NAVODNJAVANJE KROMPIRA I IZBOR SORTE KROMPIRA

26.11.2008. | Prof. dr Zoran Bročić Poljoprivredni fakultet Zemu | Povrtarski Glasnik

NAVODNJAVANJE KROMPIRA I
IZBOR SORTE KROMPIRA

Nastavak teksta..."Krompir-(Solanum tuberosum)".

Prof. dr Zoran Bročić
Poljoprivredni fakultet Zemun

Za uspešno gajenje krompira i postizanje visokih prinosa dva klimatska faktora, voda i temperatura, imaju presudnu ulogu. Krompir je biljka umereno vlažnog podneblja, i pri nedostatku vode dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta krtola. Visina prinosa krompira ne zavisi samo od količine već i od rasporeda padavina u toku vegetacionog perioda. Pored uticaja na prinos, voda ispoljava i uticaj na broj krtola, krupnoću i njihov kvalitet.
Ujednačeni raspored padavina je najpovoljniji, jer se tada dobija veći broj jednoobraznih krtola, sa najvećim ulešćem tržišnih krtola, najveći prinos i najbolji finansijski efekat.

U uslovima smenjivanja sušnog i vlažnog perioda dolazi do formiranja sekundarnih krtola, na već obrazovanim normalnim krtolama (krtole "deca"), ili njihovog prorastanja, deformacije i pucanja, pri čemu im se gubi značajan deo tržišnog kvaliteta.

U uslovima Vojvodine potrebna količina vode za uspešnu proizvodnju srednje kasnih i kasnih sorti krompira se kreće od 460-480 mm (padavine + navodnjavanje), dok je za proizvodnju ranog krompira ta potreba od 260-280 mm. Razliku između potreba biljke i količine vode koja dolazi preko padavina možemo nadoknaditi sa tri do pet zalivanja kod proizvodnje fiziološki zrelog krompira i jednim u proizvodnji ranog krompira. U brdsko planinskom području zapadne Srbije zbog nižih temperatura i veće količine padavina navedeni deficiti su manje izraženi, ali se i ovde javlja nedostatak vlage od 50-120 mm. Primenom navodnjavanja u našim uslovima moguće je u proseku povećati prinos 40-45%. Količina vode koja sa površine pod usevom isparava (evapotranspiracija) u funkciji je temperature i relativne vlažnosti vazduha i u letnjim danima se kreće kako je prikazano u tabeli.

Tabela: Zavisnost evaporacije (isparavanja) vode od vremenskih prilika u toku dana

Tabela

Kada navodnjavati

Kod krompira je veoma važno držati zemljište na nivou optimalne vlažnosti 75-80 % od PVK (poljskog vodnog kapaciteta), kako bi se dobio visok prinos i veliki udeo tržišnih krtola. Ovo je nepohodno uraditi od momenta zametanja krtola pa sve do njihove fiziološke zrelosti, odnosno vađenja. Pored efekta na prinos, veća vlažnost zemljišta uslovljava zametanje većeg broja krtola, smanjuje infekciju sa običnom krastavošću, krtole su pravilnog oblika, prvog kvaliteta, bez deformacija i imaju veću tržišnu vrednost. U praksi se često dešava da zbog nepravilnog i neblagovremenog zalivanja dolazi do vrlo izraženih deformacija i prorastanja krtola, pa iako je prinos visok, mali je udeo tržišnih krtola.

Vreme navodnjavanja u toku dana zavisi od načina koji se koristi za navodnjavanje. Navodnjavanje orošavanjem je najbolje izvesti rano ujutru ili pred kraj dana da bi se ublažio temperaturni šok. Korišćenjem sistema kap po kap moguće je zalivati u bilo koje doba dana bez obzira na temperaturne uslove. Zalivna norma takode zavisi od načina navodnjavanja i kreće se od 10 do 50 l/m2.

Kako navodnjavati?

U navodnjavanju krompira ( navdnjava se 12-15% od ukupnih površina u Srbiji pod krompirom) primenjuju se različiti načini i sistemi, a izbor se isključivo zasniva na sledećim faktorima: pristupačnosti odgovarajuće opreme, oblika i veličina parcele, količine i kvaliteta pristupačne vode za navodnjavanje, raspoložive količine radne snage, troškova proizvodnje i cene krompira na tržištu. Zavisno od načina aplikacije vode na proizvodnu površinu mogući su sledeći načini navodnjavanja:
* Gravitaciono između bankova
* Orošavanje
* Kap po kap

Slika 1 : Posledica zakasnelog navodnjavanja.

Slika 1

Slika 2: Posledica prekomernog navodnjavanja.

Slika 2

Slika 3 : Navodnjavanje veštačkom kišom i Slika 4 : Navodnjavanje orošavanjem.

Slika 3
Slika 4

Gravitaciono navodnjavanje (izmedu bankova)

Potrebna je ravna parcela i velika količina vode, 40-50 l/m2 za jednu zalivnu normu. Zemljište je duže ili kraće vreme, zavisno od mehaničkog sastava, saturisano vodom i bez prisustva vazduha.
Zbog kretanja vode od jednog kraja parcele ka drugom dolazi do erozije i urušavanja banka i "otkrivanja krtola" koje brzo pozelene.
Posle infiltracije suvišne vode pojavljuje se pokorica gde je ležala voda. Ovakvim načinom lako se prenose bakterijiska oboljenja krompira (Ervinia i dr.) Ovaj način koristiti kada ne postoje druge mogućnosti ("bolje ikako nego nikako"). Nisko je ulaganje.

Slika 5: Navodnjavanje sistemom kap po kap.

Slika 5

Navodnjavanje orošavanjem

Orošavanjem uz pomoć različitih tehničkih rešenja vrši se distribucija vode po celoj površini parcele pri čemu se kvasi biljka i zemljište ("veštačka kiša"). Ovde postoji veći broj tehničkih rešenja koja zavise od veličine parcele, količine i načina raspoložive vode (vodozahvata), radne snage, vrste pumpe, potrebnog radnog pritiska i cene koštanja po ha. Zbog kvašenja cele biljke kod ovih sistema u toku zalivanja stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti krompira, posebno plamenjače, pa je neophodno blagovremeno pred zalivanje vršiti preventivnu zaštitu. Velike zalivne norme, neravnomerna distribucija i krupne kapi (tifon bez rampe) mogu izazvati eroziju banka i ispiranje hraniva. Dobar sistem je onaj koji ima visoku uniformonosti distribucije (lineari, pivoti, mini rasprskivači) i mogu biti opremljeni za primenu vodorastvorljivih đubriva. To povećava njihovu efikasnost, prvenstveno kroz veću pristupačnost unetih hraniva, kao i kroz smanjene gubitke ispiranjem. Ovaj način navodnavanja je dominantan u našim uslovima proizvodnje krompira.

Kap po kap

Kap po kap je sistem za navodnjavanje novijeg datuma koje se sve više koristi u povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji, a u proizvodnji krompira kod nas je korišćen mahom samo u ogledima. Glavna prednost ovakvog načina navodnjavanja jeste efikasnost primene vode. Uštede u odnosu na klasičan sistem sa rasprskivačima kreću i do 40 %, što posebno dolazi do izražaja u uslovima nedostatka vode za navodnjavanje. U navodnjavanju krompira se koriste trake za jednokratnu upotrebu sa različitim tehničkim rešenjima emisije vode. Trake za navodnjavanje mogu se postavljati na površini zemljišta ili se mogu plitko inkorporirati u zemljište (subirigacija). U momentu sadnje ili formiranja banka (ogrtanje) uz pogodnu adaptaciju mašina trake se mogu mehanizovano postaviti ispod površine zemljišta, u vrh banka, prekriveni zemljom 2-3 cm. Pri ovom načinu navodnjavanja nema kvašenja biljaka, zabarivanja zemljišta, prenošenja biljnih bolesti i ispiranja hraniva. Obezbeđuje se optimalno prisustvo vode i vazduha tokom celog vegetacionog perioda samo u banku gde se formiraju krtole. Potrebno je češće zalivanje sa manjim zalivnim normama (8-10 l/m dužnom). Kada se postavi sistem relativno je malo učešće rada u njegovom opsluživanju. Radni pritisci za funkcionisanje su znatno niži u odnosu na sisteme za orošavanje. Moguće je vrlo precizno i blagovremeno primeniti optimalne količine vodorastvorivih đubriva kao i sredstva za zaštitu od štetočina (zlatica, žičnjaci). Nedostatak je relativno viša cena ulaganja za trake koje se nabavljaju svake godine i posao oko prikupljanja traka sa parcele (moguće je mehanizovati). Korišćenjem ovakvog načina navodnjavanja u ogledima postizali smo prinose od 80 t/ha tržišnih krtola.

Preduzeće za proizvodnju krompira Solanumkomerc iz Guče priprema za tekuću sezonu postavljanje sistema kap po kap (subirigacijom) na proizvodnim površinama od 8 ha kao demonstracione oglede. Vrlo smo zainteresovani da ispratimo ovaj poduhva i analiziramo stečeno iskustvo.

IZBOR SORTE

Uopšteno, sorte za ranu proizvodnju (mladi krompir) moraju biti kratke vegetacije, sa ranim zametanjem krtola i njihovim brzim porastom tako da obrazuju pokožicu za manje od 100 dana. Bolje je koristiti izduženu krtolu (ovalnu, ovalno-izduženu) sa površinskim okcima srednje veličine. Od velike važnosti je tolerantnost na niske temperature u prvim fazama razvoja. Preporučuje se da sorta bude tolerantna i na oscilacije u snabdevanju vodom j rezistentna i tolerantna na plamenjaču, kao i na visoke temperature u vreme formiranja krtola. Stabilne visoke prinose daju sorte koje zameću 10-12 krtola po biljci. Krompir koji se koristi za preradu treba da ima krtole koje odgovaraju nameni (čips, pire.) Krtole moraju biti ujednačene po veličini, sa visokim sadržajem suve materije i niskim sadržajem šecera. Prednost dati tolerantnim ili otpornim sortama. Glavni parametri za izbor varijeteta su: dužina vegetacije; udaljenost tržišta i potrebe trzišta; klimatski i zemljišni uslovi.

Adora: Veoma rana sorta sa lepim okruglo-ovalnim krtolama. Stasava za 80 dana. Daje prosečno 9 krtola po biljci.

Atlantic: Srednje rana sorta. Krtola ovalna do okrugla, blago mrežasta do jako ljuspaste bele pokožice, belo meso sa plitkim okcima. Daje visok prinos sa visokim sadržajem suve malerije. Rezistentna je na X i Y viruse, srednje otporna na plamenjaču, donekle otporna na uvelost lista i otporna prema rodu A zlatne nematode. Sorta je dobra za kuvanje, pečenje i odlična za čips.

Bintije: Srednje rana sorta - Krtola krupna ujednačeno izdužena, boja pokožice i mesa svetlo žuta. Daje vrlo dobar prinos sa malim sadržajem suvih materija Sorta je dobra za preradu u pomfrit. Sortaje otporna na A virus dok je osetljiva na plamenjaču. Nije otporna na rak krompira, nematode, krastavost i prorastanje krtola.

Carrera: Veoma rana i prinosna sorta. Krtole imaju pravilno okruglo-ovalni oblik. Stasava za 95-100 dana. Daje prosečno 11 krtola po biljci.

Chieftain: Srednje rana sorta. Krtola ovalnog do duguljastog oblika jarko crvena, boja mesa bela. Daje visok prinos sa malim sadržajem suvih materija. Sorta je osetljiva na sušu. Krtole su pogodne za skladištenje i čuvanje. Rezistentna je na plamenjaču, donekle otporna prema običnoj i prašnoj krastavosli i uvenulosli. Osetljiva na crnu nogu, suve i vlažne truleži i viruse X i Y. Sorta je dobra za kuvanje, odlična za pomfrit a za čips se može korisliti odmah posle vađenja.

Cleopatra: Rana sorta sa crvenom bojom krtola, srednje osetljiva na plamenjaču (vegelacija 90 dana). Daje prosečno 9 krtola po biljci.

Desiree: Srednje kasna sorta (vegetacija 125 dana). Krtole su krupne, izduženo-ovalne sa crvenom i glatkom pokožicom i svetlo žutom bojom mesa. Prinos vrlo dobar u našim uslovima čak vrlo visok. Pogodan je za kuvanje i preradu u pomfrit. Umereno je osetljiv na plamenjču lista a malo na plamenjaču krtola, dosta otporna na A i Y virus, otporna na rak, srednje osetljiva na virus uvijenosti lista i osetljiva na nemalode.

Jaerla: Veoma rana sorta krupnim ovalnim krtolama (vegetacija 85 dana) Daje visok prinos sa malim sadržajem suve materije. Krtole su vrlo čvrste a pri kuvanju mogu promeniti boju. Srednje je osetljiva na virus uvelosti lista i A, X i Y virus, osetljiva na plamenjaču lista, krastavosti nematode. Otporna je na rak krompira, proraslanje krtola i sušu.

Kennebec : Srednje rana do srednje kasna sorta (vegetacija 110 dana). Krtole su krupne, eliptične do duguljaste. Prinos je vrlo dobar do visok, krtole su pogodne za skladištenje i čuvanje. Malo je osetljiva na plamenjaču lista a znatno na plamenjaču krtola. Osetljiva je na običnu krastavost, suvu trulež i virusnu uvijenost lista. Donekle otpoma na viruse A, S, X, Y., kao i na rak krompira.

Kondor: Srednje rana (vegetacija 110 dana). Krtole su dugačke izdužene i ovalne. Daje visok prinos solidnog kvaliteta. Srednje otporna na plamenjaču lista i krtole. Imuna na virus A, a dosta otporna na viruse X i Y, Y kao i na prorastanje krtola.

Liseta: Srednje rana sorta sa izduzenim krtolama. Stasava za 95-100 dana. Daje prosečno 12 krtola po biljci.

Riviera: Veoma rana sorta idealna za proizvodnju u plastenicima i na otvorenom polju. Dužina vegetacije 80 dana. Daje prosečno 9 krtola po biljci.

Rodeo: Kasna sorta. Krtole su duge, ovalne crvene boje. Odlikuje se visokim prinosom. Namenjen je za svežu potrošnju. Srednje je otporan na bolesti krompira.

Slika 6 : Setva krompira

Slika 6

Mere nege

Međuredna kultivacija se primenjuje u momentu kada biljke počinju da niču, tj. kada se uoče redovi biljaka. Time se redukuju korovi i vrši se provetravanje zemljista. Prvu kultivaciju(okopavanje) treba uraditi na 7-10 dana posle nicanja. Ogrtanjem krompira pre nicanja obavlja se kvalitetna borba protiv korova i postiže optimalna strukura banaka. Ogrtanje (zagrtanje) je obavezna mera nege jer je krompiru neophodna što veća količina rastresite zemlje za formiranje i razvoj krtola.

Slika 7 : Presek banka koji je napravila sadilica i trenutak kada treba obaviti ogrtanje - krompir samo što nije nikao ili je tek počeo da niče.

Slika 7.

Slika 8: Kod dobro zagrnutog krompira formira se veći broj krtola sa pravilnim oblikom.

Slika 8.

Mera potpomaže formiranje većeg broja krtola, smanjuje pojavu zelenih krtola, temperaturne i vodene stresove. Što se tiče broja ovih operacija, zagrtanje se izvodi dva puta:
prvo kada se pojave redovi (može poslužiti kao zaštita od mraza u ranoj proizvodnji)
drugo u fazi 3-4 lista, nakon druge prihrane azotom. Ogrtanje obaviti kada su biljke visoke 15-20 cm, tj. 5-10 dana posle okopavanja,odnosno neposredno pre početka formiranja krtola.

Preterana upotreba mineralnih đubriva nepovoljno utiče na osobine zemljišta i sl. Zato preporučujemo veću upotrebu stajskog đubriva koje, ne samo što ima funkciju ishrane biljaka nego i popravku fizičko-hemijskih osobina zemljišta.

Stajsko đubrivo poboljšava plodnost zemljišta, povećava sadržaj humusa i mikrobiološku aktivnost zemljišta, strukturu i vodno-vazdušni režim zemljišta. Upotreba pesticida je nužnost u procesu proizvodnje gajenih biljaka. Nikada ne primenjujte pesticid ukoliko niste sigrumi da to treba da radite. Zato treba konsulovati stručnjaka.

Slika 9 : Ogrtanje pre nicanja.

Slika 9.

Slika 10 : Ogrtanje posle nicanja.

Slika 10.

Prvu kultivaciju (okopavanje) treba uraditi na 7-10 dana posle nicanja.
Ogrtanje (zagrtanje) je obavezna mera nege jer je krompiru neophodna što veća količina rastresite zemlje za formiranje i razvoj krtola.
Ogrtanje uraditi kada su biljke visoke 15-20 cm, tj. 5-10 dana posle okopavanja, odnosno neposredno pre početka formiranja krtola.

Preporuka: Knjiga
SORTE KROMPIRA

Knjiga:SORTE KROMPIRA

SORTE KROMPIRA
je štampana na 96 strana. Delo predstavlja koristan priručnik svima onima koji žele da se bave proizvodnjom krompira. U većem delu knjige je opisana tehnologija proizvodnje . Ilustrovana je kvalitetnim originalnim fotografijama autora. Drugi deo je posvećen sortama. Dat je opis tridesetak značajnijih sorti sa fotografijama u boji.
(Iz sadržaja:
Poreklo i značaj krompira,
proizvodnja krompira u svetu,
proizvodnja krompira u Jugoslaviji,
plodored,
obrada zemljišta,
đubrenje,
sadnja krompira,
kvalitet semena,
veličina vegetacionog prostora,
bolesti krompira (mikoze, viroze, bakterioze),
suzbijanje korova, bolesti i štetočina,
proizvodnja semenskog krompira,
neparazitne bolesti,
vađenje i skladištenje krompira,
opis važnijih sorti krompira).
Knjiga je štampana na kvalitetnom papiru (kunzdruk), a priložene fotografije su kvalitetno urađene od strane poznatog grafičara firme GRAFIKA JUREŠ iz Čačka. Knjigu možete naručiti po simboličnoj ceni od 3,5 evra sa specijalnim popustom od 50%.

Porudžbina:
Dr Drago Milošević,
Ul Kneza Vasa Popovića 14/5,Čacak.
Tel: 032/221-119; 063/8 441 258.
e-mail: potatoin@eunet.yu

U nastavku ..tekst:
"Zaštita krompira".

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/