Kako sačuvati kvalitet semena

07.05.2008. | dr Dragica Ivanović, Direktor sektora Laboratorije | Magazin AGRAR

Kako sačuvati kvalitet semena

dr Dragica Ivanović, Direktor sektora Laboratorije za ispitivanje semena

dr Dragica Ivanović

Budući da Institut za kukuruz „Zemun Polje" pridaje veliki značaj kvalitetu, sasvim je razumljivo da ZP seme podleže i redovnoj unutrašnjoj kontroli. Taj posao obavlja Laboratorija akreditovana kod Međunarodne organizacije za ispitivanje semena - ISTA i kod Akreditacionog tela Srbije (ATS). Laboratorija je ovlaštena da izdaje ORANZ i OECD sertifikate nephodne za izvoz i raspolaže kapacitetima za pružanje usluga i dmgim proizvođačima semena.

Akreditacija je zvanično priznanje stručnog nacionalnog (međunarodnog) tela da je laboratorija tehnički kompetentna za obavljanje specifičnih ispitivanja i da je nezavisna u svom odlučivanju.

Cilj akreditacije je međusobno priznavanje rezultata bez obzira gde su ispitivanja rađena. Akreditovane laboratorije moraju primenjivati standardne metode u svom radu, oprema mora biti etalonirana i proverena, osoblje mora biti obučeno za sve poslove koje obavlja, a odgovornost mora biti jasno definisana za svakog zaposlenog.

Kvalitet semena se postiže pažljivim umnožavanjem visokih kategorija semena (selekcionerovo, predosnovno i osnovno seme), zatim kontrolisanom semenskom proizvodnjom sertifikovanog semena Cl generacije, ažurnom i kvalitetnom berbom, doradom kao i kontrolisanim čuvanjem upakovanog semena do momenta setve. Očuvanje kvaliteta semena, a pod tim se uglavnom podrazumeva očuvanje klijavosti, zavisi od biljne vrste i od uslova pod kojima se seme čuva. Generalno, postoji uverenje da je najbolja strategija da se seme ne čuva za narednu sezonu ukoliko nisu obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima temperature i vlažnosti vazduha.

Proizvodnja kvalitetnog semena

Kako sačuvati kvalitet semena

Preduslov za obezbeđenje kvalitetnog semena za setvu je umnožavanje superiornih genotipova (sorti, hibrida) stabilnih svojstava i adaptivnih za nepovoljne agroekološke uslove. Za stvaranje jedne takve sorte/hibrida selekcioneru je potrebno često desetak godina mukotrpnog i sistematičnog rada, ogromnog znanja i materijalnih sredstava da bi stvorio genotip, koji će biti bolji od svih genotipova koji su do tada priznati. Kada je genotip jednom priznat on mora ostati nepromenjen (genetski) sve dok se nalazi u proizvodnji (na tržištu), odnosno u Registru sorti. Selekcioner je obavezan da, u mementu priznavanja određene sorte, deponuje uzorak semena te sorte instituciji odgovornoj za priznavanje sorti koji će biti korišćen u postkontrolnim testovima kao standard radi provere sortnosti i genetičke čistoće sve dok se ta sorta nalazi u proizvodnji (na tržištu). Selekcioner ima pravo da zaštiti svoju sortu i kao takvu niko nema pravo da je umnožava i koristi za dalju proizvodnju (npr. seme pšenice i si.). Izuzeci su sitni farmeri na koje se ova pravila ne odnose, a to su oni koji ne proizvode više od 80 tona merkantilne pšenice (prema EU propisima).

Proizvodnja semena kod nas, kao i samo priznavanje novih sorti poljoprivrednog bilja, regulisano je Zakonom o semenu (2005). Nakon usvajanja ovog Zakona doneti su određeni pravilnici, koji bliže propisuju način prizvodnje semena, dorade, ispitivanja kvaliteta, prometa i dr. Ono što treba ovde istaći jeste da se ovim zakonom uvodi kontrolisano izdavanje etiketa za obeležavanje pakovanja semena. Ovo je jedna od najvećih i najznačajnijih promena koja je nastala donošenjem zakona o semenu (2005). Pojedinačna pakovanja semena (izuzev sitnih pakovanja) obeležavaju se etiketama koje izdaje organizacija ovlašćena od Ministarstva. Boja i podaci na etiketama su usaglašeni sa međunarodnim standardima, a svaka etiketa je obeležena jedinstvenim, serijskim brojem i u slučaju reklamacije može se utvrditi kome je etiketa dostavljena, ko je deklarisao seme, odn. ko je odgovoran za kvalitet.

Zahtev za izdavanje etiketa dorađivači/ uvoznici semena podnose ovlašćenoj organizaciji. Uz zahtev podnose Izveštaj o ispitivanju kvaliteta semena, Uverenje o priznatom semenskom usevu (koje je izdalo nadležno Ministarstvo) i kontrolni uzorak. Na ovaj način uspostavlja se sledljivost dokumentacije i proizvedenog semena što kao krajnji rezultat smanjuje mogućnost manipulacije količinama semena, sortama, a sve to dovodi do povećanja kvaliteta semena koje se stavlja na tržište. Pridržavanjem ove procedure potrošaču se obezbeđuje sertifikovan proizvod - seme garantovanog kvaliteta (quality-garanteed seed).

Ispitivanje kvaliteta semena

Prema Zakonu o semenu (2005) akreditovane laboratorije su jedine laboratorije koje mogu ispitivati kvalitet semena na osnovu čega dorađivači deklarišu i stavljaju seme u promet. Laboratorija Instituta za kukuruz „Zemun Polje" je jedna od 3 laboratorije kod nas koja, pored nacionalne akreditacije (ATS), ima i međunarodnu (ISTA sertifikat, Slika 1). Nadležno Ministarstvo, preko fitosanitarne inspekcije, ATS i ISTA vrše redovne provere rada laboratorije.

Zadatak Laboratorije za ispitivanje semena je da tačno utvrdi upotrebnu vrednost partija semena, putem kvantitativnih i kvalitativnih merenja prosečnog uzorka datih partija. Laboratorija primenjuje verifikovane metode uzorkovanja i ispitivanja, ima obučeno osoblje, a ispitna oprema je proverena i etalonirana. U Obavezi je da posle ispitivanja, svaki uzorak semena čuva godinu dana, kao i kompletnu dokumentaciju o ispitivanju šest godina, radi reklamacija na kvalitet semena. Metode i procedure uzorkovanja i ispitivanja semena su propisane ISTA (međunarodnim) pravilima i svake godine ti propisi se usaglašavaju.

Kako sačuvati kvalitet semena

Očuvanje kvaliteta semena, a pod tim se uglavnom podrazumeva očuvanje klijavosti, zavisi od biljne vrste i od uslova pod kojima se seme čuva. Seme uljarica (suncokret, soja i dr.) brže gube klijavost, posebno ako se seme čuva u skladištima gde je relativna vlažnost vazduha (RH) visoka, a temperature vazduha iznad 15°C. Generalno, postoji uverenje daje najbolja strategija da se seme ne čuva za narednu sezonu ukoliko nisu obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima temperature i vlažnosti vazduha. Zbir vrednosti ovih parametara ne bi smeo prelaziti 65 jedinica u prostoru u kome se čuva seme, npr. 15°C i RH 50%; 10°C i RH 55%; 5°C i RH 60% . Iz tih razloga ambijentalni uslovi u skladištima se moraju redovno kontrolisati i intervenisati ukoliko neki od njih prelaze dozvoljene vrednosti.

I na kraju, kupcima semena se može preporučiti da za setvu odaberu najbolju sortu/hibrid za njihovo područje, da kupuju seme samo u originalnim pakovanjima, da etikete sa pakovanja sačuvaju, najbolje do berbe/žetve. U slučaju da se pojavi problem u proizvodnji pozvati stručnu službu poljoprivrednih stanica /Zavoda ili Instituta čije su sorte sejali.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/