Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
SUNCOKRET

<<< Pogledajte ostale èlanke lista SUNCOKRET

Biljka buduænosti u našem ataru


Polje pod uljanom repicom privlaèi svojom lepotom, a sve više i moguænošæu da se od nje nešto i zaradi. Uljana repica spada meðu tri najvažnije uljane biljke u svetu. Meðutim, u velikom broju zemalja ona je najvažnija uljana biljka. Gaji se zbog semena koje sadrži 40 do 48 odsto ulja i 18 do 25 procenata belanèevina. Ulje se koristi u ishrani i u tehnièke svrhe. Kao tehnièko ulje koristi se u industriji sapuna, boja, tekstila, kože, u štamparstvu i kao dodatak mazivima.

Pogodna je za ishranu životinja u svežem stanju jer u fazi cvetanja sadrži dva puta manje teško svarljive celuloze nego lucerka. Nenadmašna je u štiæenju zemljišta od eolske erozije, a zbog vremena i dužine cvetanja je veoma znaèajna u ispaši pèela.

U poslednje vreme ulje uljane repice se sve više koristi za proizvodnju biodizela. Mnoge zemlje i fi nansijski i propagandno podstièu upotrebu biodizel goriva. Jedan od razloga je preusmeravanje poljoprivredne proizvodnje sa prekomernih žitarica na nove industrijske i energetske kulture, a drugi razlog je što je biodizel znatno bolji ekološki energent nego mineralni dizel. Naime, biodizel ne zagaðuje okolinu jer se pri njegovom sagorevanju oslobodi onoliko ugljendioksida koliko je biljka uljane repice vezala iz atmosfere u toku vegetacije. Osim toga, ovo gorivo ne sadrži sumpor pa tako i ne može da prouzrokuje kisele kiše, a što nije sluèaj sa mineralnim biodizelom. Kod upotrebe ovog goriva je manja emisija gari, èaði i drugih po zdravlje štetnih jedinjenja ugljen dioksida.

Neophodan plodored

Meðutim, gajenje uljane repice kao i svake druge ratarske ili povrtarske biljke ima svojih specifi ènosti. Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. Na istoj parceli može se gajiti svake pete godine. Najbolji predusevi su, pored jarog i ozimog jeèma i jare i ozime pšenice, rani krompir, neko rano povræe (grašak) ali i bostan.

Uljana repica je tolerantna na mnoge tipove zemljišta u regionima gajenja širom sveta. Najviše joj odgovaraju duboka dobro kultivisana zemljišta, dobre strukture, sa dovoljnom kolièinom osnovnih hranljivih elemenata, sposobna da èuvaju vlagu, da nisu zakorovljena i da se nalaze u rejonima sa dovoljnim kolièinama padavina ili u sistemima za navodnjavanje. Najbolje površine su ravni platoji ili zemljišta okrenuta istoku ili zapadu. Zemljišta okrenuta jugu nisu pogodna zbog oštrih kolebanja temperature.


Za gajenje uljane repice nisu pogodna peskovita i plitka, vodom siromašna zemljišta. Isto tako, ne odgovaraju joj i suviše vlažna, moèvarna i kisela zemljišta, a takoðe ni teška i neureðena zemljišta sklona zabarivanju i sa visokim nivoom podzemne vode. Priprema zemljišta za setvu uljane repice poèinje odmah posle skidanja pšenice ljuštenjem strništa. Ova operacija izvodi se na dubini od 13 do 15 centimetara i ima za cilj da se prekidom kapilarnih veza spreèi isparavanje vode iz zemljišta. Od vremena i naèina izvoðenja osnovne obrade u velikoj meri zavisi prinos semena. Osnovna obrada zemljišta za uljanu repicu obavlja se na dubini od 20 do 30 centimetara, u zavisnosti od tipa zemljišta. Duboko oranje treba obaviti najkasnije tri nedelje pre setve da bi se zemljište sleglo. Kasna ili prekasna osnovna obrada na teškim zemljištima to onemoguæuje. Nakon oranja obavezno treba zatvoriti brazde i poravnati površinu jer se time olakšava predsetvena priprema. Predsetvenom pripremom pre svega treba uništiti mlade korovske biljke i klijala semena. Gornji sloj zemlje u koji se polaže seme na dubini od dva centimetra, èiji je preènik dva milimetra, masa 1.000 semena, a 3,7 do 8,0 grama mora biti mrvièaste strukture. Velièina grudvi ne bi trebalo da je veæa od tri centimetra.

Kvalitet predsetvene pripreme zavisi od vremena i kvaliteta izvedene osnovne obrade. Za setvu se mora upotrebiti kvalitetno seme.

Setva krajem avgusta

Optimalni rok setve u našim uslovima je kraj avgusta i poèetak septembra. Repica se seje u redove s meðurednim razmakom od 20 do 30 centimetara. Meðutim, najèešæi je razmak oko 25 centimetara jer se za setvu koriste sejaèice za pšenicu gde se zatvara svaka druga lula. Potrebna kolièina semena, zavisno od sorte, kreæe se od èetiri do pet kilograma po hektaru i treba da obezbedi 70 do 85 biljaka na kvadratnom metru posle nicanja ili 55 do 65 biljaka po kvadratnom metru u žetvi.

S obzirom da je seme uljane repice veoma sitno dubina setve kreæe se od 1,5 do 2,5 centimetra. Imajuæi u vidu sve što je reèeno o znaèaju i iskorišæavanju uljane repice neophodno je pažnju pokloniti i izboru sorti za setvu. Veoma je važno da se u proizvodnji gaje sorte dupli nulaši “00”. Novosadski Nauèni institut za ratarstvo i povrtarstvo raspolaže sa dovoljnim kolièinama semena od sorti “banaæanka” i “slavica”, èije karakteristike se navode, a spadaju u grupu dupli nulaš.

ðubrenje od velike važnosti

Blagovremena, pravilna i optimalna primena ðubriva su osnovni preduslovi za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Ukupne potrebe repice, u toku vegetacije, za pojedinim hranivima za prinos od 3.000 kilograma po hektaru su: azot (N) 210 kilograma, fosfor (P2O5) 75 kilograma, kalijum (K2O) 300 kilograma. To znaèi da za svakih 100 kilograma semena repici treba obezbediti sedam kilograma azota, 2,5 kilograma fosfora i 10 kilograma kalijuma.

Ukupne kolièine fosfora i kalijuma potrebno je primeniti pre setve i to pola pre osnovnog oranja, a pola u predsetvenoj pripremi.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu