Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
EUROFARMER Br. 09-10

<<< Pogledajte ostale clanke lista EUROFARMER

Palèikova I.I., nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj, Rusija
ZNAÈAJ SELENA ZA ŽIVOTNU AKTIVNOST ÈOVEKA I ŽIVOTINJA

U današnje vreme u našoj zemlji, kao i drugim razvijenim zemljama sveta, poklanja se velika pažnja takozvanoj funkcionalnoj ishrani, to jest moguænosti održavanja i poboljšanja zdravlja uz pomoæ pravilne dijete. To se odnosi ne samo na industrijski uzgajane životinje, èiji razvoj i zdravlje u potpunosti zavise od dijete koje im sastavljaju struènjaci, veæ i na ljude, koji sve èešæe koriste razne bio-dodatke u ishrani upravo sa tim ciljem. Najnovija istraživanja dokazuju da od kvaliteta ishrane veoma èesto zavisi i moguænost razvoja ovog ili onog oboljenja. Punovredna ishrana i njena pravilna organizacija je nezamisliva bez ukljuèivanja u sastav dijete kompleksa mineralnih mikro– i makroelemenata.

Jedan od takvih nezaobilaznih mikroelemenata je selen.

Selen (Se) – litalloid, ulazi u periodièni sistem Mendeljejeva, jedan je od 19 životno važnih mikroelemenata u ishrani èoveka.

Ovaj mikroelement koji spada u grupu rasejanih, ponekad se može u lancu ishrane sresti i u prekomernim kolièinama, ali se èešæe susreæe njegov deficit, usled delovanja prirodnih, antropogenih i tehnogenih faktora.

U predelima evropskog dela Neèernozemlja upravo se susreæe deficit selena, uprkos njegovoj znaèajnoj zastupljenosti u zemljištu ovog regiona. Razlozi za to su njegova slaba asimilacija od strane biljaka koje rastu na podzolastim zemljištima i tresetištima.

Nedostatak ovog mikroelementa kod živine izaziva sniženje plodnosti, nosivosti, perjanja, a mogu se pojaviti nekroza jetre, miopatija.

Nedostatak ovog mikroelementa kod svinja izaziva razvoj belomišiænog oboljenja, sniženje imunog statusa; prašenje krmaèa može trajati nekoliko sati, a poveæava se i sklonost ka toksikozama.

Jedan od kriterijuma ocene snabdevenosti životinja selenom je aktivnost glutationpereoksidaze plazme krvi: kolièina ovog fermenta u organizmu se sa poveæanjem koncentracije selena u krvi naglo poveæava.

Takoðe, postoji i direktan naèin odreðivanja snabdevenosti životinja selenom. Na primer, sadržaj selena u krvi živine u visini od 5 do 8 mkg/100g i u jetri 12–16 mkg/100g može se smatrati normalnom. Sniženje selena u krvi do 1 mkg/100g , a u jetri do 3 do 4 mkg/100g govori o njegovom javnom deficitu.

Ali, treba imati u vidu da je selen i veoma toksièna supstanca. Selenova toksikoza je moguæa veæ pri prelaženju nivoa od 5 mg selena u 1kg hrane.

Neorganska jedinjenja selena su toksiènija nego organska. Toksiènija nego jedinjenja molibdena, arsenika i vanadijuma.
Prilikom jakog trovanja dolazi do hemoragiène upale creva, blokade oksidacije i, kao posledica, pojavljuje se otok pluæa i oticanje krvi iz jetre. Negativna osobina selena ogleda se i u tome što u hrani on ulazi u uzajamno dejstvo sa gvožðem i obrazuje jedinjenja, koje organizam životinje teško usvaja, što opet izaziva njegov deficit.
Treba imati na umu da deficit selena stvara i izaziva opasnost poremeæaja i sistema ljudskog organizma. Velike teritorije su zaražene živom koja predstavlja izrazitog antagonistu selena. Selen je, takoðe, antagonista kadmija, arsenika, olova i telura.

U Rusiji se po snabdevenosti stanovništva selenom izdvajaju tri grupe regiona: s niskom snabdevenošæu (koncentracija selena u serumu krvi odraslih životinja je 60–80 mkg/l), sa srednjom (81–115 mkg/l) i s visokom (više od 121mkg/l).

U regionima gde je usvajanje selena u dnevnom obroku niže od norme 2–2,5 puta sreæu se karakteristiène vrste bolesti kao što su bolest kešana i kašina-beka. Bolest kešana je endemièka kardiomiopatija, koja se najèešæe sreæe u regionima gde je nizak nivo selena u zemljištu, biljkama i lokalnoj produkciji.

Za bolest kešana je karakteristièna aritmija, poveæanje obima srca, a zatim i srèana insuficijencija. Zapažaju se simptomi tromboembolije. Kod odraslih, osnovne patološke izmene su: multifakalna nekroza miokarda sa fibroznom degeneracijom, fakalna biliarna ciroza (50%). Kod 35% dece predškolskog uzrasta pronalaze se morfološki poremeæaji u pankreatskim ostrvcima, koje se smatraju patognomoniènim za mukoviscidozu (atrofija), i dovode do sindroma smanjene apsorpcije i otežanog proticanja nekroza u miokardu. Opredeljuje se veoma nizak nivo selena u krvi, mokraæi, serumu krvi. Bolest se deli na èetiri klinièke forme: oštra (nivo selena u serumu krvi dece – 11,36mkg/l), jaka, hronièna( 32,4-0,28mkg/l) i latentna (50,2-0,86 mkg/l).

Kod ljudi sa deficitom selena se, zbog preranog starenja, skraæuje dužina života. Takoðe, deficit selena je uzrok balkanske nefropatije i tumora mokraænih kanala.

Nedostatak selena u organizmu èoveka predstavlja veliki problem. Ali, istovremeno, ne treba gubiti iz vida i deficit ovog mikroelementa u organizmu životinja, koji se može izbeæi planskim uvoðenjem u obroke životinja dodataka za stoènu hranu koji sadrže selen.

Palèikova I.I., nauèni saradnik Nauèno-istraživaèkog instituta stoèarstva i proizvodnje stoène hrane, Stavropolj, Rusija

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu