fl2, ae, se, i dr.) u razvoju i poboljšanju šeæerca.
Poreklo i istorijat kukuruza šeæerca. - Standardni kukuruz šeæerac je mutant. Mutacija na Su lokusu se verovatno dogodila u razlièito vreme i na razlièitim tipovima kukuruza. Mutacija su uslovljava takvu kompoziciju endosperma gde se akumulira dva puta i više u vodi rastvorljivih polisaharida (WSP) nego kod obiènog kukuruza u fazi nezrelog zrna kada se ono konzumira. Preimuæstva hibrida kukuruza šeæerca, u odnosu na sorte, su u veæem prinosu, ujednaèenom klipu i ujednaèenom stasavanju za berbu. Prve samooplodne linije su dobijene iz slobodnooprašujuæih sorata kojih je u to vreme bilo dosta. Najpoznatije sorte šeæerca su bile: Country Gentleman, Stowell`s Evergreen, Golden Bantam, Golden Rod, Cream-o-Gold, Black Mexican, Silver Bantam, Golden Sunshine, Spanish Gold, Golden Giant, i dr.
Mnoge popularne sorte belog zrna su ukrštane sa sortom Golden Bantam da bi se dobilo zrno žute boje. Rezultat toga je da i danas veæina samooplodnih linija i hibrida žutog zrna sadrže odredjeni procenat germplazme poreklom iz sorte Golden Bantam.
Superiorne samooplodne linije su èesto bile roditeljske komponente za više hibrida, a hibridi su korišæeni dalje za razvoj novih samooplodnih linija. Rezultat toga je uska genetièka raznovrsnost. Danas, hibridi kukuruza šeæerca se tretiraju kao jedan od najkomercijalnijih useva. Genetièka osnova kukuruza šeæerca. - Zrno kukuruza šeæerca u mleènoj fazi razvoja endosperma se koristi za ishranu ljudi ili industrijsku preradu. Kvalitet tog nezrelog zrna odreðuju geni po kojima se šeæerac razlikuje od obiènog kukuruza.
Ukus šeæerca odreðuje slatkoæa koja zavisi od udela šeæera i skroba u endospermu. Mada je slatkoæa zrna naznaèena kao glavna komponenta ukusa, kremisavost zrna, sadržaj vode, kao i odnos rastvorljivih i nerastvorljivih komponenata endosperma su znaèajni parametri kvaliteta.
Dominantan šeæer u zrnu šeæerca u mleènoj fazi razvoja endosperma je saharoza. Maksimalan sadržaj saharoze je u fazi 20-23 dana posle polinacije kada je i kvalitet nezrelog zrna najviši.
Od više poznatih mutanata koji utièu na razvoj endosperma, 14 se prouèava radi korišæenja u oplemenjivanju šeæerca, a osam se koristi komercijalno. U fazi 18-23 dana posle polinacije kada se šeæerac bere, mutanti sa bt, bt2, sh, sh2, i sh4 genom, sadrže 2-3 puta više saharoze od su endosperma. Takoðe, važan momenat je da 28 dana posle polinacije, kada je nivo saharoze u sugary (su) tipovima opao za više od 50%, ovi mutanti endosperma zadržavaju i dalje visok nivo saharoze. Zbog visokog nivoa šeæera, hibridi šeæerca zasnovani na ovim genima nazivaju se “superslatki” (“supersweet” ili “extrasweet”). U vreme kada se šeæerac bere, 18 do 23 dana posle polinacije, hibridi na bazi ovih mutanata sadrže 4 do 8 puta više ukupnih šeæera od kukuruza standardnog kvaliteta zrna (zubana, tvrdunca).
Mutant sa sugary (su) genom se naziva “normalni”, “standardni”, “tradicionalni”, “konvencionalni” i “šugeri” šeæerac. Zrno ovog tipa šeæerca (su) akumulira više šeæera nego zrno obiènog kukuruza, Su. Pretežan šeæer u zrnu standardnog šeæerca je saharoza, sa manjim udelom maltoze, glukoze i fruktoze. Kod su tipa, šeæeri se konvertuju u fitoglikogen pre berbe i posle berbe, rezultirajuæi kontinuiranim smanjenjem sadržaja šeæera èiji je maksimum 18 do 23 dana posle polinacije. Tako, za ovaj tip šeæerca period berbe je vrlo kratak. Hibridi kukuruza šeæerca sa poveæanim sadržajem šeæera u zrnu (“supersweet” ili “extrasweet”) imaju brojna preimuæstva, ali i nedostatke. Veliki nedostatak je lošija klijavost nego kod sugary (su) hibrida, i mnogo teža proizvodnja semena. Zrelo zrno (seme) je naborano, uglasto, sadrži malo skroba koji je neophodan za ishranu klice. Tipovi hibrida sa sh2 genom su prihvatljivi sa gledišta nežnosti i konzistencije zrna u mleènoj fazi.

Kukuruz šeæerac se razlikuje od kukuruza standardnog kvaliteta zrna po veæem broju važnih osobina koje uslovljavaju izgled klipa sa komušinom i bez komušine, a posebno po osobinama koje uslovljavaju ukus. Ove osobine menjaju važnost zavisno od naèina korišæenja hibrida i tržišta.


Sl. 3 Hibrid šeæerca žute boje zrna


Sl. 4 Hibrid šeæerca žuto-bele boje zrna

Beli oklasak i providan perikarp su važne karakteristike kukuruza šeæerca, i veæina šeæeraca je homozigotna za alel gena P-ww na lokusu za boju perikarpa i oklaska. Linije šeæerca èesto nose alel gena C1-I, koji spreèava razvoj antocijana u aleuronskom sloju, i mnogi sh2 tipovi nose a alel gena, koji spreèava razvoj antocijana u celoj biljci, i èvrsto je povezan sa sh2 tipovima.
Boja endosperma je veoma važna. Tri glavne boje kod hibrida su: žuta, bela i šarena (bicolor; 25% belih i 75% žutih zrna na istom klipu). Tipovi šeæerca žutog endosperma su najvažniji za industrijsku preradu i za potrošnju u svežem stanju. Žuti (Y) nasuprot belom (y) endospermu je kontrolisan sa Y lokusom gena dok je za belu boju odgovoran recesivan gen, y. Hibridi šeæerca žuto-bele boje zrna nastaju ukrštanjem samooplodnih linija žutog zrna, YY, i linija belog zrna, yy.


Sl. 5 Rezano zrno kukuruza šeæerca u mleènoj fazi

Kukuruz šeæerac se èesto koristi direktno u klipu, pa su osobine klipa veoma važne. Osobina izgled klipa obuhvata broj redova zrna, konfiguraciju - raspored redova (pravac i ureðenje), ozrnjenost, širinu i dubinu zrna, oblik i velièinu klipa. Za hibride šeæerca koji se koriste za industrijsku preradu tj. za rezanje zrna, najvažnije osobine su one koje uslovljavaju izgled zrna i normalan izgled (stanje) zrna posle rezanja, kao i boja zrna, širina i dubina. Dublja zrna obezbedjuju bolji izgled posle rezanja, a samim tim i bolji prinos. Oblik klipa je veoma važan u industriji za preradu šeæerca.
Izvori germplazme i metode oplemenjivanja kukuruza šeæerca. - Od brojnih slobodnooprašujuæih sorata kukuruza šeæerca, od kojih su mnoge bile sinonimi, stvaran broj razlièitih sorata šeæerca se kretao oko 300. Sorta Golden Bantam i one iz nje izvedene imale su najveæi udeo u programima oplemenjivanja, kao i sorte Evergreen i Country Gentleman. Ove tri sorte su poslužile kao prvi izvorni materijal u selekcionim programima. Roditeljske komponente hibrida Golden Cross Bantam su izvedene iz razlièitih varijanti sorte Golden Bantam. Obe ove linije su mnogo korišæene kao izvorni materijal za razvoj novih samooplodnih linija. Skoro sve linije žutog zrna imaju u svojoj osnovi germplazmu sorte Golden Bantam.
Glavni resursi u selekciji šeæerca su elitni hibridi i elitne samooplodne linije, koji se preporuèuju i odabiraju za poboljšanje osobina. Hibrid Jubilee zaslužuje specijalnu pažnju u ovom pogledu. Realizovan je oko 1960. godine, i brzo je postao vodeæi hibrid za industrijsku preradu, i nesumnjivo korišæen kao izvorni materijal u mnogim selekcionim programima. Jubilee je hibrid privatnog vlasništva i poreklo njegovih komponenata i same komponente nisu dostupne javnosti.
Veliki broj hibrida kukuruza šeæerca je stvoren u svetu, razlièite dužine vegetacije, sa razlièitim genima i kombinacijama gena koji poveæavaju sadržaj šeæera u zrnu, obièni (sugary) šeæerci, supersweet – sa poveæenim sadržajem šeæera u zrnu, za razlièite namene. Skoro celokupna selekcija kukruza šeæerca u svetu se obavlja u privatnim kompanijama gde je selekcioni materijal zaštiæen, nije dostupan javnosti. Seme kukuruza šeæerca je jedan od najprofitabilnijih proizvoda. Konzumni kukuruz šeæerac se tretira kao povræe èija je proizvodnja sa najmanje rizika.
Mnogi selekcionari šeæerca se uzdržavaju od korišæenja germplazme koje nije u tipu šeæerca u svojim selekcionim programima, zbog teškoæa da se saèuva niz faktora kvaliteta i specifiènost sirovog proizvoda što je karakteristièno za šeæerac. Naravno, germplazma koja nije u tipu šeæerca se koristi za poboljšanje šeæerca od samih poèetaka selekcionih programa, u nekim sluèajevima sa veoma velikim uspehom. Ovaj tip germplazme se koristi kao izvor za poveæanje relativne otpornosti prema bolestima i štetoèinama u zavisnosti od aktuelnosti odredjenog svojstva za šeæerac.
U selekciji kukuruza šeæerca, koriste se mnoge metode i tehnike koje se koriste u selekciji standardnog kukuruza, ali postoje i odredjene razlike u postupcima zbog razlika u korišæenju proizvoda, efekta ksenija i prirode finalnog proizvoda. Metodi koji æe se koristiti u jednom selekcionom programu kukuruza šeæerca zavise od specifiènih ciljeva programa i raspoloživog selekcionog materijala. Mada je prinos uvek važan, znaèenje “prinosa” se menja zavisno od tržišta i naèina korišæenja šeæerca. Za industrijsku preradu gde se zamrzava klip važan je broj klipova po hektaru. U sluèaju konzerviranja rezanog zrna važan je prinos zrna. Za neka tržišta važna je težina pojedinaènog klipa.
Germplazma koja se koristi je odreðena ciljevima selekcije. Cilj je dobijanje novih visokokvalitetnih samooplodnih linija, èijim se ukrštanjem dobije hibrid željenih osobina. Ako je u roditeljski materijal ukljuèena germplazma koja nije u tipu šeæerca, testiranje ukusa je obavezno tokom procesa inbridinga, naroèito za nežnost i ukus zrna. Linije standardnog tipa iz kukuruznog pojasa prenose loš ukus, a zahtev selekcije je da se taj nedostatak eliminiše. Tropski kukuruz selekcionisan za ishranu ljudi može da ima mnogo poželjniji ukus, ali je tokom selekcije neophodno testiranje da bi se odredili segreganti sa najboljim ukusom.
Povratna selekcija kao metod se veoma široko koristi u poboljšanju šeæerca. Tipièan šablon poèetnog razvoja varieteta zasnovanih na novim mutantima endosperma je bilo povratno unošenje novih gena u elitne samooplodne linije sugary verzije, èesto u oba roditelja zasnovanog ukrštanja. Danas su aktuelne sh2 verzije poznatih i popularnih su hibrida, kao što je izmedju ostalih i Jubilee.
Osobine hibrida. U poredjenju sa drugim tipovima kukuruza, vremenski raspon za ocenu prinosa i osobina kvaliteta hibrida šeæerca je vrlo ogranièen - samo 5 do 7 dana, zavisno od klimatskih uslova. Odabiranje hibrida u prvoj fazi je zasnovano na osobinama koje su relativno visokonasledne, kao što je izgled klipa i zrna, velièina klipa i zrna, i , ako izvori dozvoljavaju, ukus. Cilj veæine programa selekcije šeæerca, je identifikacija najboljih hibrida. Mnoge osobine mogu biti brzo, efikasno i subjektivno ocenjene. Za merenje osobina kao što je sadržaj šeæera, nežnost, i soènost potrebna je oprema. Pošto su ove analize skupe i zahtevaju vreme, one se èesto rade u poslednjoj fazi programa testiranja hibrida. Prinos i komponente prinosa se odredjuju u svim fazama ispitivanja. Postoje uredjaji i tehnike za odredjivanje sadržaja šeæera (hromatografi, refraktometri, analizatori za šeæer), debljine perikarpa i nežnosti (mikroskopi, tenderometri , i dr.). Naravno, svaka tehnika meri samo jedan parametar i ne može da odredi suptilan ukus koji je rezultanta kombinacije više razlièitih komponenata.
Seme kukuruza šeæerca. Osnovni cilj svih selekcionih programa je visokokvalitetno seme novih hibrida èija je proizvodnja ekonomièna. Svi komercijalni hibridi kukuruza šeæerca se zasnivaju na jednom ili više defektnih mutanata endosperma, i proizvodnja visokokvalitetnog semena je mnogo teža nego kod drugih tipova kukuruza. Ti mutanti su enzimske “povrede” na putu sinteze skroba, koje menjaju ugljenohidratnu kompoziciju endosperma, i skoro u svim sluèajevima rezultiraju smanjenjem nivoa skroba.

Zrna su naborana, više uglasta i krta, nego zrna standardnog tipa kukuruza, i sklona su lomu. Veæina šeæeraca je selekcionisana da ima tanak perikarp, a zbog toga se lakše stvaraju pukotine i ošteæenja, zrno je naborano pa se stvaraju vazdušni džepovi izmeðu endosperma i perikarpa, te je u nepovoljnim uslovima otežano klijanje i nicanje. Tako su klijanje, nicanje, i rani porast u polju umanjeni u odnosu na kukuruz standardnog kvaliteta zrna.
Niska koncentracija ugljenih hidrata u sh2 tipu izaziva jako smanjenje (skupljanje) suvog endosperma, što stvara brojne probleme kod semena. Seme standardnog su šeæerca se bere sa 30% vlage u zrnu, gde je variranje 10-50%. Seme tipova šeæerca sa visokim sadržajem šeæera se beru sa 50-55% vlage u zrnu. Zrna u toj fazi su vrlo mekana i lako se ošteæuju tokom berbe i komušanja. Veštaèko sušenje je kritièan moment u procesu dorade semena sa visokim sadržajem vlage. Ovakvo seme se lako ošteæuje sušenjem pri visokim temperaturama. Niže temperature sušenja obezbedjuju bolji kvalitet semena. Posle sušenja, seme sh2 tipa je lomljivo, nepravilnog oblika i naboranog perikarpa. Takvo seme je veoma osetljivo na mehanièke povrede.
Kukuruz šeæerac se koristi na dva naèina: troši se u svežem stanju ili se preraðuje. Svaki od ovih naèina potrošnje zahteva hibride odreðenih osobina. Mnogi hibridi šeæerca ispunjavaju zahteve industrije i potrošaèa šeæerca u svežem stanju.
Hibridi kukuruza šeæerca za potrošnju u svežem stanju.- Hibridi šeæerca za potrošnju u svežem stanju trebalo bi da produkuju veliki broj klipova po jedinici površine. U ovom sluèaju težina klipa nije toliko važna. Komušina klipa treba da je atraktivna, tamno zelene boje sa dugim lisnim zastavicama. Izgled okomušanog klipa je takodje važan, da je lepo do vrha ozrnjen, sa najmanje 16 pravih redova uzanih zrna. Boja zrna varira zavisno od tržišta.
Ako je hibrid izuzetan u nekom pogledu, može da se naðe kompromis za druge osobine. Ekstremno rani hibrid može da ima mali broj redova zrna, niži prinos, lošiji jestivi kvalitet u odnosu na hibride glavne sezone. Hibridi kukuruza šeæerca za industrijsku preradu.
- Šeæerci za industrijsku preradu mogu da se preraðuju konzervisanjem celog zrna, konzervisanjem kukuruznog krema, zamrzavanjem rezanog zrna i zamrzavanjem celog klipa. Svi hibridi za industrijsku preradu treba da su adaptirani za mehanizovanu berbu, komušanje i rezanje zrna. Ujednaèenost u sazrevanju, obliku i velièini klipa su izuzetno važne osobine.
Kolièina izrezanog zrna po jedinici površine je najvažniji parametar prinosa za rezano zrno i proizvodnju krema od šeæerca. Ovo je odredjeno tonama zrna šeæerca po hektaru i zavisi od dubine zrna. Svetlo žuta boja zrna je najpoželjnija, mada se preradjuju i neki hibridi belog zrna. Nežnost zrna je važna u odredjivanju kvaliteta svih naèina prerade. Ukus je takodje veoma znaèajan, ali slatkoæa može da se popravi dodavanjem šeæera tokom procesa prerade. Ponekad se dodaje i so, zavisno od tržišta za koje se priprema proizvod. Kada se preraðuje sh2 tip šeæerca, redukuje se kolièina ili se uopšte ne dodaje šeæer.
U veæini sluèajeva kod zamrzavanja celog klipa šeæerca, zahtevi su slièni kao za potrošnju hibrida u svežem stanju - poveæani broj klipova po jedinici površine (kao glavni parametar prinosa) i poželjan izgled klipa. Izgled komušine i ozrnjenost vrha nisu važni zato što se vrh klipa skraæuje. Veliki je interes za korišæenje hibrida sa poveæanim sadržajem šeæera u zrnu za zamrzavanje zbog nemoguænosti dodavanja šeæera da bi se poboljšao ukus zaledjenom proizvodu.
Svi hibridi koji se preraðuju, beru se, komušaju i sve druge operacije se obavljaju mehanizovano. Hibridi za preradu treba da su veoma ujednaèeni i adaptirani za zahteve i operacije prerade. Klip treba da je postavljen dovoljno visoko kako bi se omoguæila efikasna berba, a biljka bi trebalo da bude uspravna u vreme berbe. Komušina treba da se otstranjuje lako, a posebno su nepoželjni delovi komušine izmeðu redova zrna. Oblik klipa mora da zadovolji sekaèe zrna. Najbolji je blago zašiljen oblik (kao sveæa) klipa. Boja oklaska je obavezno bela, a boja svile što svetlija.
Hibridi šeæerca u Srbiji. - Rad na selekciji kukuruza šeæerca zapoèet je sedamdesetih godina u Institutu za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd. Do sada je priznato 26 hibrida kukuruza šeæerca razlièite dužine vegetacije i za razne namene.
Površine na kojima se gaji kukuruz šeæerac u našoj zemlji se kreæu od 2.000 do 5.000 ha. Najveæi deo proizvedenog šeæerca se preraðuje u obliku zaleðenog zrna i izvozi. Kod nas još nije dovoljno razvijena navika za potrošnjom šeæerca, a nije razvijen ni marketing koji bi vršio popularizaciju ovog tipa kukuruza. Na grafik. 1. prikazani su prinosi i organolepticke ocene nekoliko domaæih ZP hibrida kukuruza šeæerca. Prikazan je prinos klipa bez komušine, izuzetak su dva nova hibrida oznaèena (*) kod kojih je dat prinos klipa sa komušinom. Organoleptièka ocena obuhvata važne osobine kvaliteta: ukus, slatkoæu, boju, miris i konzistenciju zrna.


Graf.1.Prinos klipa i ocena kvaliteta zrna ZP hibrida šeæerca

KARAKTERISTIKE ZP HIBRIDA KUKURUZA ŠEÆERCA

ZPSC 111

Rani hibrid kukuruza šeæerca. Zrno se koristi za ushranu ljudi u fazi mleène zrelosti kada ono nežno, soèno i slatko. Sadrži 2,5 puta više saharoze u zrnu (u mleènoj fazi) u poreðenju sa kukuruzom zubanom. Hibrid pripada obiènim šeæercima sa sugary (su) genom. Zrno u mleènoj fazi je žute boje. Berba se obavlja 23 dana posle oplodnje, kada je sadržaj suve materije 23-25%. Od nicanja do berbe je potrebno 69-70 dana. Klip je ujednaèene dužine (19 cm.), sa 14 redova zrna. Hibrid je pogodan za potrošnju u svežem stanju. Proizvodnja je obavezna u uslovima navodnjavanja. Preporuèeni sklop je 65.000 – 75.000 biljaka/ha.

ZPSC 311

Srednje rani hibrid kukuruza šeæerca. Zrno se koristi za ushranu ljudi u fazi mleène zrelosti kada je ono nežno, soèno i slatko. Sadrži 2,5-3 puta više saharoze u zrnu (u mleènoj fazi) u poreðenju sa kukuruzom zubanom. Hibrid pripada obiènim šeæercima sa sugary (su) genom. Zrno je u mleènoj fazi žute boje, mekano izvanrednog ukusa. Berba se obavlja 22-24 dana posle oplodnje, kada je sadržaj suve materije 23-25%. Od nicanja do berbe je potrebno 77-79 dana. Klip je ujednaèene dužine (20 cm), cilindriènog oblika, dobro obavijen komušinom sa 14-16 redova zrna. Hibrid je pogodan za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu. Produktivnost: 10,25 – 13,40 t/ha klipa bez komušine u mleènoj fazi zrelosti zrna. Proizvodnja je obavezna u uslovima navodnjavanja. Preporuèeni sklop je 60.000-65.000 biljaka/ha.

ZPSC 401

Srednje kasni hibrid kukuruza šeæerca. Zrno se koristi za ushranu ljudi u fazi mleène zrelosti kada je nežno, soèno i slatko. Sadrži 3 puta više saharoze u zrnu (u mleènoj fazi)u poreðenju sa kukuruzom zubanom. Zrno u mleènoj fazi je žute boje, krupno. Berba se obavlja 23 dana posle oplodnje, kada je sadržaj suve materije 23- 25%.Od nicanja do berbe je potrebno 79-80 dana. Prinos klipa sa komušinom je 14-15t/ha. Klip je ujednaèene dužine (22cm.), sa 14-16 redova zrna. Hibrid je pogodan za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu. Setva ovog hibrida treba da se obavi na veoma dobro pripremljenom zemljištu (kao za povræe), dobro isitnjeno, lako i toplo. Setva se obavlja na dubini 4-5 cm. Proizvodnja je obavezna u uslovima navodnjavanja. Preporuèeni sklop je 60.000-70.000 biljaka/ha.

ZPSC 531

Hibrid šeæerca srednje kasne vegetacije, od nicanja do berbe je potrebno 85-87 dana, zavisno od vremenskih uslova. Bere se 23 dana posle oplodnje (svilanja) kada je zrno najvišeg kvaliteta (sadržaj šeæera-maksimalan a sadržaj suve materije oko 23-25%). Zrno sadrži 3 puta više saharoze (koja daje slatkoæu) od zrna obiènog kukuruza. Klip je ujednaèen, dužine 21 cm, dubokog zrna, sa 14-16 redova zrna. Prinos klipa sa komušinom je 14-15t/ha. Pogodan za potrošnju u svežem stanju a naroèito za industrijsku preradu. obiènim šeæercima. Zrno u mleènoj fazi je žute boje. Setva ovog hibrida treba da se obavi na veoma dobro pripremljenom zemljištu (kao za povræe), dobro isitnjeno, lako i toplo. Setva se obavlja na dubini 4-5 cm. Proizvodnja je obavezna u uslovima navodnjavanja. Preporuèeni sklop je 65.000 bilj/ha – 75.000.

Dr Zorica Pajiæ, nauèni savetnik,
Institut za kukuruz „Zemun Polje”,
Beograd Tel.: 011 37 56 704

HIBRIDI KUKURUZA ŠEÆERCA FIRME S&G

Normalno slatki hibridi:
Spirit F1 Vrlo rani hibrid predviðen za najraniju setvu obzirom da odlièno podnosi hladnoæu. Klipovi su uniformni, dugi oko 20 cm, imaju 16 redova zrna i dobro su pokriveni lišæem. Klipovi su na biljci postavljeni na visini od 50cm, što omoguæava kvalitetnu mehanizovanu berbu. Iako spada u grupu ranih hibrida, Spirit ima sposobnost postizanja visokih prinosa. Pogodan je za konzrviranje, smrzavanje i upotrebu u svežem stanju.

Jubilee F1
Za ovaj hibrid se može reæi da predstavlja standard u srednje ranim hibridima i to veæ duži niz godina. Vrlo je prinosan a zbog visokog kvaliteta nazastupljeniji je u hladnjaèama širom sveta. Klipovi su dugi oko 23 cm, sa18 redova zrna. Klipovi na biljkama rastu od 90 cm. Zrno je zlatno-žute boje, a na tržištu je prepoznatljiv po izvanrednom spoju specifiène arome i slatkog ukusa.

Boston F1
Boston je srednje rani normalno slatki hibrid šeæerca. Biljka je srednje visine sa jakom stabljikom. Klipovi su dugi i krupni. Zrna kod ovog hibrida su krupnija u odnosu na ostale hibride iz ove grupe. Boja mu je prijatno žuta a ukus odlièan. Sporo prezreva a procenat iskorišæenja u preradi je veoma dobar. Uz visok prinos, sve navedeno èini ga veoma perspektivnim hibridom.

Dallas F1
Ovaj hibrid je namenjen za gajenje u punoj sezoni.Poseduje otpornost na virus mozaika (MDMV), pa se može nazvati rezistentno varijantom hibrida Jubilee, sa istim karakteristikama zrna.

Bonus F1
Po vremenu prispeæa ovaj hibrid spada u kasne, a po slatkoæi u normalno slatke hibride. U odnosu na Jubilee ima dužu vegetaciju 3-4 dana i kraæi klip. Odlikuje ga visok potencijal rodnosti, kao i odlièan kvalitet zrna posebno za preraðivaèku industriju. Klipovi nisu suviše debeli i imaju 18-20 redova dubokih zrna lepe boje i odliènog ukusa. Širok spektar otpornosti prema Helmintosporium-u, patuljastom virusu mozaika i rði, èine pogodnim za gejenje u punoj sezoni.

Elite F1
Kasni hibrid sa zrnima izuzetnog kvaliteta. Biljka je visoka a klipovi dugi i tanki dužine 23 cm sa po 20 redova zrna. Zrna su atraktivne žute boje i odliènog ukusa. Klip je dobro zaštiæen komušinom. Tolerantan je na èaðavost i patuljasti virus kukuruznog mozaika (MDMV). Namenjen je kako za preradu tako i za upotrebu u svežem stanju.


Jubilee F1


Spirit F1


Boston F1

Hibridi sa poveæanim sadržajem šeæera
Lincoln F1
Lincoln je po vremenu prispeæa srednjerani hibrid sa poveæanim procentom šeæera. Poveæanje šeæera u odnosu na normalno slatke hibride je 30%. Jake biljke su otporne na MDMV i daju duge i krupne klipove. Velièina zrna je slièna hibridu Jubilee. Boja zrna je svetlo žuta a ukus izvrstan.


HIBRIDI KUKURUZA ŠEÆERCA FIRME CLAUSE

Sundance F1
Trenutno najraniji hibrid, vegetacije 68-70 dana od nicanja. Kukuruz šecerac normalne slatkoæe, sa žutim cilindrièno- konusnim klipovima, proseène dužine 17-19 cm.Veoma je tražen za svežu potrošnju i preradu. Zbog svog kvaliteta i ranostasnosti, poèela je i proizvodnja rasada u zaštiæenom prostoru da bi se dobila što ranija berba.

Gold Cup F1
Vrlo popularan hibrid kukuruza šeæerca sa nešto dužom vegetacijom 80-85 dana. Formira lep, cilindrièan i vrlo kvalitetan klip dužine 20-22 cm. Èesto se na biljci nalaze i po dva klipa. Namenjen za svežu potrošnju i preradu. Dugi niz godina prisutan na našem tržištu. Veoma otporan na gar kikuruza.

Challenger F1 AS
Challenger F1 AS je kasni super slatki hibrid. Sazrevanje je oko 80 dana nakon nicanja (1670 toplotnih jedinica). Usev brzo raste i daje prave, uniformne, atraktivne klipove sa malim žutim zrnom.

Sheba F1 AS
Sheba F1 AS je rani visokorodni super slatki hibrid. Biljke su srednje, duge i èvrste. Klipovi su pravi, dobro puni vrh, skoro cilindrièni i dobrog ukusa. Pogodan je za mehanièku berbu.


Sundance F1


Gold Cup F1


Tolerancija prema bolestima:
CCR = Rða kukuruza
NCLB = Garež lista
SVB = Stjuartova bakterija uvenuæa
MDMV= virus patuljavosti kukuruza
ALB= Antraknoza (gar)

Namena/upotreba:
P = Prerada
FM = Sveža potrošnja
F = zamrzavanje
C = konzervisanje


Sheba F1


Challenger F1

HIIBRIIDII KUKURUZA ŠEÆERCA FIIRME SNOWY RIIVER SEEDS
Kukuruz šeæerac za industrijsku preradu u našoj zemlji se gaji na oko 2.500 ha godišnje. Uporeðujuæi tu površinu sa znaèajnijim proizvoðaèima ova površina je mala, ali ima tendenciju rasta. Najznaèajniji proizvoðaè u svetu su SAD sa oko 160.000 ha, ostali znaèajniji proizvoðaèi u svetu su Brazil sa 30.000 ha, Tajland sa 60.000 ha (sa tri žetve godišnje ), Kina sa 100.000 ha (izvozi se svega ok 10 % proizvodnje). U Evropi lider u prizvodnji kukuruza šeæerca je Maðarska sa 32.000 ha u 2006. godini. Ostali znaèajni proizvoðaèi u Evropi su Francuska sa 23.000 ha, Italija sa 4.000 ha. Uoèljivo je brzo poveæavanje površine pod ovom kulturom u Ukrajini, Rusiji, Moldaviji i Poljskoj. U Rusiji je i brz porast potrošnje sa oko 15 % godišnje, što može uticati i na povæanje izvoza preraðenog kukuruza šeæerca iz naše zemlje u Rusiju.
Na tržištu Zapadne Evrope i SAD zadnjih godina uoèena je veæa potražnja «super slatkog» kukuruza šeæerca i to za oko 10 % godišnje. U Francuskoj, Italiji i Španiji potrošnja super slatkog kukuruza šeæerca prelazi 50 % od ukupne potrošnje.
Australijska firma SNOWY RIVER SEEDS prisutna je u Srbiji od 2001. god., posredstvom Evropskog predstavnika firme CONSULTING FOR INDU-STRIAL VEGETABLES – KARL KNÖSEL iz Nemaèke i predstavnika u Srbiji «GROWER SEED» d.o.o. iz Ade. Najpoznatiji hibrid ove firme je:
ENTERPRISE F1: Namenjena za svežu potrošnju u glavnoj sezoni, dužina vegetacije 88 dana. Spada meðu normalno slatke kukuruze šeæerce. Biljke su visoke oko 220 cm, snažne otporne na poleganje. Klipovi su oko 21 cm, cilindrièni su sa 18 redi zrna na klipu. Prinos klipa u dobrim uslovima gajenja dostiže i 21 – 22 t/ha. Rezistentan na virusna oboljenja kukuruza. (MDMU – A).
EMPIRE F1: Hibrid šeæerca za prve rokove setve, dužina vegetacije 87 dana. Biljke visoke oko 210 cm. Klipovi dužine 21 cm sa 22 redova zrna po klipu. Izrazito ukusan kukuruz šeæerac, normal slatki tip. Prinosi 20 – 21 t/ha.
RISING SUN F1: Hibrid namenje prvenstveno za svežu potrošnju. Kratke vegetacije sa 80 dana. Spada u super slatke šeæerce, dužina klipa 19 cm sa 16 redi zrna po klipu.
COLUMBUS F1: Super slatki šeæerac, sa dužinom vegetacije od 87 dana. Namenjen za industrijsku preradu i za svežu potrošnju. Klipovi su dužine 21 cm sa 18 redi zrna po klipu.
BLISS F1: Normal slatki šeæerac, spada u rane hibride sa dužinom vegetacije od 80 dana. Namenjena je industrijskoj preradi is svežoj potrošnji. Klipovi su dužine 20 cm sa 18 redi zrna po klipu.

Bor Nandor dipl.ing. agr. «Grower Seed» d.o.o., Ada


EMPIRE F1


VP TC UNION F1 SU je trolinijski hibrid kukuruza šeæerca standardnog kvaliteta firme “SUPERIOR”. Sadržaj šeæera je 4,5-5%, 25- 27 dana od oplodnje. Klip je dug 20 - 25 cm, preènika 4-5 cm, sa 14-16 redova zrna. Mlado zrno je žuto, krupno, duboko, mekano i slatko. Biljka raste 200-225 cm u visinu i daje 1-2 klipa normalne krupnoæe. Sazreva za oko 90 dana od nicanja, poèetkom avgusta, iz aprilske setve.

Dr Ivo Ðinoviæ
Kukuruz šeæerac dobro uspeva na prirodno plodnim, strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja su dobro obezbeðena vlagom. Optimalna pH reakcija je blago kisele do neutralne. Na peskovitim zemljištima pH može da bude 5, na reènim humusnim aluvijumima 6,4 na zemljištima sa dosta ine 6,7. Na istoj parceli može da se gaji svake druge godine. U baštama koje se redovno ðubre stajnjakom, podnosi i monokulturu. Monokultura treba da se izbegava zbog zbog širenja bolesti i štetoèina.
Dobri i kvalitetni prinosi kukuruza šeæerca postižu se u uslovima optimalne vlažnosti zemljišta. Zbog toga on se obavezno gaji u uslovima navodnjavanja. To naroèito važi za postrne ili kasnije rokove setve, kada je navodnjavanje potrebno posle setve, kako bi se obezbedilo brzo i ravnomerno nicanje. Kasnije, navodnjavanje svakih 15 do 20 dana, kako bi se dobili rentabilni prinosi.
U uslovima bez navodnjavanja dobre prinose daje samo rani hibridi iz redovne proletnje setve. Njihov vegetacioni period traje kratko, te u kritiènim fazama razvoja cvetanju i nalivanju zrna, poèetkom jula u zemljištu se još uvek nalazi dovoljno vlage koja se akomulira tokom zime i ranog proleæa. U pogledu prema toploti, kukuruz kao biljka toplog porekla , ima izražene zahteve.
Minimalna temperature zemljišta za nicanje je 100C optimalna 290C , a maksimalna 40,60C.
Ako su zemljište i vazduh dovoljno vlažni, rast se ne zaustavlja ni ba 400C. Izmrzava na -1do -20C.
Temperature, udružene sa svetlošæu, najviše utièu na brzinu rasta i prelaska iz jedne faze razvoja u drugu. Tako kod jednog istog hibrida, iz redovne, aprilske setve, od svilanja do tehnološke zrelosti proðe proseèno 23-24 dana, a iz postrne junske, svega 16 do 18 dana. U postrnim rokovima suma toploptnih jedinica potrebni za razvoj od nicanja do berbe postiže se za 15 do 20 dana kraæi period.
Isto tako, broj dana za vegetacioni period od nicanja do berbe dobijen u Kaliforniji ili na Floridi je za oko 15-20 dana manji od potrebnog broja u Vojvodini. Zbog toga amerièke hibride deklarisane kao rane, npr. od 64 dana kod nas posmatrati kao da im treba 80 dana.
Unašim uslovima postoje dovoljne kolièine sunèeve svetlosti za optimalni razvoj šeæerca, bilo iz redovne ili postrne setve.


Sl. 6 Šeæerac na zakišeljenom zemljistu.


Sl. 7 Slaba polinacija

AGROTEHNIKA
Kukuruz šeæerac se gaji slièno kao retarski. Zemljište se ðubri stajnjakom, 20-40 t/ha, ujesen, pre dubokog oranja, kada se unosi i NPK 10:39:20, 400-500 kg/ha.
Osnovno se šurenje podeðava tako da odnos hraniva NPK bude 1:2:2, s tim što æe azot kasnije dodavati kroz prihranjivanje. Prihranjuje se 1-2 puta, sa po 150 -200 kg KAN-a ili uree. Prvo prihranjvanje izvodi se kada biljke odrastu 10-15 sm u visinu, a drugo kada odrastu pola metra. Ðubriva se unose malo dalje od korenovog vrata, najbolje najbolje da se rasture po celoj meðurednoj površini i onda pomešaju sa površinskim slojem okopavanjem, kutiviranjem ili rotoviranjem. Posle prihranjivanja treba da padne kiša, ili da se obavi navodnjavanje, kako bi se ðubrivo rastvorilo i došlo u zonu korenovog sistema. Setva se obavlja od polovine aprila pa do 20 juna (postrno). Sukcesivne setrve treba da omoguæe što duži period berbe svežih klipova. Obavljaju se svakih 15 dana, tj. kada prethodni rok nikne, sledeæi se seje.
Po hektaru se troši 12-20 kg semena, što zavisiod krupnoæe semena i željene gustine useva. U jednom gramu ima 3,6 do 6,7 semenki proseèno 5 zrna. Apsolutna masa semena varira 150 - 280 grama. Seme èuva klijavost 5-6 godina. Seje se u redove, najèešæe 75x25 cm, što daje 53.333 biljaka po hektaru. Rani hibridi se seju gušæe, a kasni reðe. U malim baštama obavezno se seje u nekoliko redova, kako bi se obezbedila dobra oplodnja i ispunjnost klipova zrnom. Naime, kukuruz se oprašuje vetrom, tako da, ako se gaji u jednom redu, vetar odnosi prah daleko od biljaka i klipovi ostaju šturi. Dubina setve varira od 4-6 cm. Na peskovitim zemljištima je veæa nego na na teškim glinovitim.


Sl. 8 Rasad kukuruza šeæerca


Sl. 9 Kukuruz šeæerac na malè foliji


Sl. 10 Sistem navodnjavanja “kap po kap” bez folije


Sl. 11 Sistem navodnjavanja “kap po kap” pod folijom

Izuzetno šeæerac se može gajiti i iz rasada. Seje se u saksije prènika 6-8 cm, i 10-15 dana od nicanja presašuje se, sa sve zemljom i žilama, na ista rastojanja kao i pri setvi: 70x25 cm. Gusta setva omoguæava razvoj veæeg broja zaperaka. Isto tako smanjuje se broj klipova po biljci, ali se dobija veæi broj standardnih klipova u jednofaznoj žetvi.
Šeæerac u retkim usevima bolje podnosi sušu, daje veæi prinos po biljci i èesto se bokori. Obavezna je zaštita semena od bolesti, zemljišnih štetoèina i ptica. Seme mora da se tretira nekim fungicidom npr. TMTD-om, tiramom i sliènim, kao i insekticidom koji se unosi u zemljište uporedo sa setvom. Da bi se nicanje odvijalo brzo i ujednaèeno, parcela mora da dude idealna kako bi svo seme bilo posejano na istu dubinu i došlo u vlažnu i strukturnu sredinu koja omoguæuje nicanje u kontinuitetu, od poèetka do kraja. Ukoliko seme nije uneto na istu dubinu, preti opasnost od zasušivanja klice onog koje je plitko posejano, i truljenja onog koji je posejano mnogo duboko. Od gustine useva mnogo zavisi uspeh u proizvodnji.

KAKO OBEZBEDITI ŠTO DUŽI PERIOD BERBE
U našim klimatskim uslovima, kombinacijom sorti ili hibrida, rokovima setve, izborom parcele, ðubrenjem i navodnjva - njem, moguæe je ostvariti kampanju berbe i prerade šeæerca dugu dva meseca - od poèetka avgusta do kraja septembra. U pogledu izbora zemljišta, treba znati da postoje prirodno topla i hladna zemljišta. Prva su peskovita i humusna, na niskim nadmorskim visinama, ravna ili blago nagnuta prema jugu, zaklonjena od hladnih vetrova ili oluja.
Druga su teška, glinovita, hladna, ritska i smonièna zemljišta koja dobro vodu i teško se zagrevaju. Na njima svi radovi kasne, a biljke stižu za berbu 6-10 dana kasnije u odnosu na peskuše, iz istih rokova setve. Zemljišta na višim nadmorskim visinama omoguæavaju kasnije redovne rokove, imaju hladniju klimu i na njima vegetacioni period duže traje.
Ðubrenje veæim kolièinama azota usporava i omoguæuje kasnije zrenje. Obrnuto, ðubrenje veæim kolièinama fosfora i kalijuma, a manjim azotom, obezbeðuje ranije zrenje. Navodnjavanje je osnovni preduslov za uspeh u kasnijim rokovima i ono je èesto ogranièavajuæi faktor u obezbeðenju što duže kampanje kukuruza šeèerca. Postrna setva ne sme da se obavlja ako nisu obezbeðeni uslovi navodnjavanja.
U redovnim rokovima navodnjavanje poveæava prinos, pruža sigurnost u planiranju i omoguæava nešto kasnije berbu iz istih rokova u odnosu na one bez navodnjavanja. Može delimièno da uspori prezrevanje kukuruza šeæerca i produži period za nekoliko dana.
Izbor sorte ili hibrida ima najveæi znaèaj u obezbeðivanju što dužeg perioda berbe pogotovo u ulovima bez navodnjavanja. U zavisnosti od klimatskih uslova, nekada posle 17, drugi put posle 24 dana nakon oplodnje šeæerac dospeva za berbu. U to vreme klipovi su nabrekli i jedri, dobro napunjeni zrnom, svila je dobila mrku boju i sasušila se, a zrno se nalazi u mleènoj zrelosti. Kada se oljušti vrh klipa i noktom pritisne zrno - ako iz njega procuri”voda” - još je rano za berbu, a ako se pojavi “mleko” - vreme za berbu je tu. Sadržaj šeæera je najveæi izjutra oko 10 èasova. Posle berbe sadržaj šeæera se naglo smanjuje u zavisnosti od uslova u kojima se èuva.
Zrno šeæerca je tako mekano, slatko i ukusno zbog toga ðto sadrži gene “koènièare” za pretvaranje šeæera u skrob, pa se oni èuvaju u obliku vodorastvorljivih polisaharida, koji se nazivaju dekstrini. Oni daju kremastu strukturu i fini ukus. Bez njih zrno kukuruza ima vodnjikav ukus.
Odmah po berbi koja se može obaviti mašinski ili ruèno, šeæerac mora da se kuva ili zamrzava kako bi saèuvao ukus i kvalitet. Naèeti klipovi ne ostavljaju se u polju jer je idealan mamac za ptice koje mogu napraviti velike ðtete naroèito u semenskom usevu.

ÈUVANJE I PROMENA KVALITETA KUKURUZA
Kod normalvih hibrida kukuruza šeæerca, za jedan dan èuvanja klipova na 40 C izgubi se se 17% saharoze, dok se WSPs-a , a za isto vreme cmanji sadržaj skroba za 35% i ukupnih ugljeninih hidrata za 5%.
Za isto vreme èuvanja na temoeraturi od 270 C izgubi se 60% saharoze, sadržaj WSP-a se poveæava za 39%, izgubi se 40% skroba i 5% ugljenih hidrata. Za dva dana èuvanja na temperaturi od 270 C izgubi se 68%, a za tri èak 83% saharoze. Ekstra slatki, šugeri šranken hibridi, na obiènim temperaturama koji vladaju uvreme berbe, izgube za dan - dva 21-23% šeæera, ali još uvek više sadrže nego normalni u momentu berbe. Kod njih se naglo poveæa sadržaj skroba pri èuvanju, tako da se gubi kremasta struktura zrna.
Najvažniji sastojci mladog zrna kukuruza šeæerca Sadržaj suve materije se menja sa zrenjem, brže ili sporije, što zavisi od spoljnih uticaja sredine. Tako jedna ista sorta ili hibrid može imati razlièit procenat suve materije zavisno od godine.
Ocenjivanje najpovoljnijeg momenta berbe sa stanovišta kvaliteta zrna mora da se obavlja svake godine, za svaki hibid i lokaciju posebno. Prerana berba daje nizak prinos, a kasna loš kvalitet. Èetiri gupe jedinjenja oreðuuje kvalitet zrna meðusobnim odnosom: voda, šeæeri, deksrini i skrob. Pri tome treba znati daposle berbe nabrže poda sadržaj ðeæera, dektrini ostaju na istom nivou, dok se sadžaj skroba poveæava, pd 8,5% do 12- 13%. U ovakvim uslovima kvalitet ðeæerca može da se oèuva 4-8 dana, duže ako je ubran sa komušinom, dok oèišæen kraæe vreme.


Sl. 12 Berba kukuruza šeæerca.


Sl. 13 Krunjaè za kukuruz šeæerac - ITN Zemun 011/3160-328

MINI KUKURUZ - “BEBY CORN”
To su sitni, mladi klipovi kukuruza šeæerca, ubrani i konzervisani pre oplodnje. Ubiraju se u vreme kada poène da se javlja svila, èiste se od komušine i svile i kisele se kao krastavci kornišoni. Koriste se kao salata. Za ovu proizvodnju treba gajiti prolifik - višeklipe hibride kukuruza šeæerca. Može da se dobije i od obiènih tipova kukuruza, zubana i tvrdunca ili kokièara.


Sl. 14 Mini corn

BOLESTI I ŠTETOÈINE KUKURUZA ŠEÆERCA
Mnogobrojne bolesti i štetoèine kukuruza javljaju se u veæem ili manjem intenzitetu i na šeæercu. Seme posle setve, ako nastupi duži period hladnog i vlažnog vremena, može da istrune od napada saprofitnih gljiva. Pri optimalnim temperaturama u nicanju seme napada gljiva Penicillium spp.
Trulež stabla može da bude prouzrokovana gljivama Gibberella spp., Diplodia spp., Pythium spp., i Fusarium spp. Trulež klipova najèešæe izazivaju Diplodia i Gibberella zeae. Zrno trune usled napada Fusarium spp. izazivajuæi ružièastu trulež. Èesto se javlja kod semenskih useva kukuruza šeæerca. List oboljeva od suve paleži koju izaziva Helmintosporium turcicum i lisne rðe pr. Puccinia spp., gar na klipu, metlici i stablu koju prouzrokuje gljiva Ustilago maydis.
Od bakterijskih bolesti poznato je bakterijsko uvenuæe pr. Erwinia stewartii.
Sve ove bolesti spreèavaju se gajenjem otposnih sorti hibrida, plodoredom, dobrom negom, agrotehnièkim merama koje se sprovode blagovremeno, kao i hemijskim merama zaštite smena pre setve.


Trulež klijanca - pr.Fusarium spp.


Lisna rða - Puccinia spp.


Suva palež - Helmintosporium turcicum


Gar na klipu - Ustilago maydis


Trulež klipa - Gibberella zeae


Bakterijska palež - Erwinia stewartii


Sl. 15 Faze razvoja kukuruza osetljive prema plamencu


Sl. 16 Lisne vaši i virusne bolesti kukuruza šeæerca

Najznaèajnija štetoèina na šeæercu je gusenica kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Šeæerac je omiljena meta napada plamenca jer je slaði i hranljiviji od zubana i tvrdunca. Hrani se sadržajem stabljike, od osnove do metlice, napada klip te se hrani zrnom i koèankom. Èesto se na polju mogu naæi polomljene biljke od vetra na mestima gde je gusenica progrizla i oslabila stablo. Mesto napada potamni, a pri pregledu otkriva se hodnik kroz koji gusenica izbacuje izmet napolje. Na velikim površinama zaštita se izvodi aviotretimanjem. Na manjim površinama (baštama) da se na vrhove klipa na veæ osušenu svilu, nanese nekoiko kapi mineralnog ulja. Pored plamenca na kukuruzu šeæeracu poznate su i druge insekatske vrste. Larve žiènjaka napadaju tek iznikli kukuruz, žitna pijavica grize list, pogotovo posle setve pšenice kada se preseli s jednog polja na drugo. Kukuruzni buvaèi nisu retki, ponekad se masovno javlja kukuruzna lisna vaš Rhopalosiphum maidis. Kukuruzna sovica Helicovepra armigera predstavlja novu opasnu štetoèinu koja napada klip, ošteæujuæi zrno i koèanku i stvarajuæi uslove za sekundarna bakterijaska i gljivièna oboljenja kukuruza šeæerca.
Od virusnih oboljenja na kukuruzu šeæercu može da se pojavi viroza patuljavosti kukuruza, zatim mozaik lista i dr. Virus patljavosti izaziva atrofiju pojedinih zrna i èitavog klipa. Naroèito je izraženo na vršnom delu klipa. Rane zaraze izazivaju jako skraæivanje internodija, biljke upadljivo zaostaju u porastu i patuljastog su izgleda. Kasnije zaraze biljke izostaju simmptomi patuljavosti, pa su gale duž nerava jedini vidljivi simptom i otuda se ovo virusno oboljenje i naziva patuljava hrapavost kukuruza. Virus prenosi jedna vrsta cikade, koju je potrebno suzbijati na svim travnim korovima u blizini kukuruzišta.

ZAŠTITA KUKURUZA ŠEÆERCA
Zaštita kukuruza šeæerca je veoma ogranièena što se tièe registrovanih preparata. Razlog tome je mala površina pod ovim usevom u Srbiji tako da proizvoðaèi sredstava za zaštitu bilja nisu spremni da ulažu u skup proces registracije jer je potencijal tržišta veoma ogranièen. Iz tog razloga proizvoðaèi su primorani da koriste preporuke iz susednih zemalja gde kukuruz šeæerac predstavlja važnu kulturu u obimu poljoprivredne proizvodnje. Navešæemo praktiène preporuke iz Maðarske gde je izbor preparata za zaštitu kukuruza šeæerca zadovoljavajuæi.

HERBICIDI
Poznato je da je kukuruz šeæerac osetljiviji na primenu herbicida od merkantilnog kukuruza i da znaèajan deo ovih preparata primenjivanih u merkantilnom kukuruzu izazivaju fitotoksiènost na šeæercu. Isto tako, pojedinaèni hibridi šeæerca razlièito reaguju na herbicide, pa je preporuèljivo da se proizvoðaè informiše kod semenskih kuæa o moguæoj primeni herbicida za svaki hibrid.
Preparati na osnovi èistog atrazina su bezbedni za primenu u suzbijanju širokolisnih jednogodišnih korova pri standardnoj primeni posle setve a pre nicanja. Doza je 1-2 l/ha preparata (50% atrazina).
Na parcelama gde dominiraju travni jednogodišnji korovi slobodno se može primeniti selektivni herbicid Dual Gold 960 EC (a.m. S-metolahlor) takoðe u periodu posle setve, a pre nicanja sa dozom 1,2-1,4 l/ha. U sluèaju prisustva obe vrste gore navedenih korova ova dva preparata se mogu mešati, ili se primenjuje specifièni herbicid Primextra Gold 720 SC koji u sebi sadrži obe gore navedene aktivne materije. Oprimalna doza primene je 3-3,5 l/ha.
U sluèaju ponovnog ili kasnijeg nicanja korova a kada je veæ kukuruz iznikao, preporuèuje se selektivni herbicid Callisto (a.m. mezotrion) sa dozom primene 0.25 l/ha. Preparat se primenjuje kada je kukuruz 3-5 listova, a širokolisni korovi 5-6 cm. Preparat æe obezbediti i dodatno delovanje preko zemljišta na korove koje bi tek trebali da izniknu (2-3 nedelje posle primene).
Suzbijanje višegodišnjih travnih korova kao što je divlji sirak je veoma otežano upravo iz razloga osetljivosti kukuruza šeæerca na herbicide iz grupe sulfonilurea koji se standardno primenjuju u merkantilnom kukuruzu. Pominje se moguæa primena herbicida na osnovi aktivne materije nikosulfuron (Motivell), ali sa umanjenom dozom (0.8 l/ha) i ranijoj primeni kada je kukuruz 4-5 listova, a divlji sirak 10-15 cm. Veoma je važno za primenu ovog herbicida da kukuruz nije izložen stresnim uslovima (visoke temperature), ili kada se oèekuju padavine, ili nagla promena temperatura 3-4 dana posle primene herbicida.

INSEKTICIDI
Osnovni problem u gajenju kukuruza šeæerca je kukuruzni plamenac èija se gusenica ubušuje u stablo koje se kasnije lomi, ili u veæ formirani klip i time ozbiljno smanjuje prinos. S obzirom da je pojava ove štetoèine u fazi kada je biljka kukuruza šeæerca veæ formirana, mehanizovana primena insekticida je moguæa samo, sa traktorskim agregatom visokog klirensa, kako ne bih došlo do ošteæenja biljaka. Suzbijanje je moguæe u dva navrata. Prvo kada se uoèi masovan let leptira (momenat odlaganja jaja) u veèernjim satima i drugo, pri piljenju jaja na nalièju lista i pojavi gusenica a pre njihovog ubušivanja u biljku.
Pri izboru insekticida svakako treba voditi raèuna o karenci samog preparata jer berba kukuruza šeæerca poèinje u relativno kratkom periodu posle pojave kukuruznog plamenca.
Jedan od insekticida koji je moguæe primeniti je Karate Zeon 5 CS (a.m. lambda-cihalotrin). Preporuèuje se doza 0.25 l/ha i to u dva navrata. Prvi tretman treba obaviti kada se uoèe prva položena jaja na nalièju lista a drugo 7-12 dana kasnije (piljenje jaja). S obzirom da su temperature vazduha u tom periodu obièno visoke, preporuèuje se primena preparata u kasnim poslepodnenvim satima.
Zemljišne štetoèine kao žièari, podgrizajuæe sovice, gundelji se uspešno suzbijaju primenom zemljišnih insekticida depozitorima u vreme setve. Jedan od najpouzdanijih insekticida je Force 1.5 G koji pored navedenih štetoèina pomaže i u suzbijanju larvi kukuruzne zlatice. Doza primene je 7-8 kg/ha a period zaštite je oko 60 dana a pri primeni doze od 10 kg/ha (za kukuruznu zlaticu) zaštitni period se produžava do 90 dana.


Napominjemo da su navedene preporuke zasnovane na zvaniènim preporukama drugih zemalja i pozitivnim iskustvima proizvoðaèa kukuruza šeæerca.
Slobodan Nikoliæ, dipl.ing.
“Agrostar” Novi Sad, 021/420-105

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu