Polni žar i stimulacija polnog žara kod krmaca Norveškog Landrasa

01.08.2007. | EUROFARMER


TEKST PREUZET IZ NORVEŠKOG CASOPISA “NORSK KJØTT”, OVAJ CLANAK JE NAMENJEN CLANOVIMA “AGRONORA” I ONIMA KOJI TO ŽELE DA POSTANU.

Važno je da krmace dodu u jasan polni žar ubrzo posle zalucenja kako bismo imali stabilnu ekonomiju u proizvodnji. Slab polni žar otežava nam da tacno odredimo vremensku tacku osemenjivanja, a rezultat cesto bude povadanje ili premalo leglo.

Ako se prede na grupni sistem uzgajanja , ovo postaje još važnije nego u tradicionalnom sistemu gajenja. Tada bi moralo da što više krmaca u grupi u isto vreme dode u polni žar, kako bi bile istovremeno oplodene. Mnogo povadanja bi u sistemu grupnog uzgajanja predstavljalo veliki problem. Istovremeno, grupni sistem držanja daje mogucnost za još bolje stimulisanje polnog žara nego kada krmace pojedinacno dodu u polni žar i treba da budu oplodene.


Polni žar – šta se dogada sa krmacom
Krmaca ce normalno doci u polni žar 4 – 6 dana posle zalucenja. Za vreme predpolnog žara izrastaju folikuli (15 – 20 komada) na jajnicima. Svaki od ovih folikula sadrži svoju jajnu celiju, a ovde se proizvodi i hormon estrogen. Estrogen prouzrokuje sve simptome polnog žara koje vidimo na krmaci. Kada folikuli potpuno izrastu, pucaju i krmaca dobija ovulaciju. Ovulacija koja se dešava kada prode oko 2/3 stajaceg polnog žara, dešava se kao posledica oslobadanja hormona (LH) iz mozga.
Posle ovulacije, jajne celije se transportuju niz jajovod gde bivaju oplodene od semenih celija koje ih „cekaju“. Dok se to dešava, jajnici prolaze kroz proces promene. Tamo gde su bili folikuli, razvijaju se takozvana „žuta tela“. Ona proizvode novi hormon – progesteron koji omogucava da se suprasnost održi.
Opšte stanje krmace je od velikog znacaja za razvoj polnog žara, a ishrana u periodu dojenja je posebno važna. Izbegnite veliki gubitak težine u periodu dojenja jer može dovesti do lošijeg razvoja polnog žara, a time ce se produžiti vreme od zalucenja do polnog žara. Cilj je da krmace imaju stabilnu težinu! Hranite krmacu prema apetitu, najbolje tri puta dnevno i koristite koncentrat bogat energijom. Postarajte se da dovod vode bude dovoljan. Krmaci sa visokom laktacijom je potrebno oko 35 – 40 l vode dnevno. Slobodno im sipajte vodu u korito posle svakog obroka.

Predpolni žar – pravi polni žar – pravi
trenutak za oplodnju/osemenjivanje Predpolni žar varira kako u trajanju, tako i u intenzitetu. Pravi polni žar (stajaci polni žar) traje oko 48 sati kod starijih i 40 sati kod mladih krmaca. To je velika razlika! Najbolji trenutak za osemenjivanje ce biti usred stajaceg polnog žara. Trenutak oplodnje je odlucujuci za broj jajnih celija koje ce biti oplodene.

 

Uocavanje polnog žara
Da bismo pogodili pravi trenutak za osemenjivanje, važno je pratiti krmace posle zalucenja, kako bismo mogli da registrujemo predpolni žar i trenutak za njega kada krmaca stane 1. put. Zapocnite testiranje polnog žara 2 – 3 dana po zalucenju, najbolje onog jutra i veceri kada je mir u oboru.
Registrujte predpolni žar: vulva je crvena i natecena, a krmaca postaje uznemirenija i pažljivija nego obicno. Kontrolišite krmacu dva puta dnevno u ovom periodu. Nastavite oprezno i smireno, pritiskajte i gurajte oprezno, stavite stisnutu pesnicu na slabine i „podignite“ krmacu ili koristite koleno. Pritisnite zatim sapi sa obe ruke. Ako krmaca stoji mirno, sedite na sapi. Kada krmaca stoji, ima tipican položaj sa jakim lukom, leda su skoro polukružnog oblika, a glava se povija prema podu. Pokušajte da oponašate flert vepra. Sam vepar je najbolji za utvrdivanje polnog žara.
Na pocetku polnog žara, sluz iz vulve je jasna. Kako se približavamo pravom trenutku za osemenjivanje, sluz ce normalno postati sivkasta. Boja vulve je tamnocrvena za vreme predpolnog žara, a postaje sve bleda kako se približavamo pravom trenutku za osemenjivanje.
Mora se stalno održavati dobar kontakt sa životinjama. Ne vredi ih tapšati; popnite se i stimulišite krmacu ako nije naviknuta na ljude.

Strategija oplodenja
• Krmaca koja stane 1. put uvece, oploduje se dan kasnije. Stoje li isto tako ili još bolje dan posle 1. oplodenja, koristi se dvostruko oplodenje.
• Krmace koje stoje ujutru, oploduju se istoga dana ili eventualno dan posle.
• Izbegavajte stres prve 3 – 4 nedelje suprasnosti. • Kontrola povadanja se preduzima 2 puta dnevno 18 – 23 dana posle oplodenja.
• Ispitivanje suprasnosti trebalo bi da se radi rutinski.
Razmak od zalucenja do pocetka polnog žara je od izuzetnog znacaja za dužinu polnog žara. Kada se vreme od zalucenja do polnog žara poveca, dužina polnog žara ce biti kraca. Krmace koje rano posle zalucenja dodu u polni žar, dugo ce ga imati, a krmace koje dodu u polni žar kasnije nego normalno, imace kratko polni žar. Testiranjem polnog žara sa veprom ce doprineti da stajaci polni žar traje duže nego kad bi polni žar testirao stocar. Tada se dužina polnog žara skracuje na oba kraja.

Pravi trenutak za osemenjivanje


Stimulacija polnog žara
Uslovi koji deluju pozitivno kako bi izazvali polni žar:
• Promena sredine.
• Preseljenje.
• Kontakt sa veprom i kontakt sa drugim krmacama u polnom žaru.
• Dobra ishrana, „flašing“ .
• Svetlo – 16 sati dan i 8 sati noc. Perite zimi opremu za osvetljenje!
• Hibridne krmace cesto jasnije pokazuju polni žar nego krmace ciste rase.
Posle zalucenja, krmace se, po pravilu, sele u cekalište ili u sopstveno odeljenje za oplodnju. To stvara dobre mogucnosti za dobijanje solidnih promena sredine za krmace. Kod sistema grupnog uzgajanja, sve zalucene krmace se sele zajedno i nastaje „stresna situacija“ koja je pozitivna za dolazak u polni žar. Previše stresa/udaranja je, medutim, negativno.
Oni koji nemaju sistem grupnog uzgajanja, trebalo bi da zaluce najmanje 2 – 3 krmace istovremeno. Presele li se krmace u obor za oplodnju posle zalucenja, bice postignuto nešto što ce imati isti efekat kao pri korišcenju sistema grupnog uzgajanja.
U ovo vreme bi trebalo koristiti dobro osvetljenje. Može da se koristi npr. neka jaka lampa za dodatno osvetljavanje. Dodatno svetlo je narocito važno u zimskoj polovini godine – od septembra do marta.

Ishrana
Po zalucenju se zadržava puna jacina hrane do oplodenja. Vecina krmaca ce podesiti unos hrane na oko 4 – 4,5 kg dnevno. Ne škrtarite na hrani u ovom periodu. Posle oplodenja, kolicina hrane se redukuje na 2 – 2,5 kg dnevno, sve do 3 nedelje posle oplodenja.
U uzgoju nazimica polaže se temelj za održivu i plodnu proizvodnju životinja. Razvoj jajnika se odvija uglavnom u periodu od 20 – 110 kg žive vage, a preporucuje se restriktivna ishrana nazimica u periodu od oko 50 kg žive vage.
„Flašing“ kod nazimica ce nam reci da bi trebalo da se poveca kolicina hrane u jednom periodu kako bismo dobili jaci i jasniji polni žar. Savet je da se ishrana poveca na oko 4 – 4,5 kg dnevno, 4 – 5 dana pre polnog žara, ili povecavati za 1 – 1,5 kg dnevno zadnjih 7 – 10 dana pre oplodenja. Ovo dovodi do oslobadanja više jajnih celija iz jajnika. Ishrana se redukuje posle osemenjivanja.

Upotreba vepra
Ovo ce postati aktuelnije kada sistem grupnog uzgajanja bude zahtevao da što više krmaca brzo po zalucenju dospe u polni žar. Da bi istovremeno dobili efekat hibridnog uzgajanja, najaktuelnije je koristiti vepra kao „konsultanta“ (samo da gleda – ne da dodiruje). Kod sistema grupnog uzgajanja, mnoge krmace ce dospeti u polni žar istovremeno, i jedan vepar ce imati problema da oplodi sve krmace u grupi.
To bi trebalo imati u vidu kada se oprema odeljenje za oplodnju, jer se odeljenje mora tako urediti da postoji mogucnost korišcenja vepra za stimulaciju polnog žara – i kod nazimica i kod starijih krmaca. Krmace bi pri osemenjivanju trebalo da stoje veoma blizu vepra.

Hormonska terapija
Hormonska terapija je krizno rešenje koje se može koristiti u pojedinim slucajevima, i u sasvim posebnim, problematicnim zapatima. Ne sme se koristiti rutinski!

Nazimice
Slobodno planirajte da se osemenjivanje vrši za vreme 2. ili 3. polnog žara. Ovo daje u proseku vece leglo nego osemenjivanje za vreme 1. polnog žara. Kod 3. polnog žara može biti slabijih simptoma polnog žara nego kod drugog. Ako želimo da osemenjavamo za vreme 2. ili 3. polnog žara, moramo izbeci kontakt sa veprom izmedu dva polna žara. Vepar ima sinhronizirajuci efekat, tako da više krmaca dospeva u polni žar istovremeno. Da bismo izbegli da nazimice prerano dospeju u polni žar, trebalo bi im do 6 meseca starosti obezbediti stabilnu klimu – daleko od vepra i krmaca koje su dospele u polni žar.
Upravljanje 1. polnim žarom kod nazimica ce biti posebno važno u sistemu grupnog uzgajanja. Otprilike, jednu nedelju pre željenog 1. polnog žara, on se izaziva tako što se krmace presele u odeljenje za oplodnju, dopusti im se kontakt sa veprom, daje se jaca hrana i obezbedi im se dosta svetla.
Ako su obori za nazimice tek nešto dalje od vepra, tada ce ova mera omoguciti da prošetaju napred do obora sa veprom kako bi ga „pozdravile“ jednom u toku dana u ovom periodu. Dovoljno je 10 – 30 minuta direktnog kontakta sa veprom da nazimice dospeju u 1. polni žar. Priplodne nazimice mogu slobodno biti preseljene u odeljenje za oplodnju, istovremeno sa nedavno zalucenim krmacama. One tada dolaze u kontakt sa starijim krmacama koje dospevaju u polni žar.
Da bismo dobili pun efekat hibridnog uzgoja, mora se izabrati priplod sa kupovinom hibridnih krmaca. Prednost kupovine malih krmaca je, izmedu ostalog, da se uspostavi kontrola nad uzgojem. Ukoliko se kupe nazimice spremne za oplodnju uštedece se nešto prostora za smeštaj, a krmace ce pri selidbi dobiti dobru promenu sredine koja cini da lakše dospeju u polni žar.

Strategija za izazivanje polnog žara kod nazimica


Odeljenje za oplodnju
Odeljenje za oplodnju bi trebalo da ima mesta za vepra, narocito u grupnom uzgajanju. Trebalo bi da postoji i poseban obor za polni žar koji bi koristile nazimice pri izazivanju polnog žara i za oplodnju. Obor za oplodnju starijih krmaca bi trebalo da omoguci fiksiranje nemirnih i agresivnih krmaca. Oba ova obora bi trebalo da budu postavljena potpuno uz obor za vepra, kako bi krmace imale dobar kontakt sa veprom. Vepar mora da ima dovoljno mesta i dobru okolinu. Obor za vepra bi trebalo da ima najmanje 6 m2. Nijedna od strana u oboru ne bi smela da ima manje od 2,2 m, ukoliko ce se oplodnja vršiti u oboru.

Primer odeljenja za oplodnju


Sažetak
Dobra stimulacija polnog žara kod krmaca je odlucujuca kako bismo oplodili krmace i izbegli povadanje.
Uslovi koji deluju pozitivno:
• Sistematsko pracenje krmace posle zalucenja kako bi se pronašao pravi trenutak za osemenjivanje. • Dobri uslovi smeštaja svinja koji, izmedu ostalog,
pripremaju za kontakt sa veprom i ostalim krmacama u polnom žaru.
• Promena sredine – selidba.
• Dobra ishrana u periodu dojenja – cilj je stabilna težina.
• Dobra ishrana sve do oplodnje i npr. „flašing“ nazimica.
• Dosta svetla, oko 200 lux 16 – 18 sati dnevno.
“AGRONORA”

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/