Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 17

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

MERENJE VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I RUKOVANJE WATERMARK MERAÈA
Pavle Malacko T-Pam d.o.o. 025/703-231

Zemljište se ponaša kao rezervoar u kojem se skladišti voda izmeðu dva navodnjavanja ili dve kiše, da bi ta voda bila dostupna biljci za njen zdrav razvoj. Smisao upotrebe senzora za merenje vode u zemljištu jeste preciznije znanje o tome koliko brzo se ta voda potrošilaiscrpla sa razlièitih oblasti vašeg zemljišta, tako da možete bolje rasporediti navodnjavanje i precizno saznati efekat svakog padanja kiše. Oèitavanjem senzora 2-3 puta izmeðu dva navodnjavanja æete dobiti preciznu i taènu sliku ovog procesa kroz vreme i time æete razviti obrazac-šemu pravilnog navodnjava-nja, onog koje je u skladu sa "potrebama" vaše biljke za vodom. Ovim eliminišete "nagaðanja" što može prouzrokovati znaèajne uštede vode, manje troškove za pumpe i eliminisati razvodnjavanje azota zbog prekomernog navodnjavanja.

ODABIR MESTA ZA SENZOR
Potrebno postaviti više od jednog senzora na jednu lokaciju, na razlièite dubine. Na primer, jedan senzor u gornjem delu efektivnog korenovog sistema biljke, a drugi senzor dublje u zonu korenovog sistema. Mi ovo nazivamo "senzorska stanica", i ona može dati bolji prikaz korišæenja vode od strane biljke.

POSTAVLJANJE
Navodnjavanje brazdama ili potapanjem: Stavite senzorsku stanicu na oko 2/3 od toka brazde, ispred kraja i pozadinske vode. Ovo je oblast gde je najèešæe najmanje vode. Kod drveæa-voæa, stavite senzore na jugozapadnu stranu drveta (na severnoj hemisferi) pošto ova strana dobija najviše toplog popodnevnog sunca. Navodnjavanje rasprskivaèima: Iako je kod rasprskivaèa ujednaèenost distribucije vode veæa od brazdi, može biti bitnih razlika u kapacitetu zadržane vode usled razlièitih tipova zemljišta i površina zemlje. Ova mesta sa jasnom varijacijom su dobre lokacije za senzorske stanice. Kod drveæavoæa, stavite senzore na kapajuæu liniju kupole, obezbeðujuæi da ih ne naruši rasprskivanje. Kod povræa i sliènog, stavite senzore taèno u redove biljaka. Navodnjavanje "Center Pivot" (centralna obrtna taèka): Stavite senzore na 4-5 lokacija duž obrtne taèke (izmeðu vrhova-"kula"), napred od "startne" taèke. Dodatne lokacije na "bitnim mestima" ili mestima dobre produktivnosti na zemljištu mogu pomoæi u boljem celovitom razumevanju situacije na njivi. Koristite dovoljno "senzorskih stanica", preporuèljivo jednu na svakih 10-15 jutara zemlje.
“Kap po kap” ili mikronavodnjavanje:
Senzori se moraju postaviti na vlažnu oblast. Kod “kap po kap” emitora, ovo je otprilike 30-45cm od emitora. Kod mikro-rasprskivaèa, najbolje je oko 60-90 cm. Dovoljno èesto proveravajte da biste stekli pravu celovitu sliku cele površine ili "bloka" koji navodnjavate i uzmite u obzir eventualne varijacije tipa zemljišta. Imajte u vidu da se laka zemljišta brže isuše od težih.

DUBINA
Ovo zavisi od dubine korenovog sistema vaše biljke, ali i tip i tekstura zemljišta mogu uticati. Sa povrtarskim kulturama manjih korena, jedna dubina može biti adekvatna (korenov sistem manji od 30 cm). Kod dubljih korenovih sistema (manjih žitarica, vinove loze i drveæe), trebalo bi meriti vlažnost na najmanje dve dubine. Sa dubokim zemljištama sa dobrim odvodom vode, razvijaæe se i jaèi i dublji koren. Kod grubih, plitkih zemljišta, koren može biti manji. Uopšte govoreæi, senzori treba da budu tamo gde je efikasna-delotvorna zona korenovog sistema biljke.

NAPOMENA
Preporuka za sve koji koriste senzore prvi put je da koriste adekvatan broj "stanica" na manjoj oblasti za poèetak da bi dobili taènu preciznu sliku. Onda ih oèitavajte redovno tokom sezone da biste nauèili obrasce-šeme koje se normalno razvijaju.


Sl. 1 Watermark automatski meraè i senzor


Sl. 2 Postavljeni senzor kod korena biljke

INSTALACIJA
Umoèite senzore u vodu za navodnjavanje tokom noæi. Uvek "posadite" mokar senzor. Ukoliko vam to vreme dozvoljava, navlažite senzor 30 minuta ujutru i pustite da se osuši do veèeri, onda opet vlažite 30 minute, pustite da se osuši tokom noæi, navlažite ponovo 30 minuta sledeæe jutro i ponovo pustite da se osuši do veèeri. Umoèite u vodu tokom sledeæe noæi i instalirajte MOKROG. Ovo æe poboljšati reakciju senzora u nekoliko prvih navodnjavanja.
Napravite rupu za spuštanje senzora na željenoj dubini sa aparatom za instalaciju Irrometer-a ili štapom od 18-20 cm. Napunite rupu vodom i gurnite senzor dole u rupu, i ostavite kraj (žice) napolju. Klasièna 315 PVC cev æe se lako spojiti sa vrhom senzora i možete je koristiti da gurnete senzor. Veoma je važno da senzor ima tesnu vezu sa zemljištem, da bude tesno unutra. PVC cev može biti zavarena uz vrh senzora. Ako nema PVC cevi, onda zakopajte rupu tako da je senzor ukopan. Žice od senzora se mogu lako staviti na kolac radi lakšeg pristupa.
Ako su postavljene na PVC cev, onda sabijte zemlju oko površine tako da se potpuno zapuši rupa: PVC cev služi kao cevovod za žice. Obavezno zatvorite ili prelepite vrh cevi tako da površinska voda ne ulazi u cev i u senzor, i time daje pogrešna oèitavanja.
Za veoma gruba ili šljunkovita zemljišta, možda æe biti potrebna veæa rupa (2-3 cm) da bi se spreèila abrazijaošteæenja na membrani senzora. U ovom sluèaju izbušite rupu i dodajte blatnjavu zemlju okolo da se popuni. Ovim æe se obezbediti da senzor bude tesno u zemlji, što je kljuèno. Drugi metod instalacije senzora na ovako teška zemljišta jeste instalaciona mašina. Ovim se pravi veæa rupa za gornji deo, ali taèna rupa kod senzora. Rupa se mora pažljivo dopuniti da bi se izbegli džepovi vazduha preko kojih se opet voda može slivati do senzora. Ako sklanjate senzore, oèistite ih i osušite. Mogu stajati neogranièeno na èistoj, suvoj lokaciji.

DODAVANJE ŽICE SENZORIMA
Ukoliko je potrebna veæa dužina žice, jednostavno spojte dodatnu žicu na postojeæu. Taj spoj mora biti u potpunosti otporan na vodu. Žica se može i produžiti. Izbegavajte dugaèke žice u blizini strujnih kablova, pošto ta struja može uticati na meraè. Ovo se može lako proveriti oèitavanjem senzora na oba kraja.

WATERMARK MERAÈ - 30 KTCD-NL
Povežite krajeve meraèa sa žicama senzora sa aligatorskim štipaljkama, tako da se uverite da se ne dodiruju dva kraja.
Kliknite READ da ukljuèite meraè, i videæete "- -" na displeju. Meraè æe ostati "budan" 5 sekundi (da bi meraè ostao ukljuèen 60 sekundi, kliknite TEMP pre nego što se "- -" ugasi). Kliknite READ ponovo dok je "- -" na displeju. Vlažnost zemljišta æe se odmah pojaviti na displeju i ostati tu 60 sekundi, da ga pribeležite. Meraè æe se onda sam iskljuèiti.
Kada oèitavate, treba uneti temperaturu zemljišta kao što je jutarnja temperatura. Ovim se kompenzuju sezonske varijacije u temperaturi zemljišta, koje mogu varirati od 60-ak u proleæe do 80-ak u leto. Varijacija temperature zemljišta može uticati na oèitavanja za 1% po jednom stepenu Faranhajta, tako da unos temperaturne kompenzacije može uticati na preciznost vaših oèitavanja. Da proverite podešavanja za temperaturu kliknite TEMP. Pokazaæe se nameštena temperatura i skala (stepeni Farenhajta ili Celzijusa) æe se smenjivati na displeju.
Da bi ste promenili temperaturnu skalu, stisnite i držite READ i onda stiskajte TEMP dok se željena skala (stepen 0F ili 0C) ne pojavi na displeju i onda pustite READ dugme.
Da promenite unesenu temperatur, stisnite i držite TEMP i onda kliknite READ da promenite dotadašnju temperaturu. Ona æe poèeti da raste dok se željena temperatura ne pojavi. Puna skala jeste 50C do 400C. Kada temperatura ode do 400C, vratiæe se na 50C i poèeti da raste opet. Možete obrnuti i pravac tog rasta kada god želite puštajuæi READ dugme i ponovo ga stisnuti (sve dok držite TEMP).
Podešena temperatura æe ostati takva dok je vi ne promenite. Meraè je u poèetku namešten na 240C.
Ovaj meraè ima ugraðenu testfunkciju. Da biste proverili preciznost meraèam sa temperaturom nameštenom na 240C, stisnite i držite READ i TEST istovremeno. Oèitavanje izmeðu 95 i 105 se mora pojaviti na displeju. Ovo znaèi da meraè pravilno radi. Tokom testa budite sigurni da žice nisu povezane sa senzorima.
Digitalni meraè ima punu ugraðenu skalu od 0 do 199 centibara. Digitalni meraè koristi elektroniku u èvrstom stanju i osetljiv je na ekstremnu toplotu. Ne stavljajte meraè na vozaèku tablu ni na bilo koju drugu veoma toplu površinu. Zamenite sa kvalitetnom 9V baterijom najmanje jednom godišnje. Meraè ima indikator slabe baterije i baterija treba da se menja kada se "LO" ukaže na displeju.

UREÐAJI ZA BELEŽENJE PODATAKA (DATA-LOGGERS)
Irrometer takoðe nudi i Watermark Monitor, ureðaj za beleženje i èuvanje podataka koji može automatski oèitavati do 8 senzora - Watermark meraèe vlage, senzore temperature zemljišta, Irrometer tenziometre modela RSU, i senzore od 4-20mA.
Snimljena oèitavanja se mogu "daunloudovati" (skinuti) sa Watermark Monitora preko kompjutera ili radio telemetrije. Kada se "skinu", oèitavanja se grafièki prikažu na kompjuteru, dajuæi živu sliku o promenama u vlazi zemljišta tokom vremena.
Posebnu pažnju treba obratiti kada se koriste Watermark meraèi sa nekim ureðajima za beleženje podataka drugih kompanija. Kontaktirajte dobavljaèa da bismo vam rekli da li su kompatiblini jedni za drugo.

OTKRIVANJE GREŠAKA - KVAROVA
Ponekad možete doæi u situaciju da se èini da senzor ne radi dobro. Pratite sledeæe korake da odredite da li oprema dobro radi i da li treba izvršiti modifikacije. 1. Prvo proverite meraè.
A. Da li baterija radi? Treba je menjati najmanje jednom godišnje, èešæe ako se èešæe koristi. Proverite da li su kontakti na bateriji èisti i dobro povezani.
B. Pokrenite proceduru testa na meraèu, istestirajte ga (vidi ranije).
C. Ako je bilo ošteæenja na žici, moguæe je da neæe oèitavati. Da biste ovo proverili, povežite žice jednu sa drugom i kliknite READ. Broj 0 bi trebao da se pojavi na displeju. Ako se pojavi, onda su žice u redu. Kablovi za zamenu su moguæi kao rezervni deo.
D. LCD displej na meraèu ima tri broja. Ako vidite samo poneki broj, LCD displej je možda u kvaru i treba ga vratiti na proveru ili popravku.

2. Zatim proverite senzor.
A. Kada se senzor potopi u vodu, oèitavanja bi trebala da budu od 0 do 5. Ako senzor proðe ovaj test idite na korak B.
B.Pustite senzor da se osuši na vazduhu oko 30 do 48 sati. U zavisnosti od temperature, vlažnosti i vetra, trebalo bi da oèitavanja krenu od 0 do 150 i više ( LCD æe oèitavati 199 i kad je više od 199 cb).
C.Vratite senzor u vodu sa spojenim žicama na meraèu. Oèitavanje bi trebalo da se vrati na izmeðu 0 do 5 za 2 minuta. Ako senzor proðe ove testove, onda je ispravan.

3. Onda proverite uslove na zemljištu.
A.Senzor nije tesno postavljen u zemljište. Ovo se èesto dogodi ako je napravljena velika rupa, a nije dobro dopunjeno zemljom. Ponovo instalirajte senzor, pažljivo popunjavajuæi rupu.
B.Senzor se ne nalazi u aktivnom delu korenovog sistema, ili navodnjavanje ne dolazi do oblasti senzora. Ovo se može desiti ako je senzor na vrhu nekog kamena ili slièno što može ometati protok vode. Ponovna instalacija bi trebala rešiti problem.
C.Ako se zemljište osuši do taèke gde vidite oèitavanja veæa od 80 centibara, kontakt izmeðu senzora i zemlje se možda izgubio. Zemljište se poèinje skupljati. Ako navodnjavanje samo delimièno navlaži zemljište (iznad 40 centibara), neæe u potpunosti navlažiti senzora i može nastaviti sa visokim oèitavanjima. Ovo se èesto desi na težim zemljištima tokom velikih zahteva za vodom i kada nema dovoljno navodnjavanja. Beleženje oèitavanja na tabelu može biti najbolja indikacija ovog tipa ponašanja.

ODRŽAVANJE
Kljuèni element u pravilnom merenju vlage zemljišta jeste onaj ko meri. Ako imate vremena da pravilno oèitavate senzore, to æe vam dati jasnu i snažnu sliku onoga šta se dešava sa vlažnošæu zemljišta dole u zoni korenovog sistema. Najèešæe je dovoljno 2-3 oèitavanja izmeðu navodnjavanja. Stavljanje ovih oèitavanja u tabelu za svaku senzorsku stanicu æe vam dati krive linije vlažnosti zemljišta što æe vam pokazati taèno koliko brzo ili sporo vaša voda otièe iz zemlje. Koristite sledeæa oèitavanja kao osnovni obrazac:
- 0 - 10 centibara = Zasiæeno zemljište (kapacitet njive)
- 10 - 30 centibara = Zemljište je adekvatno vlažno (osim grubih peskovitih zemljišta, koja ovde poèinju da gube vodu)
- 30 - 60 centibara = Najèešæi momenat kada treba navodnjavati (osim teških glinenih zemljišta)
- 60 - 100 centibara = Najèešæi momenat kada treba navodnjavati za teška glinena zemljišta
-100 - 200 centibara = Zemljište postaje opasno suvo ako se žele maksimalni prinosi. Nastavite sa oprezom!
Vaša situacija može biti jedinstvena zbog razlika od kulture do kulture, tipa zemljišta i klime. Verovatno je najvažnije oèitavanje ono koje je razlika od današnjeg i onog od pre 3-5 dana. To je zapravo ono koliko brzo se oèitavanje penje gore. Ako se uveæalo za mali broj, to znaèi da se zemljište sporo isušuje. A veliki skok bi znaèio da zemljište brzo gubi vodu. Ovo vam govori KADA da navodnjavate.
Koristeæi senzore na dve ili više dubina u zoni korenovog sistema, možete nauèiti i KOLIKO da navodnjavate. Ako pliæi senzor pokazuje jako uveæana oèitavanja, ali duboki pokazuje adekvatnu vlagu, onda treba samo kratko navodnjavati da bi se dopunila zona korenovog sistema pri površini.
Ako i duboki senzor pokaže suve uslove, onda treba više navodnjavati da bi se potpuno navodnjavala cela zona korenovog sistema. Oèitavanja koja dobijete nakon padanja kiše æe vam pokazati koji je zapravo pravi efekat te kiše na vaše zemljište.
Vaše lièno iskustvo i održavanje æe vas brzo usmeriti u pravom smeru. Praktikovaæete "navodnjavanje prema potrebi" sa oèekivanim pozitivnim rezultatima koji doðu posle svakog programa dobrog održavanja!


Sl.3 Monitor za oèitavanje vlažnost zemljišta watermark


Sl. 4 Beleženje podataka preko radio telemetrije

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu