Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 17

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

KRITERIJUMI ZA IZBOR SEJALICA ZA PRECIZNU SETVU
Miodrag Konstantinoviæ i Lutz Damerow
Institut za Poljoprivrednu tehniku, Bonn
Preuzeto iz: Agronomske revije

Uovom èlanku æe biti predstavljene najvažnije karakteristike, moguæe primene; prednosti i nedostaci sejalica za preciznu setvu na jednom tipiènom primeru. Kako je nemoguæe dati univerzalna uputstva za izbor sejalice, prikazani su i analizirani pojedini odluèujuæi kriterijumi prema kojima se treba upravljati i na koje treba obratiti pažnju pri planiranju kupovine sejalice. Razumljivo je da svako hvali svog konja, a mane mu ne pominje, pa tako i proizvoðaèi sejalica retko imaju reè kritike za svoje proizvode u reklamnim prospektima i pri demonstraciji proizvoda. Upravo iz tog razloga Nemaèko udruženje poljoprivrednika - DLG (DeutscheLandwitschafts - Gesellschaft) organizuje testove velikog broja mašina koje se nalaze na tržištu i pruža potencijalnim kupcima bolji uvid u kvalitet i karakteristike iz ugla korisnika.

Zašto precizna setva
Precizna setva se primenjuje zbog toga što se na taj naèin u odgovarajuæim uslovima postiže ujednaèeniji rast i sklop biljaka, a time i viši i ujednaèeniji prinosi. Takvi rezultati se dobijaju zahvaljujuæi: ujednaèenom i kulturi prilagoðenom rastojanju u redu i izmeðu redova, jednakoj dubini setve i debljini sloja zemlje koji pokriva posejano seme i ujednaèenoj i uslovima prilagoðenoj pripremi brazdice i naèinu spuštanja/utiskivanja semena.
Pored generalnog ujednaèenja parametara useva na jednom polju, precizna setva obezbeðuje da se najbolje iskoristi raspoloživa površina, uštedi seme i potpuno ili u velikoj meri izbegne proreðivanje nakon nicanja biljaka. Na osnovu do sada navedenih osobina precizne setve može se ukratko reæi da su ciljevi upotrebe sejalica za preciznu setvu postizanje ujednaèenog sklopa biljaka u cilju poveæanja prinosa i smanjenje troškova proizvodnje.

Uslovi setve i konstrukcija sejalice za preciznu setvu
U ovom delu èlanka biæe prikazani osnovni delovi jedne uobièajene pneumatske sejalice sa opisom operacija koje oni obavljaju i sa varijantama izvedbi, a sve to sa ciljem da se pojasni uticaj lokalnih uslova na izbor pojedinih delova. Pod lokalnim uslovima se podrazumevaju sledeæi parametri: kultura koja se seje - tip semena i njegove geometrijske osobine, tip zemljišta i njegovo stanje, klimatski uslovi i velièina površine na kojoj se setva obavlja.
Najvažniji parametri koji utièu na nicanje i rast biljaka, sematski su prikaza ni na slici 1. Pored prva tri parametra sa upravo navedene liste, tu su i tri spoljna parametra koja su takoðe odgovorna za uspešnost biljne proizvodnje. Delovi ovako predstavljenog sistema najvažnijih uticaja na nicanje i rast biljaka, a time i dobrim delom na celokupnu biljnu proizvodnju, biæe detaljnije analizirani u sledeæim delovima ovog èlanka, kroz preporuke za izbor adekvatne sejalice. Uticaj osobina semena na i zemljišta na izbor sejalice Uticaj tipa semena i njegovih geometrijskih osobina je najvažniji od svih osobina semenskog materijala u smislu uticaja na izbor sejalice. Po ovom kriterijumu postoje dve podele. Prva podela, je po naèinu proizvodnje i pripreme semenskog materijala, na:
1. Kalibrisano seme i
2. Nekalibrisano seme.

Druga podela je, po velièini semena, na:
sitno seme (okvirna velièina: maksimalni preènik 5 mm) i
krupno seme (okvirna velièina: preènika veæeg od 5 mm).
Od tipa i velièine semena zavisi u naèelu izbor sejalice prema naèinu rada, dele se: mehanièke sejalice po pravilu koriste za krupno seme (kukuruz, grašak, pasulj i sl.), s tim da seme koje se koristi mora biti kalibrisano, što u odreðenoj meri poskupljuje proizvodnju i pneumatske sejalice koriste za sitnije seme (uglavnom povræe, ali šeæerna repa, suncokret i kukuruz) i ono ne mora da bude kalibrisano.
Uticaj klimatskih uslova i zemljišta na izbor sejalice Kako se na klimatske uslove ne može uticati, sve što se po tom pitanju može uèiniti je pravilan izbor vremena setve, odnosno, oslanjanje na prognoze meteorologa i poznavanje ponašanja polja na kojem se setva obavlja. Kada je odabrano seme i odreðeno vreme setve sa svim prednostima i nedostacima koje oni donose, potrebno je još pravilno izabrati mehanizaciju, odnosno prilagoditi sejalice uslovima na polju.
Rad jedne sejalice i za taj rad odgovorni delovi kratko su opisani po redosledu obavljanja koraka prema slici 2, a ceo postupak precizne setve može da se podeli u 5 faza:
1.Krèenje/ravnanje površine,
2.Konsolidacija površine predsabijanjem, 3.Povlaèenje brazdice i spuštanje semena,
4. Utiskivanje semena u brazdicu i njeno zatvaranje i
5. Sabijanje zemlje oko semena.
Na ovom primeru, a prema upravo navedenim fazama, biæe date neke preporuke za izbor delova u zavisnosti od uslova rada na polju, uz napomenu da se kod nekih rešenja pojedine faze delimièno preklapaju ili se dogaðaju istovremeno. Prvi deo koji dolazi u kontakt sa površinom koju treba posejati je ravnalo. To je jedan opcioni deo koji može biti veoma koristan ukoliko je površina neravna, odnosno ukoliko postoje krupnije grudve zemlje ili kamenje koje mogu da izazovu nepravilnosti pri setvi uz napomenu: ravnalo mora uvek biti tako podešeno da za sobom ne ostavlja otvorenu brazdicu. Postoje dve varijante ravnala: èvrsto vezani i pokretni pri èemu su èvrsto vezani nepogodni za zemljište koje je jako zakamenjeno - mogu da izazovu zagušenje, te se u tom sluèaju preporuèuju pokretna ravnala.
Iza ravnala se nalazi pritiskaè koji služi da konsoliduje površinu predsabijanjem i obezbedi uspešno i precizno otvaranje brazdice. To su po pravilu široki toèkovi sa glatkom površinom i oni se mogu dodatno opteretiti ukoliko su potrebne veæe sile predsabijanja. Dodatno optereæenje se ostvaruje preko opruga ili balasta. Preko ovih toèkova je sejalica oslojena na površinu i pomoæu njih se podešava dubina setve. Problem koji može da se javi prilikom setve je rad na vlažnom i lepljivom zemljištu. Za ovaj problem ne postoji univerzalno rešenje osim možda da se saèeka da se zemljište osuši. U sluèaju lepljenja blata može da se upotrebi skidaè blata koji spreèava promenu preènika toèka, a time i dubine setve. Ujednaèena dubina setve se najbolje postiže paralelogramskim voðenjem setvene jedinice, kao sto je to prikazano na slici 4.
Sledeæi korak je povlaèenje brazdice i ubacivanje semena. Brazdicu formira otvaraè brazdice, dok je za ubacivanje semena zadužen setveni aparat. Forma otvaraèa brazdice zavisi najpre od proizvoðaèa i razlikuju se nekoliko oblika: sa jednim ili dva diska, u obliku raonika sa vrhom na dole ili na gore i u obliku prstiju/zubaca. Diskosni otvaraèi brazdice su posebno preporuèljivi za mulè setvu sa napomenom da je preporuèljivo da zemljište bude sto suvlje (bar do dubine setve), kako bi se brazdice uspesno zatvorile. Sa druge strane, ukoliko je zemljište presušeno otvaraèi ne prodiru dovoljno duboko u zemlju i seme ostaje nepokriveno na povrsini. Za mulè su dobri i otvaraèi u obliku prstiju, ali kod njih èesto dolazi do zagušenja u radu, pogotovo ukoliko na površini ima mnogo biljnih ostataka. Materijal od koga se proizvode otvaraèi brazdice su èelici otporni na habanje, a u novije vreme i keramika. Po ceni je èelik još uvek povoljniji i zahvaljujuæi elastiènosti predstavlja dobro rešenje na zakamenjenim poljima. Keramika je u poreðenju sa èelikom još otpornija na habanje i zahvaljujuæi fizièkim karakteristikama poseduje manju masu (što u ovom sluèaju nije presudno). U poslednjim godinama razvijene su nove vrste keramièkih materijala koji su elastièniji, ne pucaju pri sudaru sa kamenom i pogodni su za ove potrebe u poljoprivredi. Pri izboru otvaraèa brazdice bi preporuka bila cena, a ona je još uvek na strani klasiène tehnologije.
Setveni aparat ima funkciju izdvajanja semena, njegovog transporta i izbacivanja u pravo vreme na pravo mesto i ovde neæe biti detaljno analiziran njegov rad. Bilo da je sejalica pneumatska ili mehanièka, potrebno je voditi raèuna o fleksibilnosti rada aparata u smislu variranja rastojanja semena u redu, ali i moguænosti podešavanja meðusobnog rastojanja izmeðu redova. Ovo je posebno interesantno za setvu povræa, gde su semena èesto veoma sitna, a rastojanja ponekad veoma mala. Primer tako gustog sklopa je prikazan na slici 3. Razlog za oprez je najpre cena dodatnih/specijalnih setvenih ploèa, koja može da bude vrlo visoka u direktnom poreðenju sa cenom setvenog aparata, uz napomenu da je i sejalicu èesto tehnièki nemoguæe prilagoditi potrebama setve.
Da bi došlo do normalnog klijanja i razvoja biljke, potrebno je da se seme koje je spušteno u brazdicu utisne i da se ostvari odgovarajuæi kontakt sa zemljištem. Za to su zaduženi toèkovi - utiskaèi semena koji su ili slobodno obrtni ili pogonjeni, a mogu biti glatki ili jednostavno profilisani, što se razlikuje od proizvoðaèa do proizvoðaèa.
Uloga zatvaraèa brazdice je veoma važna jer je svakom semenu potrebno obezbediti jednake uslove za nicanje. U ovom sluèaju je to debljina sloja iznad semena. Postoji nekoliko varijanti zatvaraèa, od kojih, u svakom sluèaju i bez obzira na nisku cenu, treba izbegavati varijante sa slobodno viseæim lancem - profilisan metal ili diskovi su u svakom sluèaju bolje rešenje.


Sl. 2 Pneumatska sejalica za preciznu setvu

Nakon pokrivanja semena potrebno je obezbediti pritisak i povoljnu strukturu zemljišta i sagornje strane semena. Za te potrebe se koriste razne forme pritiskaèa u obliku toèkova i diskova. Neke od formi su: glatki toèak, koniènokonkavno (udubljeno) profilisani toèak, konièno-konveksno (ispupèeno) profilisani toèak, konièni i po sredini podeljeni toèak, toèak od metalne mreže, diskovi sa prstima, ravni diskovi itd. Izbor zadnjih pritiskaèa zavisi od vrste i stanja zemljišta. Toèkovi sa glatkom površinom, ravnog ili koniènog profila se koriste za lakša zemljišta, kao i varijante sa mrežom koje dobro sitne i sabijaju, dok su za teža zemljišta tu diskovi sa prstima.


Sl. 3 Gusti sklop setve kod mrkve

Dodatna oprema U listi opcija koje nude proizvoðaèi se uvek nalazi dodatna oprema. U ovom sluèaju nije reè o raznim elektronskim spravama, veæ o opremi za ulaganje mineralnog ðubriva ili zaštitnih sredstava direktno u brazdicu ili neposredno pored nje, odnosno prskanje teènog ðubriva ili navodnjavanje brazdice ili njene okoline nakon zatvaranja.
Veoma praktièno i dobro rešenje su ulagaèi mineralnog ðubriva u brazdicu neposredno nakon spuštanja semena. Rezervoari za ðubrivo, bilo u granulama ili teèno i za vodu, su ili centralni ili odvojeni za svaku setvenu jedinicu posebno, te zbog toga i dve moguæe pozicije na slici 4. Moguæi položaji tretiranja su prikazani na istoj slici, pri èemu je desni položaj predviðen za prskanje teènim ðubrivom ili vodom. Uloga prskanja/lokalnog navodnjavanja nakon zatvaranja brazdice je da se semenu obezbedi poèetna vlaga za klijanje i da se dodatno obezbedi sleganje sloja zemljišta koji pokriva seme i praktièno se koristi samo za povræe, jer su potrebne kolièine vode vrlo velike.
Ostali uticaji na izbor sejalice: uèinak, kvalitet rada i troškovi
Pod lokalnim uslovima na poèetku teksta je navedena i velièina površine koja se seje. S obzirom na ovaj parametar pri kupovini je potrebno odluèiti se za nominalni uèinak sejalice. Uèinak jedne sejalice zavisi od zahvata i maksimalne brzine kretanja, a zahvat od broja setvenih jedinica i rastojanja izmeðu redova. Maksimalne brzine kretanja diktira proizvoðaè, odnosno tehnièko rešenje sejalice, dok se broj setvenih jedinica najèešæe prilagoðava mehanizaciji za ubiranje useva. Ukoliko je planirano da se sejalica koristi za gajenje povræa, neophodno je imati u vidu rastojanje izmeðu redova, što je posebno važno i veoma razlièito za razlièite vrste povræa. Kvalitet rada se ogleda u taènosti spuštanja semena i broju udvojenih semena, odnosno broju praznih mesta i uspehu klijanja posejanog semenskog materijala. U ovom smislu je teško dati preporuku i bez obzira na to što je kvalitet rada kod veæine proizvoðaèa visok i što se malo razlikuje, najbolje je rukovoditi se rezultatima testova koji se æesto mogu pronaæi u æasopisima ili na internetu.
Kao što je o kvalitetu pojedinih sejalica nemoguæe dati paušalnu ocenu, tako je i procena troškova jedna vrlo osetljiva tema. Pored investicionih troškova, koji mogu da se prilièno razlikuju, u vidu treba imati i “sitnice", koje èesto mogu da isprazne džepove. Neki primeri su: cena dodatne ili specijalne setvene ploæe za novu biljnu kulturu, cenovnik rezervnih de1ova (pogotovo onih koji su izloženi intenzivnom habanju i èesto se menjaju), troškovi i stepen komplikovanosti redovnog održavanja (za sve što je “komplikovano" treba pozvati ovlašæeni servis), kolièina semena koja ostaje nakon setve (odnosno rešenje pražnjenja ostatka) i slièno.


Sl. 4 Paralelogramsko voðenje i moguæi položaj ulagaèa i prskalica

Dilema: specijalne iIi univerzalne sejalice? Da li se sejalicom koja seje “sve" zaista može uštedeti vreme i novac, je veliko pitanje. Kombinovanje kultura koje su sliène po rastojanju izmeðu redova i u redu, kao i u dubini setve, može u svakom sluèaju da donese dobre rezultate. Tako je na primer, uz malo rada na prepravkama sejalice, moguæe sejati suncokret i šeæernu repu, a sliæno je i sa bobom i kukuruzom. Za ostale kulture se u principu ne preporuæuje veliko kombinovanje, jer je vreme prepravke i broj potrebnih dodatnih delova veoma visok. Sa druge strane, onaj ko želi da se bavi gajenjem povræa ili specijalnih kultura, treba i mora ne koliko puta da razmisli za kakvu sejalicu i u kojoj varijanti æe se odluæiti, jer je broj potencijalnih kultura vrlo velik, upravo kao i raznolikost osobina njihovih se . mena i sklopova setve. Izvodi iz testova Nemaèko udruženje poljoprivrednika - DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesel1schaft) organizuje testove preciznih sejalica veæ preko 45 godina i broj testiranih modela se meri stotinama. Testovi se obavljaju u cilju utvrðivanja upotrebne vrednosti mašina, što pomaže korisnicima da kupe za njih najpogodnije i najpovoljnije sejalice. Ovakvi saveti su jako korisni jer je zahvaljujuæi njima znaæajno smanjen broj pogrešnih investicija. Testovi se sastoje od èetiri glavna dela: merenje u cilju utvrðivanja tehniækih podataka u laboratorijskim uslovima (probni sto) i na polju, najkraæe u trajanju od jedne sezone, ispitivanje mišljenja 30 do 40 korisnika putem upitnika i ispitivanje bezbednosti na radu i pri transportu. Najvažniji aspekti koji se mere i ocenjuju su: ujednaæenost rastojanja izmeðu pojedinaænih semena i biljaka, brzina traktora pri setvi i uæinak, pouzdanost rada, potrebno održavanje i potrebna klasa traktora. Podaci dobijeni u okviru ovih testova, kao i testovi mnogih drugih mašina su besplatni i mogu se pronaæi na internetu na adresi www.dlg.org/de/1andwirtschaft/testzentrum/ pruefberichte/index.html.


Sl. 5 Sejaèica za preciznu setvu tipa “Orieta” - Almex Panèevo

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu