Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 17

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

SAVREMENI REPROMATERIJALI U PROIZVODNJI RASADA
Srðan Dragojeviæ, dipl. ing. “Virginia” 011/22 69 043

Osavremenjivanje proizvodnje rasada pratilo je i uvoðenje savremenih repromaterijala i opreme. Time se znaèajno olakšao rad, smanjio rizik proizvodnje, a dobijeni krajnji proizvod imao je mnogo bolji kvalitet, što je svakako dalo dodatnu sigurnost u kasnijoj proizvodnji.

SUPSTRATI
Supstrat je zemljište u koje sejemo seme i u kome mlada biljka treba da provede vreme do rasaðivanja. Samim tim što seme i mlada biljka moraju provesti dobar deo najosetljivije faze svog života dovoljno govori koliko je znaèajan kvalitet supstrata. Danas na tržištu ima previše vrsta supstrata što stvara konfuziju kod proizvoðaèa kojima je usled previše informacija, sve teže napraviti pravilan izbor. Iz tog razloga, a da bi preventivno spreèili probleme (kakvih je usled loših supstrata nažalost bilo), a po savetovanju sa iskusnim inostranim partnerima pokrenuli smo uvoz kvalitetnih danskih Pindstrup supstrata (sirovina iz Danske, Latvije, Severne Irske, Španije i Estonije). Kvalitetne supstrate odlikuju sledeæe osobine. Oni su lagani, ne sadrže patogene, imaju regulisanu pH vrednost – kiselost, imaju dobro regulisan vodno – vazdušni režim i imaju dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da proðe. Treba biti korektan i istaæi da mnogi supstrati na tržištu uglavnom zadovoljavaju te uslove i ukoliko je izbor pravilan ne bi trebalo oèekivati probleme. Meðutim problemi se javljaju i tek tada do izražaja dolazi mnogo znaèajniji deo, tj. interna kontrola supstrata, tj. kontrola proizvoðaèa da li isporuèeni materijal upravo odgovara propisanom standardu. Upravo ta višestruka interna kontrola podstakla nas je da uvozimo pomenute Pindstrup supstrate. Potvrda toga je i da su to jedini supstrati koji se izvoze u Ameriku iz Evrope. Stogodišnje iskustvo dodatno pruža sigurnost.
U proizvodnji paradajza, paprike i plavog patlidžana koriste se supstrati za setvu i za pikiranje, dok kod proizvodnje krastavaca, dinja i lubenica nema pikiranja, tako da se koristi samo supstrat za setvu. Glavna razlika u supstratima za setvu i za pikiranje je u velièini èestica, tako što finija struktura-sitnija granulacija ide za setvu sitnijeg semena (supstrat granulacije 0-5 mm), a grublja, tj. krupnija granulacija ide za pikiranje (0-10 mm). Ukoliko radimo direktnu setvu u kontejnere veæe zapremine ili èaše možemo koristiti oba tipa, ali prednost dajemo grubljoj granulaciji od 0-10 mm.
Kod krupnog semena poput krastavca, lubenica i dinja zbog boljeg razvoja korena koristi se supstrat granulacije 0-20 mm.
Za setvu kupusa i salate u kontejnere preporuèujemo korišæenje Pindstrup Orange Plus, granulacije 0-5 za proleæe i jesen, odnosno Pindstrup Blue Plus, granulacije 0-5 za letnju setvu.
Iako se svi pomenti supstrati, bez straha, mogu koristiti za gotovo sve povrtarske namene, ipak preporuèujemo poštovanje naših preporuka, kako bi iz vaše proizvodnje izvukli maksimalan rezultat.


Sl. 1 Savremena proizvodnja rasada u svetu

KARAKTERISTIKE SUPSTRATA
Karakteristike supstrata imaju presudno bitnu ulogu u odreðivanju kvaliteta istoga. Pod karakteristikama podrazumevamo niz fizièkih i hemijskih karakteristika od kojih su najvažniji: pH, struktura i sastav, vodno vazdušne osobine, sastav i kolièina hraniva...
Supstrat treba biti blago kisele reakcije, tj. pH vrednost supstrata treba biti u opsegu od 5,5-6,5. Reakciju, odnosno pH vrednost Pindstrup supstrata proizvoðaè podešava kalcifikacijom, a na osnovu zahteva kupca. Dva su standardna tipa i to sa pH 5,5 za kulture sa specijalnim zahtevima i regione sa jako alkalnim vodama i pH 6,0 koji smatramo idealnim za veæinu kultura.
U Srbiju uglavnom uvozimo supstrate sa pH vrednošæu od 6,0 što u kratkoj proizvodnji rasada odgovara svim regionima i kulturama. Mnogo ozbiljniji pristup ovom pitanju treba posvetiti kod kultura koje provode veoma dug period u supstratu poput gajenja paradajza, paprike, krastavaca, jagoda i dr. u džakovima ili saksijama. Tada u obzir moramo uzeti kvalitet vode i naèin prihrane, kako bi osigurali dovoljnu konstantnost pH vrednosti u dužem vremenskom periodu.
Struktura i sastav supstrata utièu na mnoge osobine poèevši od vodno vazdušnog režima, pa do razvoja korena. Pindstrup kombinuje niz kvalitetnih sirovina iz nalazišta koja se nalaze u Latviji, Estoniji, Španiji, Severnoj Irskoj i Danskoj kako bi postigao najkvalitetnije supstrate i upravo takva politika dovela je do toga da su Pindstrup supstrati jedini koji se iz Evrope izvoze na zahtevno amerièko tržište.
Sama struktura, ili velièina èestica uz vodno vazdušne osobine, znaèajno utièe i na razvoj korenovog sistema. Pindstrup proizvodi razne velièine poput 0-5, 0-10, 0-20, 0-30, 0-35, 0-40, 5-20, 5-40, 10-30, 20-40, >40 i dr. Mere su u milimetrima. U povrtarskoj praksi, tj. proizvodnji rasada koriste se dimenzije 0-5 mm za setvu veæine sitnosemenih kultura poput paradajza, paprike, plavog patlidžana, salate, kupusa i dr. Za pikiranje istih kultura koristimo granulaciju 0-10 mm. Za setvu krupnosemenih kultura koristimo granulaciju 0-20 mm. Važno je pomenuti pravilo da se za veæe èaše koriste supstrati krupnije granulacije. Podatke o pH vrednosti i strukturi supstrata možemo pronaæi utisnute na džakovima.
Vodno vazdušni režim zavisi od sadržaja svetlih i tamnih treseta u supstratu i njihove strukture. Radi spreèavanja pojave presušivanja u suptrat su dodani specijalni okvašivaèi sa ulogom održavanja vlažnosti i lakšeg ponovnog kvašenja. Ovo je jedna od znaèajnih prednosti Pindstrup supstrata.
Seme i mlada biljka kroz ceo razvoj zahteva i vodu i vazduh. Kvalitetan supstrat po zalivanju odreðeni deo vlage zadržava, a suvišnu otpušta tako da u supstratu ostaju optimalne kolièine vode i dovoljno pora u kojima se nalazi vazduh. Prevlažen supstrat prevashodno nije dobar, jer sigurno dovodi do veæe pojave bolesti, a ukoliko je prevlaživanje izraženo i dugotrajno može doæi do gušenja biljaka. Do prevlaživanja može doæi zbog lošeg sastava i strukture smeše u koju sejemo pogotovu u uslovima preèestog zalivanja, ali i usled primene nekih domaæih kontejnera i èaša koji zbog malih ili nikakvih otvora ne dozvoljavaju da voda otekne, pa dolazi do gušenja biljaka.
Kolièina hrane u supstratu mora da odgovara zahtevima useva koji gajimo. Jedan od najèešæih problema u proizvodnji rasada predstavlja prevelika kolièina hrane u smeši u koju sejemo ili pikiramo, pa u tim uslovima dolazi do gušenja biljaka. U tom sluèaju biljke se jednostavno blokiraju. Kasnije dolazi do nekroze ivice lista. Uzrok je u tome što usled velike kolièine hraniva biljka ne može usvajati vodu, pa više ne napreduje. Problem se obièno javlja kod proizvoðaèa koji prave vlastitu smešu za setvu ili pikiranje, pa u takvu smešu umešaju više od 40% zgorelog stajnjaka. U tom sluèaju jedna od mera koja može pomoæi je obilno ispiranje èistom vodom (još bolje kišnicom). Po ispiranju saèekati nekoliko dana da se biljka oporavi, pa zatim ponoviti. Meru ponavljati više puta dok rasad ne krene sa normalnim porastom. Dobri rezultati se potsižu kada se nakon 2-3 ispiranja rasad folijarno prihrani formulacijom Agroleaf High P u konc. 0,2-0,5% (20 -50 g/10 litara vode).
Napomena: Pre ispiranja obavezno proveriti ima li dovoljno otvora na dnu posude i ukoliko ih nema iste treba napraviti.
Pindstrup supstrati u sebi imaju optimalnu kolièinu hrane prilagoðenu njegovoj nameni. Biljka u momentu setve ili pikiranja ima dovoljno hrane za odreðeni vremenski period od oko 2-4 nedelje. U sluèaju uzgoja u kontejnerima i èašama manje zapremine ranije æe se javiti potreba za prihranom. Isti je sluèaj u uslovima intenzivnijeg i èešæeg navodnjavanja što može dovesti do ispiranja. Prihrana se vrši folijarno ili zalivanjem sa Agroleaf High P na 7-10 dana.


Sl. 2 Mali otvori na lošem domaæem kontejneu (levo), i uvozni kontejneri ( desno)


Sl. 3 Izbijaè za kontejner (HerkuPlast)


Tabela 1. Gotovi supstrati za setvu, pikiranje i proizvodnju

TIPOVI SUPSTRATA
Od Pindstrup supstrata koji se koriste u povrtarstvu najèešæi su Pindstrup Plus Orange, Pindstrup Plus Blue i Pindstrup Supstrat br. 1.
Pindstrup Plus Orange sadrži 100% svetlog, laganog treseta. Namenjen je celogodišnjoj proizvodnji rasada povræa i radi se u dva tipa: velièine èestica 0-5 mm za setvu paradajza, paprike, patlidžana, salate, kupusa i dr. i 0-10 mm za pikiranje kultura koje se pikiraju. U sebi sadrži 1,25 kg hraniva po m3. Zbog boljeg vazdušnog režima i prozraènosti Orange supstrat u ranoj proizvodnji znaèajno smanjuje rizik od pojave bolesti.
Pindstrup Plus Blue sadrži 40% svetlog, laganog treseta i 60% tamnog. Namenjen je letnjoj proizvodnji rasada povræa i takoðe se radi u dva tipa: Velièine èestica 0-5 mm za setvu paradajza, paprike, patlidžana, salate, kupusa i drugih i 0-10 mm za pikiranje kultura koje se pikiraju. U sebi sadrži 1,25 kg hraniva po m3. Zbog tamnog treseta bolje drži vodu, što je znaèajno u proizvodnji pri visokim temperaturama.
Pindstrup supstrat br. 01 sadrži 100% svetlog, laganog treseta. Namenjen je celogodišnjoj proizvodnji rasada povræa i saksijskoj proizvodnji raznog cveæa. Standardna velièina èestica je 0-20 mm i služi za setvu krastavaca, lubenica i dinja. U sebi sadrži 0,71 kg hraniva po m3.
Svi supstrati imaju specijalni okvašivaè koji onemoguæava presušivanje supstrata, što je uglavnom problem sa drugim sliènim proizvodima.
U praksi pojedinci koriste i pravljene supstrate, koji mogu biti nešto jeftiniji, ali zbog mešanja sa nesterilnim materijalom (pesak, šumska zemlja), takvi supstrati mogu sadržati patogene. Drugi problemi koji se javljaju su manjak ili višak hrane (veoma opasno), neregulisana pH vrednost i dr.

U èlanku je korišæen tekst iz nove knjige „Proizvodnja rasada, rasaðivanje i ukorenjavanje“ preduzeæa „ Virginia“ d.o.o. Beograd. Knjiga obraðuje kompletnu tehnologiju proizvodnje rasada glavnih povrtarskih kultura od setve do rasaðivanja i ukorenjavanja sa posebnim osvrtom na uslove proizvodnje i probleme koji se javljaju.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu